Digdir-logo
Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues ⧉. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Gjeldende
Versjon: 1.0
Publisert: 2023-09-08
Oppdatert: 2023-09-08
Gjeldende versjon: https://data.norge.no/specification/cpsv-ap-no
Forrige versjon: <ingen>
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/cpsv-ap-no/
Veileder: <ingen>
Valideringsverktøy: https://data.norge.no/validator (ved å oppgi URLen til denne shacl-fil som "Regelsett lenke")

Om spesifikasjonen

Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive tjenester og hendelser og en felles måte å utveksle beskrivelsene. Spesifikasjonen skal bidra til å sikre interoperabilitet av kataloger/beskrivelser av tjenester og hendelser, på tvers av sektorer. Spesifikasjonen muliggjør også maskinell tilgang til beskrivelser av tjenester og hendelser.

Spesifikasjonen inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning ⧉.

Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive tjenester og hendelser samt å utveksle/tilgjengeliggjøre beskrivelsene. I konteksten av denne spesifikasjonen, er en hendelse en endring hos en aktør som kan utløse behov for en eller flere tjenester, dvs. ikke en hvilken som helst hendelse.

Spesifikasjonen er basert EUs CPSV-AP v.3.1.1 ⧉ (Core Public Service Vocabulary Application Profile), supplert med EUs CCCEV v.2.0.0 ⧉ (Core Criterion and Core Evidence Vocabulary). I tillegg til beskrivelser av offentlige tjenester som CPSV-AP dekker, dekker spesifikasjonen også behovet for å beskrive tjenester som ikke er offentlige tjenester, men som f.eks. er involvert i sammenhengende tjenester fra det offentlige.

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (English name) og beskrivelser (Usage note). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på Resource Desciption Framework (RDF). ⧉, vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

 • deg som skal beskrive

  • din virksomhets tjenester overfor innbyggere, næringsliv og sivilsamfunnet ellers

  • hendelser som kan utløse behov for din eller andre virksomheters tjenester

  • sammenhengende tjenester (kjeder av tjenester som eies av flere virksomheter)

  • hendelser (f.eks. livshendelser) som kan utløse behov for tjenester fra flere virksomheter

 • deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter

 • deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) ⧉.

Utarbeidelse av nye versjoner av spesifikasjonen initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("mandatory"), «anbefalt» ("recommended") og «valgfri» ("optional"). Disse er forklart i DCAT-AP-NO ⧉, og forklaringene gjentas ikke her.

Navnerom for dette vokabularet er: https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Prefiks

Navnerom

Forklaring/navn

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

Asset Description Metadata Schema ⧉

cpsv

http://purl.org/vocab/cpsv#

Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) ⧉

cpsvno

https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP, denne spesifikasjonen

cv

http://data.europa.eu/m8g/

e-Government Core Vocabularies ⧉

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary ⧉

dcatno

https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#

Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) ⧉

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms ⧉

eli

http://data.europa.eu/eli/ontology#

European Legislation Identifier ⧉

epo

http://data.europa.eu/a4g/ontology#

eProcurement Ontology

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

FOAF Vocabulary ⧉

greg

http://www.w3.org/ns/time/gregorian#

Navnerom for verdiene relatert til det gregorianske kalendersystemet

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

Core Location Vocabulary (CLV) ⧉

org

http://www.w3.org/ns/org#

The Organization Ontology ⧉

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

RDF 1.1 XML Syntax ⧉

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Schema 1.1 ⧉

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System ⧉

time

http://www.w3.org/2006/time#

Time Ontology in OWL ⧉

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology – for describing People and Organizations ⧉

xkos

http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#

An SKOS extension for representing statistical classifications ⧉

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition ⧉

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cpsvno: <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix epo: <http://data.europa.eu/a4g/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix greg: <http://www.w3.org/ns/time/gregorian#> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?

Følgende rader (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen) er brukt i tabellene der krav til klasser og egenskaper i CPSV-AP-NO er spesifisert:

Ledetekst i tabellen

Hensikt med raden i tabellen

English name

Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

URI

Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen.

Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av tjeneste- og hendelsesbeskrivelser som er utformet i henhold til denne spesifikasjonen.

Eksempel: foaf:Agent er identifikatoren til klassen Agent, slik klassen er spesifisert i foaf (se under Navnerom som er brukt i spesifikasjonen for hva foaf står for).

Subklasse av / Subclass of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klasse eventuelt er en subklasse av.

Subegenskap av / Subproperty of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskap eventuelt er en subegenskap av.

Verdiområde / Range

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype.

Eksempel: Verdiområde / Range skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.

Anvendelse / Usage note

Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne spesifikasjonen.

Forklaringen er også skrevet på engelsk (Usage note, kursivert tekst), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte. Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

Multiplisitet / Multiplicity

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/bør/kan ha.

Kravnivå / Requirement level

Brukes til å spesifisere om klassen/egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Om kravnivåene i spesifikasjonen.

Merknad / Note

Brukes til å gi merknader knyttet til bruk av klassen/egenskapen, bl.a. om eventuell norsk utvidelse sammenlignet med EU-standarden, om det er krav til bruk av kontrollerte vokabularer osv.

Merknadene er også skrevet på engelsk (Note, kursivert tekst), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte. Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

Eksempel

Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst.

Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

Innledning – hendelser, tjenester og data

Metamodell for sammenhengende tjenester. Forklaring til modellen står i teksten.
Figur 1. Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data.

Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data illustrert i Figur 1 som er hentet fra Digitaliseringsbloggen Vi må snakke det samme språket i sammenhengende tjenester! ⧉, kan forklares slik: En hendelse kan utløse behov for en eller flere tjenester. En tjeneste bruker data og kan også resultere i endringer i data. Endring i data kan føre til en eller flere nye hendelser som igjen kan utløse behov for en eller flere tjenester.

Fremstilling av brukerreisen rundt eResept. Brukerreisen er beskrevet i teksten.
Figur 2. Eksempel på sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data.

Eksempel, illustrert i Figur 2: En av enkelthendelsene i livshendelsen Alvorlig sykt barn ⧉ er at "barnet er blitt syk" som utløser behov for "legetjeneste". Et resultat fra "legetjeneste" er at det forskrives legemidler (datasett "e-resept") som skaper en ny hendelse "e-resept sendt". Denne nye hendelse utløser behov for "apotektjeneste" som bruker datasettet "e-resept".

Forenklet modell for CPSV-AP-NO

Figur 3 viser en forenklet modell av tjeneste- og hendelsesbeskrivelser. Forenklet fordi den ikke viser alle klasser, heller ikke alle relasjoner og egenskaper. Modellen er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen, men kun for å gi en visuell oversikt over klasser og relasjoner mellom dem. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og diagrammer i resten av spesifikasjonen.

UML-diagram med 23 klasser og relasjoner imellom klassene, hvor norske utvidelser er gulet ut. Klassene og relasjonene er forklart i spesifikasjonen.
Figur 3. Forenklet modell for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser.

Å beskrive dokumentasjonskrav

Spesifikasjonen gjør det mulig å beskrive et dokumentasjonskrav strukturert og dermed også maskinprosesserbart.

RDF-graf med ni RDF-noder og relasjoner imellom nodene. Innholdet i grafen er forklart i teksten.
Figur 4. Eksempel - beskrivelse av «alderskrav» til tjenesten «prøvingsattest».

Figur 4 Viser et eksempel på å beskrive et av kravene som skal oppfylles for å kunne utføre tjenesten «prøvingsattest» ⧉ som Skatteetaten tilbyr.

Figur 4 forklares som følger (numrene refererer til de samme numrene i figuren):

 1. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Vilkår for å inngå ekteskap» som krav.

 2. «Vilkår for å inngå ekteskap» har et mer spesifikt informasjonskrav «Alderskrav».

 3. «Alderskrav» refererer til informasjonsbegrepet «Alder».

 4. «Alderskrav» har også en mer spesifikk begrensning «Ikke under 18 år».

 5. Begrensningen «Ikke under 18 år» begrenser informasjonsbegrepet «Alder».

 6. «Alderskrav» bruker en liste over lovlige dokumentasjonstyper.

 7. På dokumentasjonstypelisten finner man «Pass».

 8. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Pass» som sin dokumentasjonstype.

 9. Tjenesten «Prøvingsattest» bruker i dette konkrete eksemplet brukerens «Pass» som dokumentasjon.

 10. «Pass» er i samsvar med det som er spesifisert som lovlig dokumentasjonstype.

 11. «Pass» understøtter informasjonsbegrep «Alder» (fordi pass inneholder brukerens fødselsdato).

 12. «Pass» understøtter informasjonskrav «Alderskrav» (fordi pass inneholder brukerens fødselsdato).

 13. Fødselsdatoen i dette konkrete eksemplet er 2002-01-30 og gir understøttende opplysning 20 (som alder) når tjenesten brukes mellom 2022-01-30 og 2023-01-29

 14. Informasjonsbegrepet «Alder» gis verdi 20, og «Alderskrav» med begrensning «Ikke under 18 år» er oppfylt.

Som illustrert i Figur 5, er det også mulig å knytte kravene illustrert i eksemplet ovenfor, til aktuell lovgivning: «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, og «Alderskrav» og begrensningen «Ikke under 18 år» er utledet fra §1a i ekteskapsloven.

RDF-graf med seks noder og relasjoner imellom nodene. Innholdet i grafen er forklart i teksten.
Figur 5. Eksempel på å knytte dokumentasjonskrav til lovgivning.

Eksemplet i RDF Turtle:

<prøvingsattest> a cpsv:PublicService ;
  dct:title "Prøvingsattest"@nb ; # navn
  cv:holdsRequirement <vilkårForÅInngåEkteskap> ; # har krav
  cv:hasInputType <pass> ; # har dokumentasjonstype
  cv:hasInput <eksempelPass> ; # har dokumentasjonskrav
  .

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ;
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom [ a cv:ReferenceFramework ; # er utledet fra
   dct:identifier <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47#KAPITTEL_1> ; ] ;
  cv:hasRequirement <alderskrav> ; # har mer spesifikt krav
  .

<alderskrav> a cv:InformationRequirement ;
  dct:title "Alderskrav"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom [ a cv:ReferenceFramework ; # er utledet fra
   dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; ] ;
  cv:hasRequirement <ikkeUnder18> ; # har mer spesifikt krav
  cv:hasEvidenceTypeList <typeListePass> ; # har dokumentasjonstypeliste
  .

<ikkeUnder18> a cv:Constraint ;
  dct:title "Ikke under 18 år" ; # navn
  cv:isDerivedFrom [ a cv:ReferenceFramework ; # er utledet fra
   dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; ] ;
  cv:constrains <alder> ; # begrenser
  .

<alder> a cv:InformationConcept ;
  dct:title "Alder"@nb ; # navn
  .

<typeListePass> a cv:EvidenceTypeList ;
  skos:prefLabel "Pass"@nb ;
  cv:specifiesEvidenceType <typePass> ; #spesifiserer
  .

<typePass> a cv:EvidenceType ;
  cv:evidenceTypeClassification <pass> ; # dokumentasjonstypekategori
  .

<pass> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "pass"@nb ; # navn
  .

<eksempelPass> a cv:Evidence ;
  dct:title "Pass fra brukeren som dokumentasjon"@nb ; # navn
  dct:conformsTo <pass> ; # i samsvar med
  cv:supportsConcept <alder> ; # understøtter informasjonsbegrep
  cv:supportsRequirement <alderskrav> ; # understøtter krav
  cv:supportsValue <alderFraPass> ; # gir understøttende opplysning
  .

<alderFraPass> a cv:SupportedValue ;
  cv:providesValueFor <alder> ; # gir verdi for
  cv:value "20"^^xsd:positiveInteger ; # verdi
  .

Å beskrive en tjenestekjede

Spesifikasjonen har lagt til grunn at en hendelse er en ikke-delbar enhet, basert på bl.a. EUs forklaring på en Virksomhetshendelse (Business event): "Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time” (vår egen utheving), dvs. at en hendelse er noe som skjer på et gitt tidspunkt. Spesifikasjonen følger derfor CPSV-AP som ikke har støtte for å uttrykke at en hendelse kan bestå av andre hendelser.

Det er på den annen side mulig å beskrive en tjenestekjede ⧉ som dekker en rekke av enkelthendelser, som vist i Figur 6.

UML-diagram med seks klasser og relasjoner imellom klassene. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i UML-diagrammet er forklart i teksten.
Figur 6. Klasser og egenskaper for beskrivelse av en tjenestekjede.

Figur 7 illustrerer hvordan deler av livshendelsen Alvorlig sykt barn illustrert i Figur 2, beskrives med CPSV-AP-NO.

RDF-graf med fem noder og relasjoner imellom nodene. Innholdet i grafen er forklart i teksten.
Figur 7. Eksempel på bruk av CPSV-AP-NO til å beskrive deler av livshendelsen "Alvorlig sykt barn".

Eksempel i RDF Turtle:

<barnetErBlittSyk> a cv:LifeEvent ;
 cpsvno:mayTriggerNeedFor <legetjeneste> .

<legetjeneste> a cpsv:PublicService ;
 cpsv:produces <e-resept> .

<e-resept> a dcat:Dataset ;
 xkos:causes <e-reseptSendt> .

<e-reseptSendt> a cv:Event ;
 cpsvno:mayTriggerNeedFor <apotektjeneste> .

<apotektjeneste> a cpsvno:Service.

Å knytte deltagende aktører til en tjeneste

UML-diagram med åtte klasser og relasjoner imellom klassene. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 8. Tjeneste og Deltagelse.

Som illustrert i Figur 8 brukes egenskapen Tjeneste – eies av (cv:ownedBy) til å uttrykke relasjonen mellom en Tjeneste (cpsvno:Service) og dens eier (en Organisasjon, Org:Organization), og egenskapen Offentlig tjeneste – har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority) til å uttrykke relasjonen mellom en Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) og dens kompetente organ (en Offentlig organisasjon, cv:PublicOrganisation).

For å uttrykke involvering av andre aktører (inkl. andre offentlige organisasjoner) enn ovennevnte, brukes Klassen Deltagelse (cv:Participation). En Tjeneste kan ha en eller flere Deltagelser knyttet til seg, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen Tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation) (eller egenskapen Offentlig tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)). En Aktør (inkl. Organisasjon og Offentlig organisasjon) kan delta i en eller flere Deltagelser, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen Aktør – deltar i (cv:participates) (eller Organisasjon – deltar i (cv:participates), Offentlig organisasjon – deltar i (cv:participates)).

Den obligatoriske egenskapen Deltagelse – rolle (cv:role) skal brukes til å beskrive en eller flere roller i en Deltagelse, f.eks. «dataleverandør» (leverandør av f.eks. datasett som bekreftelse på at et dokumentasjonskrav er oppfylt), og «datakonsument» (konsument av datasett som produseres av tjenesten).

Eksempel: Politidirektoratet (med datasett «Vandelsattest») deltar som dataleverandør til tjenesten «Skjenkebevilling».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasParticipation <deltagendeDataleverandør> ; .

<deltagendeDataleverandør> a cv:Participation ;
  dct:description "deltagende dataleverandør til tjenesten Skjenkebevilling"@nb ;
  cv:role <https://data.norge.no/vocabulary/role-type#data-provider> ; # dataleverandør
  cv:hasParticipant <Politidirektoratet> ;
  .

<Politidirektoratet> a cv:PublicOrganisation ;
  cv:participates <deltagendeDataleverandør> ; .

Å knytte en tjeneste til et datasett og derfra til API, begrep og informasjonsmodell

UML-diagram med seks klasser og relasjoner imellom klassene. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 9. Tjeneste med Datasett (dcat:Dataset) som dokumentasjonskrav og tjenesteresultat.

Som illustrert i Figur 9, kan et Tjenesteresultat (cv:Output) produsert av en Tjeneste (cpsvno:Service inkl. subklassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)) være et Datasett (dcat:Dataset), f.eks. selve «bevilling» som et resultat fra tjenesten «Skjenkebevilling» kan deles som et datasett.

Figuren illustrerer også at et dokumentasjonskrav (cv:Evidence) er et datasett (dcat:Dataset), f.eks. «Vandelsattest».

Se Sammenheng mellom datasett, distribusjon, datatjeneste, begrep og informasjonsmodell i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉, for hvordan datasett (som f.eks. «Skjenkebevillingen» og «Vandelsattest») kan videre knyttes til distribusjon, datatjeneste (også kalt API), begrep og informasjonsmodell.

Å knytte en tjeneste eller hendelse til begrep

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med egenskapen «begrep» (dct:subject) i Klassen Hendelse (cv:Event), Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent), Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent), Klassen Tjeneste (cpsvno:Service) og Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService). Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er relatert til hendelsen/tjenesten og som er viktig for å forstå hendelsen/tjenesten. Det anbefales å referere til begreper som er publisert i f.eks. begrepsdelen av Felles datakatalog ⧉. Eksempel: begrepet ‘daglig leder’ er viktig for tjenesten «Skjenkebevilling».

Se også SKOS-AP-NO-begrep ⧉ for hvordan begreper beskrives og begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i maskinlesbare formater i henhold til RDF, eller TBX-AP-NO ⧉ for hvordan begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i maskinlesbare formater i henhold til ISO-standarden TBX.

Å knytte en tjeneste til regelverk

Se Beskrivelse av juridiske rammer i _Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉, for hvordan regelverk knyttes til et datasett (som f.eks. dokumentasjonskrav til eller tjenesteresultat fra en tjeneste).

UML-diagram med fire klasser og en instans, og relasjoner imellom disse. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 10. Tjeneste og regelverk.

Eksempel: Tjenesten «Skjenkebevilling» er hjemlet i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasLegalResource [ a eli:LegalResource ;
   dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/legal-resource-type#act> ; # lov
   dct:title "Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)"@nb ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
   rdfs:seeAlso <https://lovdata.no/eli/lov/1989/06/02/27/> ;
   ] ; .

Å knytte en tjenestekanal til en datatjeneste (også kalt API)

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med en egendefinert egenskap Tjenestekanal – datatjeneste (cpsvno:dataService), som kan brukes til å knytte en tjenestekanal (cv:Channel) til en datatjeneste/API (dcat:DataService). Det anbefales å referere til datatjenestebeskrivelser som er publisert i f.eks. API-delen av Felles datakatalog ⧉.

Å publisere hendelsesstrøm

UML-diagrammet med fire klasser og relasjoner imellom klassene. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 11. Hendelse og Distribusjon.

Som illustrert i Figur 11 har spesifikasjonen utvidet CPSV-AP med egenskapen «distribusjon» (dcat:distribution) i Klassen Hendelse (cv:Event), Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) og Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent), og dermed også implisitt sagt at (beskrivelse av) en Hendelse er et Datasett. Egenskapen brukes til å referere til konkrete distribusjoner av f.eks. en hendelsesstrøm.

Se ellers Sammenheng mellom datasett, distribusjon, datatjeneste, begrep og informasjonsmodell i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉, for hvordan et datasett (som i dette tilfellet er en hendelsesbeskrivelse) kan knyttes til distribusjon og datatjeneste (også kalt API).

Å beskrive en tjeneste-/hendelseskatalog

UML-diagram med sju klasser og relasjoner imellom klassene. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 12. Katalogbeskrivelse.

EUs CPSV-AP som spesifikasjonen baseres på, dekker bare behov for beskrivelse av hendelser og offentlige tjenester. For å beskrive en katalog over tjenester og hendelser, og som en norsk utvidelse til CPSV-AP, gjenbruker spesifikasjonen klassen Katalog (dcat:Catalog) fra DCAT-AP-NO ⧉. Spesifikasjonen utvider også klassen Katalog med egendefinerte egenskapene Katalog – inneholder tjeneste (dcatno:containsService) og Katalog – inneholder hendelse (dcatno:containsEvent), som brukes til å inkludere tjenestebeskrivelser og hendelsesbeskrivelser i katalogen.

Oversikt over klasser i spesifikasjonen

Før ev. uoverensstemmelse mellom oversikten her og klassebeskrivelsene som følger er rettet opp, gjelder kravnivåene som er satt i klassebeskrivelsene.

Følgende klasser er obligatoriske:

 • ingen

Følgende klasser er anbefalte:

Følgende klasser er valgfrie:

Følgende klasser som også er vist i den forenklede modellen ovenfor eller i diagrammene som følger, er ikke spesifisert i spesifikasjonen:

 • Datatjeneste (dcat:DataService) og Distribusjon (dcat:Distribution): Se DCAT-AP-NO ⧉ for spesifikasjon av disse klassene.

 • Begrep (skos:Concept): Se SKOS-AP-NO-begrep ⧉ for krav til beskrivelser av begrep.

I resten av spesifikasjonen er klassene sortert alfabetisk etter norske navn, med beskrivelse av klassen og deretter egenskapene som skal/bør/kan brukes. Egenskapene er gruppert inn i obligatoriske (skal), anbefalte (bør) og valgfrie (kan) egenskaper og der etter sortert alfabetisk etter norske navn.

Klassen Adresse (locn:Address)

UML-diagram med klassen Adresse, dens egenskaper og dens relasjon til en annen klasse. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 13. Klassen Adresse (locn:Address).

English name

Address

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en adresse.

This class is used to represent an address (a spatial object that in a human-readable way identifies a fixed location).

URI

locn:Address

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Valgfrie egenskaper for klassen Adresse

Adresse – administrativ enhet nivå 1 (locn:adminUnitL1)

English name

administrative unit level 1

URI

locn:adminUnitL1

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på det øverste nivået i adressen, og dette vil som regel være navnet på et land.

This property represents the name of the uppermost level of the address, almost always a country.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Adresse – administrativ enhet nivå 2 (locn:adminUnitL2)

English name

administrative unit level 2

URI

locn:adminUnitL2

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på et sekundært nivå/region i adressen, vanligvis et fylke, stat eller annet slikt område som vanligvis omfatter flere lokaliteter.

This property represents the name of a secondary level/region of the address, usually a county, state or other such area that typically encompasses several localities.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Adresse – adresseId (locn:addressId)

English name

address ID

URI

locn:addressId

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en globalt unik identifikator for hver forekomst av en adresse.

This property represents a globally unique identifier for each instance of an Address.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1.

Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.

Adresse – adresseringsområde (locn:addressArea)

English name

address area

URI

locn:addressArea

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet til et geografisk område som inneholder flere enkeltadresser.

This property represents the name of a geographic area that groups Addresses.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Adresse – adressetilleggsnavn (locn:locatorName)

English name

locator name

URI

locn:locatorName

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi bruksnavn, som for eksempel navn på gårdsbruket, navn på institusjonen eller bygningen.

This property represents proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Adresse – fullstendig adresse (locn:fullAddress)

English name

full address

URI

locn:fullAddress

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hele adressen skrevet som en streng.

This property represents the complete address written as a string.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Eksempel

Den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo er: «7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge».

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:fullAddress "7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge"@nb ,
   "7th floor, Lorenfaret 1C, 0580 Oslo, Norway"@en ;
  .

Adresse – gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare)

English name

thoroughfare

URI

locn:thoroughfare

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på en passasje eller en veistrekning fra ett sted til et annet, f.eks. en gate, en vei, eller et område.

This property represents the name of a passage or way through from one location to another.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Eksempel

«Lørenfaret» er gatenavn, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge»).

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:thoroughfare "Lørenfaret"@nb , "Lorenfaret"@en ;
  .

Adresse – husnummer m.m. (locn:locatorDesignator)

English name

locator designator

URI

locn:locatorDesignator

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi et nummer eller en sekvens av tegn som unikt identifiserer lokasjonen i den aktuelle konteksten, f.eks. hus-/oppgangsnummer, ev. også etasjenummer, leilighetsnummer, romnummer eller lignende.

This property represents a number or sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1.

Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.

Eksempel

«1C» er husnummer m.m., i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge»), i konteksten «Lørenfaret» (se Adresse – gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare)).

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "1C" ;
  locn:thoroughfare "Lørenfaret"@nb , "Lorenfaret"@en ;
  .

Adresse – postboks (locn:poBox)

English name

post office box

URI

locn:poBox

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en stedsbetegnelse for et postleveringssted på et postkontor, vanligvis et nummer.

This property represents a location designator for a postal delivery point at a post office, usually a number.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1.

Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.

Eksempel

Postboksadressen til Digdir i Oslo: «Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo, Norge»

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-postboksadresse> a locn:Address ;
  locn:poBox "1382 Vika" ;
  locn:postCode "0114" ;
  locn:postName "Oslo"@nb , "Oslo"@en ;
  .

Adresse – postnummer (locn:postCode)

English name

post code

URI

locn:postCode

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å kunne oppgi kode som er opprettet og vedlikeholdt for postformål, til å identifisere et poststed.

This property represents the code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1.

Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.

Eksempel

«0580» er postnummer, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge»).

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "7. etasje, 1C"@nb, "7th floor, 1C"@en ;
  locn:thoroughfare "Lørenfaret"@nb , "Lorenfaret"@en ;
  locn:postCode "0580" ;
  .

Adresse – poststed (locn:postName)

English name

post name

URI

locn:postName

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å kunne oppgi stedsnavn som er opprettet og vedlikehold for postformål.

This property represents a name created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Maks. én per språk.

Max. one per language.

Eksempel

«Oslo» er poststed, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfaret 1C, 0580 Oslo, Norge»).

Eksempel i RDF Turtle:

<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "7. etasje, 1C"@nb, "7th floor, 1C"@en ;
  locn:thoroughfare "Lørenfaret"@nb , "Lorenfaret"@en ;
  locn:postCode "0580" ;
  locn:postName "Oslo"@nb , "Oslo"@en ;
  .

Klassen Aktør (foaf:Agent)

UML-diagram med klassen Aktør, dens egenskaper og dens relasjoner til to andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 14. Klassen Aktør (foaf:Agent) og klassene den refererer til.

English name

Agent

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en aktør, som inkluderer enkeltperson, virksomhet og gruppe.

The Agent class is any resource that acts or has the power to act. This includes people, organisations and groups.

URI

foaf:Agent

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

For aktør som er en offentlig organisasjon skal Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation) brukes, og for aktør som er en ikke-offentlig organisasjon skal Klassen Organisasjon (org:Organization) brukes.

For Agent which is a public organisation, Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation) shall be used. For Agent which is a non-public organisation, Klassen Organisasjon (org:Organization) shall be used.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Obligatoriske egenskaper for klassen Aktør

Aktør – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi aktørens identifikasjonsnummer.

This property contains the identifier for the Agent.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Aktør – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på aktøren. Egenskapen bør gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk).

This property contains the name of the agent. This property should be repeated for different versions of the name (e.g. the name in different languages).

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Valgfrie egenskaper for klassen Aktør

Aktør – adresse (locn:address)

English name

address

URI

locn:address

Verdiområde / Range

locn:Address

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en adresse til aktøren.

This property represents an Address related to an Agent.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Aktør – deltar i (cv:participates)

English name

participates

URI

cv:participates

Verdiområde / Range

cv:Participation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte en deltagelse (cv:Participation) til en aktør.

This property links an Agent to the Participation class (cv:Participation). The Participation class facilitates the detailed description of how an Agent participates in or interacts with a service and may include temporal and spatial information.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Klassen Begrensning (cv:Constraint)

UML-diagram med klassen Begrensning, dens egenskaper og dens relasjoner til sju andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 15. Klassen Begrensning (cv:Constraint) og klassene den refererer til.

English name

Constraint

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep.

Begrensninger er krav i seg selv siden de stiller forutsetninger som påvirker definisjonen, bruken og/eller oppfyllelsen av kravet. De representerer harde betingelser som minimums- eller maksimumsuttrykk som kan brukes til å evaluere opplysninger som for eksempel nødvendig alder, inntekt, involvering i aktiviteter osv.

This class represents the limitation applied to an Information Concept.

Constraints are requirements in themselves, since they impose prerequisites which influence the definition, use and/or fulfilment of the requirement. They represent hard conditions such as minimum or maximum expressions which can be used to evaluate pieces of information, the required age, income, involvement in activities, etc. An example from the eProcurement domain is a threshold as the minimum turnover required by the buying organisation to select the candidates. Note that CCCEV does not provide any specific guidance on when which kind of Requirement should be used. Users of this vocabulary should make decisions on this topic in their specific context.

URI

cv:Constraint

Subklasse av / Subclass of

cv:Requirement

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Eksempel

Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Obligatoriske egenskaper for klassen Begrensning

Begrensning – begrenser (cv:constrains)

English name

constrains

URI

cv:constrains

Verdiområde / Range

cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder for.

Informasjonsbegrep er et verktøy for å gjøre Krav mer maskinanvendbare; de lar deg gi flere detaljer om et Krav. På denne måten kan Begrensninger gjøres veldig presise. For eksempel vil Informasjonsbegrepet være alderen til en person og Begrensningen vil være den nødvendige alderen i sammenheng med en spesifikk evaluering.

This property refers to the Information Concept about which a Constraint expresses a limitation.

Information Concepts are tools to make Requirements more machine processable: they allow to provide more detail about a Requirement. This way, Constraints can be made very precise, namely the limit that must be achieved, is a limit on the value for the associated Information Concept. For example, the Information Concept would be the age of a person and the Constraint would be the required age in the context of a specific evaluation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til begrensningen.

This property represents an identifier for the Constraint.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til begrensningen. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk.

This property represents the official Name of the Constraint. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Begrensning

Begrensning – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av begrensningen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a description of the Constraint. This property should be repeated when the description is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Valgfrie egenskaper for klassen Begrensning

Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name

is requirement of

URI

cv:isRequirementOf

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.

Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

English name

is derived from

URI

cv:isDerivedFrom

Verdiområde / Range

cv:ReferenceFramework

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som begrensningen er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.

This property refers to the Reference Framework on which the Constraint is based, such as a law or regulation.

Note that a Constraint can have several Reference Frameworks from which it is derived.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)

English name

is issued by

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt begrensningen.

This property refers to the Agent that has published the Constraint.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name

has evidence type list

URI

cv:hasEvidenceTypeList

Verdiområde / Range

cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille begrensningen.

En begrensning kan ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at begrensningskravet skal være oppfylt, skal dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.

This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Constraint.

One or several Lists of Evidence Types can support a Constraint. At least one of them must be satisfied by the response to the Constraint.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name

has qualified relation

URI

cv:hasQualifiedRelation

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

English name

has requirement

URI

cv:hasRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er del av begrensningen.

This property refers to a more specific Requirement that is part of the Constraint.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

English name

has supporting evidence

URI

cv:hasSupportingEvidence

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjon som gir informasjon, bevis eller støtte for begrensningen.

This property refers to the Evidence that supplies information, proof or support for the Constraint.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

English name

fulfils

URI

cv:fulfils

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regel som begrensningen tilfredsstiller.

This property refers to the rules that the Constraint fulfils.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Begrensning – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kategorien begrensningen tilhører.

This property refers to the category to which the Constraint belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra et kontrollert vokabular.

The value should be chosen from a controlled vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Datasett (dcat:Dataset)

UML-diagram med klassen Datasett, dens egenskaper og dens relasjoner til to andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 16. Klassen Datasett (dcat:Dataset) og klassene den refererer til.

English name

Dataset

Anvendelse / Usage note

Klassen representerer en samling metadata om en tjeneste, dokumentasjonskrav til en tjeneste eller tjenesteresultat fra en tjeneste og hvor de kan finnes, for eksempel på en regional offentlig tjenesteportal og/eller en nasjonal eGovernment-portal.

This class represents a collection of metadata and where they can be found, for instance on a regional public service portal and/or a national eGovernment portal.

URI

dcat:Dataset

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Se ellers klassen Datasett i DCAT-AP-NO ⧉ for egenskapene som kan brukes til å beskrive et datasett, i tillegg til egenskapene spesifisert her.

Obligatoriske egenskaper for klassen Datasett

Datasett – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av datasettet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property contains a free-text description of the Dataset. This property should be repeated for parallel language versions of the description.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dct:description "teksten som beskriver datasettet"@nb ; .

Datasett – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi navnet på datasettet. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property contains the name of the Dataset. This property should be repeated for parallel language versions of the name.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dct:title "navnet på datasettet"@nb ; .

Datasett – utgiver (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datasettet tilgjengelig. Verdien bør være autoritativ URI for aktøren, f.eks. dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673>.

This property refers to the publisher of the dataset, i.e. an entity (organisation) responsible for making the Dataset available.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673> ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Datasett

Datasett – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren for datasettet, for eksempel en URI eller annen identifikator som er stabil og globalt unik.

This property contains the identifier for the Dataset, e.g. the URI or other unique identifier in the context of the Catalogue.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dct:identifier "https://example.org/exDataset"^^xsd:anyURI ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Datasett

Datasett – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Når datasettet brukes til å beskrive en tjeneste, brukes egenskapen til å referere til tjenester som inngår i tjenesten beskrevet av datasettet.

When the dataset is used to describe a service, this property refers to a service which is a part of the service described by the dataset.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Range endret fra Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) til Tjeneste (cpsvno:Service), for å åpne for ikke-offentlige tjenester.

Norwegian extension: Range change from Public Service (cpsv:PublicService) to Service (`cpsvno:Service), in order to allow non-public services.

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dct:hasPart <https://example.org/exService> ; .

Datasett – landingsside (dcat:landingPage)

English name

landing page

URI

dcat:landingPage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til nettside som gir tilgang til datasettet, dets distribusjoner og/eller tilleggsinformasjon. Intensjonen er å peke til en landingsside hos den opprinnelige datautgiveren.

This property refers to a web page that provides access to the Dataset, its Distributions and/or additional information. It is intended to point to a landing page at the original data provider, not to a page on a site of a third party, such as an aggregator.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel I RDF Turtle:

<exDataset> a dcat:Dataset ;
  dcat:landingPage <https://example.org/exDataset> ; .

Klassen Deltagelse (cv:Participation)

UML-diagram med klassen Deltagelse og dens egenskaper. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 17. Klassen Deltagelse (cv:Participation) og klassen den refererer til.

English name

Participation

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en deltagelse, som brukes til å inkludere andre aktører enn det kompetente organet (jf. Offentlig tjeneste – har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority)) eller tjenesteeieren (jf. Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)), som er involvert i en tjeneste.

The CPSV-AP recognises a common role connected with public services, i.e. the Competent Authority. However, this simple structure does not allow statements to be made about those participants, such as the start and end date of a contract, nor does it support the inclusion of other roles. The Participation class supports this extra complexity if required, for instance, the description of a service user or a service provider.

URI

cv:Participation

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Obligatoriske egenskaper for klassen Deltagelse

Deltagelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av deltagelsen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text description of the Participation. This property should be repeated when the description is in parallel languages.

Verdiområde / Range

rdf:langString

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Deltagelse – har deltager (cv:hasParticipant)

English name

has participant

URI

cv:hasParticipant

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er involvert i deltagelsen.

This property refers to the Agent involved in the Participation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Deltagelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til deltagelsen.

This property represents an Identifier for the Participation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Deltagelse – rolle (cv:role)

English name

role

URI

cv:role

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et begrep som beskriver en rolle i deltagelsen.

This property provides the role played.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Rolletype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Role type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)

UML-diagram med klassen Dokumentasjon, dens egenskaper og dens relasjoner til seks andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 18. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence) og klassene den refererer til.

English name

Evidence

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere dokumentasjon som trengs for å kunne utføre en tjeneste. Dette er vanligvis administrative dokumenter eller utfylte analoge eller digitale skjemaer.

Evidence can be any resource – document, artefact – anything needed for executing the service. In the context of Public Services, Evidence is usually administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. It contains information that proves that a criterion requirement exists or is true, in particular evidences are used to prove that a specific criterion is met.

URI

cv:Evidence

Subklasse av / Subclass of

dcat:Dataset

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Krav om vandel

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonen.

This property represents an Identifier for the piece of Evidence.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Dokumentasjon – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet til dokumentasjonen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the official Name of the piece of Evidence. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Krav om vandel

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text Description of the piece of Evidence. This property should be when the description is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Forklaringen til «Krav om vandel»: Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:description "Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet."@nb ; .

Dokumentasjon – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi språk til dokumentasjonen.

This property indicates the language(s) in which the Evidence must be provided.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Dokumentasjon på «Krav om vandel» kan være på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:language
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
  .

Valgfrie egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)

English name

is provided by

URI

cv:isProvidedBy

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi aktør som sender dokumentasjonen.

Aktøren som sender dokumentasjonen er vanligvis den som har utstedt dokumentasjonen, eller en tjenesteleverandør på vegne av utstederen.

This property represents the Agent that transmits the Evidence.

Agents transmitting the Evidence are usually the Agents that are issuing the Evidence or service providers acting on behalf of the Evidence issuing Agents such as software developer companies.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)

English name

supports value

URI

cv:supportsValue

Verdiområde / Range

cv:SupportedValue

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til understøttende opplysninger i dokumentasjonen.

This property represents Supported Value that the Evidence contains.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)

English name

is about

URI

dct:subject

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som dokumentasjonen gjelder for.

This property represents the Agent that is the subject in the provided Evidence.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)

English name

validity period

URI

cv:validityPeriod

Verdiområde / Range

time:ProperInterval

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig.

This property represents Period of Time during which the Evidence holds true or has force.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

English name

is conformant to

URI

dct:conformsTo

Verdiområde / Range

cv:EvidenceType

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med.

This property represents the Evidence Type that specifies characteristics of the Evidence.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)

English name

confidentiality level type

URI

cv:confidentialityLevelType

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig.

This property represents security classification assigned to an Evidence e.g. classified, sensitive, public.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – produsent (dct:creator)

English name

is created by

URI

dct:creator

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er produsent av dokumentasjonen.

This property represents the Agent that produces the Evidence.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

English name

related documentation

URI

foaf:page

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen.

This property represents documentation that contains information related to the Evidence, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the Input.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Dokumentasjon – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører.

This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra kontrollerte vokabular Dokumentasjonstype ⧉, når verdien finnes på listen.

The value shall be chosen from the controlled vocabulary Evidence type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Dokumentasjon til «Krav om vandel» er av type «attest»

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest
  .

Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

English name

supports concept

URI

cv:supportsConcept

Verdiområde / Range

cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen.

This property represents Information Concept providing facts found/inferred from the Evidence.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

English name

supports requirement

URI

cv:supportsRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til krav som dokumentasjonen understøtter.

This property is used to refer to the requirement that the evidence supports.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)

English name

is issued by

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen.

This property represents the Agent legally responsible for the Evidence, e.g. a legal authority.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)

UML-diagram med klassen Dokumentasjonstype, dens egenskaper og dens relasjon til en annen klasse. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 19. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) og klassen den refererer til.

English name

Evidence Type

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere informasjon om egenskapene til dokumentasjonen.

This class represents information about the characteristics of an Evidence. The Evidence Type and the characteristics it describes are not concrete individual responses to a Requirement (i.e. Evidence), but descriptions about the desired form, content, source and/or other characteristics that an actual response should have and provide (e.g. membership of a class of Evidences).

URI

cv:EvidenceType

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypen.

This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Anbefalte egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)

English name

evidence type classification

URI

cv:evidenceTypeClassification

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kategorien som dokumentasjonstypen tilhører.

This property represents the category to which the Evidence Type belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Valgfrie egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

English name

is spesified in

URI

cv:isSpecifiedIn

Verdiområde / Range

cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjonstypeliste som inneholder dokumentasjonstypen.

This property represents the Evidence Type List in which the Evidence Type is included.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjonstype – gyldighetsperiode, begrensning (cv:validityPeriodConstraint)

English name

validity period constraint

URI

cv:validityPeriodConstraint

Verdiområde / Range

time:ProperInterval

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til tidsmessige betingelser for gyldighetsperioden til dokumentasjonstypen.

This property represents temporal condition on the validity period of the Evidence Type. E.g. A Belgian birth evidence is valid for X months after emission. To express constraints on the validity period that must hold when assessing the evidence (e.g. the certificate of good conduct cannot be issued more than 3 months ago), we refer to the Constraint class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjonstype – utstedelsessted (cv:issuingPlace)

English name

issuing place

URI

cv:issuingPlace

Verdiområde / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referer til stedet der dokumentasjonen er utstedt. F.eks. belgiske ID-kort utstedes i Belgia.

This property represents the Location where an Evidence Type is issued. E.g. Belgian ID cards are issued in Belgium.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)

UML-diagram med klassen Dokumentasjonstypeliste, dens egenskaper og dens relasjon til en annen klasse. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 20. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList) og klassen den refererer til.

English name

Evidence Type List

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en gruppe av dokumentasjonstyper som kreves for å oppfylle et krav.

Kravet om å være i samsvar med en dokumentasjonstypeliste er oppfylt hvis og bare hvis den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med alle typer som listen inneholder. Det er med andre ord en AND betingelse mellom typene på en gitt dokumentasjonsliste, og en OR betingelse mellom ulike dokumentasjonslister.

This class represents a group of Evidence Types for conforming to a Requirement.

An Evidence Type List is satisfied, if and only if, for all included Evidence Types in this List, corresponding conformant Evidence(s) are supporting the Requirement having this List. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Evidence Types within the list and an OR condition between two or more Evidence Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.

URI

cv:EvidenceTypeList

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Eksempel

Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstypeliste

Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType)

English name

specifies evidence type

URI

cv:specifiesEvidenceType

Verdiområde / Range

cv:EvidenceType

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypene som inngår i dokumentasjonstypelisten.

This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk/Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Dokumentasjonstypeliste

Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonstypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a short explanation supporting the understanding of the Evidence Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Evidence Type List.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypelisten.

This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)

English name

name

URI

skos:prefLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypelisten. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the Name of the Evidence Type List.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Gebyr (cv:Cost)

UML-diagram med klassen Gebyr, dens egenskaper og dens relasjoner til to andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 21. Klassen Gebyr (cv:Cost) og klassene den refererer til.

English name

Cost

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere gebyr.

The Cost class represents any costs related to the execution of a service that the Agent consuming it needs to pay.

URI

cv:Cost

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Obligatoriske egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en identifikator til gebyret.

This property represents an Identifier for the Cost.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Anbefalte egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – beløp (cv:hasValue)

English name

value

URI

cv:hasValue

Verdiområde / Range

xsd:double

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi gebyrbeløpet.

This property represents a numeric value indicating the amount of the Cost.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Gebyr – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av gebyret. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text description of the Cost. This property should be repeated when the description is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Gebyr – valuta (cv:currency)

English name

currency

URI

cv:currency

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi valutatype av gebyret.

This property represents the currency in which the Cost needs to be paid and the value of the Cost is expressed.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Valuta ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Currency ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost).

Valgfrie egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – er bestemt av (cv:isDefinedBy)

English name

is defined by

URI

cv:isDefinedBy

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere organisasjonen (inkl. offentlige organisasjoner) som bestemmer gebyret for en tjeneste.

This property links the Cost class with one or more instances of the Agent class (foaf:Agent). This property refers to the organisation(s) defining the costs associated with the delivery of a particular Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)

English name

if accessed through

URI

cv:ifAccessedThrough

Verdiområde / Range

cv:Channel

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en tjenestekanal som det aktuelle gebyret er spesifikt for.

Where the cost varies depending on the channel used, for example, if accessed through an online service cf. accessed at a physical location, the cost can be linked to the channel using the If Accessed Through property.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Klassen Hendelse (cv:Event)

UML-diagram med klassen Hendelse, dens egenskaper og dens relasjoner til tre andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 22. Klassen Hendelse (cv:Event) og klassene den refererer til.

English name

Event

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en hendelse ⧉.

This class represents an event that can be of any type that triggers, makes use of, or in some way is related to, a service.

URI

cv:Event

Subklasse av / Subclass of

dcat:Dataset

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: I CPSV-AP er ikke Hendelse (cv:Event) en subklasse av Datasett (dcat:Dataset). For f.eks. å kunne publisere hendelsesstrøm som kan abonneres på, har vi valgt å betrakte beskrivelse av Hendelse som Datasett.

Norwegian extension: In CPSV-AP the class Event (cv:Event) is not a subclass of Dataset (dcat:Dataset).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Se tilsvarende eksempler i Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) eller Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent).

Obligatoriske egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse.

This property represents an Identifier for the Event.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Hendelse – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til en hendelse. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the Name (or title) of the Event. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Anbefalte egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text description of the Event. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, fordi en hendelse bør beskrives med mindre den har et selvforklarende navn.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Hendelse – kan sette i gang (cpsvno:mayTrigger)

English name

may trigger

URI

cpsvno:mayTrigger

Subegenskap av / Subproperty of

cv:hasRelatedService

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til tjenester som kan settes i gang av den aktuelle hendelsen.

This property links an event directly to a service that the event may trigger.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn cv:hasRelatedService som er i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Valgfrie egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen.

This property refers to concept that is important for the understanding of the event.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Hendelse – distribusjon (dcat:distribution)

English name

distribution

URI

dcat:distribution

Verdiområde / Range

dcat:Distribution

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til beskrivelsen av distribusjon av hendelsen.

This property refers to the description of Distribution of the Event.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se Skatteetatens Hendelsesliste ⧉.

Hendelse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi type hendelse.

The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Hendelsestype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Event type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

UML-diagram med klassen Informasjonsbegrep og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 23. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept).

English name

Information Concept

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en del av informasjonen som dokumentasjonen gir eller som kravet trenger. Klassen tilbyr muligheten til å beskrive kravene konseptuelt og oppgitte fakta i dokumentasjon. I kombinasjon med Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue) er dette et (første) skritt mot å tilrettelegge for vurderingen av kravene på en automatisert måte basert på dokumentasjonen som er gitt.

This class represents a piece of information that the Evidence provides or the Requirement needs. The Information Concept class offers the ability to describe conceptually the Requirements and provided facts in Evidences. In complementarity with the Supported Value class, this is a (first) step towards facilitating the assessment of the requirements in an automated way based on the Evidence provided.

URI

cv:InformationConcept

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Obligatoriske egenskaper for klassen Informasjonsbegrep

Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet verdi (cv:expressionOfExpectedValue)

English name

expression of expected value

URI

cv:expressionOfExpectedValue

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi forventet verdi(er) for informasjonsbegrepet formulert i et formelt språk, som understøttende opplysninger må samsvare.

This property represents a formulation in a formal language of the expected value(s) for the Information Concept which is aligned with the concepts from the Requirements defined and must be respected by the supplied Supported Values.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Informasjonsbegrep

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet. F.eks. informasjon om begrepets art, egenskaper, bruk eller annen tilleggsinformasjon om begrepet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a short explanation supporting the understanding of the Information Concept. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Information Concept.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Valgfrie egenskaper for klassen Informasjonsbegrep

Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonsbegrepet.

This property represents an unambiguous reference to the Information Concept.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)

English name

name

URI

skos:prefLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet til informasjonsbegrepet. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the Name of the Information Concept. The property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonsbegrep – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å spesifisere hvilken kategori informasjonsbegrepet tilhører.

This property represents the category to which the Information Concept belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

I tillegg til egenskapen «uttrykk av forventet verdi» ovenfor, kan denne egenskapen brukes til å uttrykke type verdi. Det kan være primitive typer som dato eller tekststreng, men også forretningsmessige domeneterminologier som «alder» eller «antall ansatte». Det anbefales at bruken av denne egenskapen er godt dokumentert.

In addition to the expression of the expected value, the type classification can be used to express the kind of value the information concept is processing. This can be primitive types such as a date or a string, but also more business domain terminology such as age or number of employees. It is recommended to well-document the usage of the property.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)

UML-diagram med klassen Informasjonskrav, dens egenskaper og dens relasjoner til sju andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 24. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement) og klassene den refererer til.

English name

Information Requirement

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere forespørsler om data som skal dokumentere en eller flere fakta (fra den virkelige verden) på en formell måte, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon.

This class represents requested data that is to be proven by Evidence.

Information Requirements are the most neutral kind of Requirements. They aim to request information in any form, e.g. a person’s date of birth or a company’s turnover. They represent requests for data that prove one or more facts of the real world in a formal manner, or that leads to the source of such a proof. They can be understood as 'requests for Evidences'. The response to an Information Requirement is an Evidence when the issuer of the response is an authoritative source (e.g. a Civil Registry providing data about a natural person for the provision of public service through the Single Digital Gateway). In other cases, the responses might not be issued by an authoritative source, but the issuer supports the responses with Evidences (or commits to support them timely, e.g. a self-declaration or a declaration of oath). The Information Requirement can require structured data or documents of any form. For structured data, the Requirement can use 'Concepts' to specify the structure and type of the data expected in the response. For both structured and unstructured data, the Information Requirement can indicate the expected Type of Evidence, its format, source, and other properties related to the Evidence.

URI

cv:InformationRequirement

Subklasse av / Subclass of

cv:Requirement

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Obligatoriske egenskaper for klassen Informasjonskrav

Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonskravet.

This property represents an identifier for the Information Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til informasjonskravet. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk.

This property represents the official Name of the Information Requirement. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Informasjonskrav

Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av informasjonskravet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a description of the Information Requirement. This property should be repeated when the description is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt/Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Valgfrie egenskaper for klassen Informasjonskrav

Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name

is requirement of

URI

cv:isRequirementOf

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.

Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

English name

is derived from

URI

cv:isDerivedFrom

Verdiområde / Range

cv:ReferenceFramework

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som informasjonskravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.

This property refers to the Reference Framework on which the Information Requirement is based, such as a law or regulation.

Note that an Information Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)

English name

is issued by

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt informasjonskravet.

This property refers to the Agent that has published the Information Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name

has evidence type list

URI

cv:hasEvidenceTypeList

Verdiområde / Range

cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille informasjonskravet.

Et informasjonskrav kan ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at informasjonskravet skal være oppfylt, skal dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.

This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Information Requirement.

One or several Lists of Evidence Types can support an Information Requirement. At least one of them must be satisfied by the response to the Information Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name

has concept

URI

cv:hasConcept

Verdiområde / Range

cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som informasjonskravet forventer en verdi av.

This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Information Requirement.

Information Concepts defined for specific Information Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name

has qualified relation

URI

cv:hasQualifiedRelation

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

English name

has requirement

URI

cv:hasRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av informasjonskravet.

This property refers to a more specific Requirement that is part of the Information Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

English name

has supporting evidence

URI

cv:hasSupportingEvidence

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjon som gir informasjon, bevis eller støtte for informasjonskravet.

This property refers to the Evidence that supplies information, proof or support for the Information Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Informasjonskrav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

English name

fulfils

URI

cv:fulfils

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regel som informasjonskravet tilfredsstiller.

This property refers to the rules that the Information Requirement fulfils.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Informasjonskrav – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kategorien informasjonskravet tilhører.

This property refers to the category to which the Information Requirement belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien bør velges fra et kontrollert vokabular.

The value should be chosen from a controlled vocabulary.

Klassen Katalog (dcat:Catalog)

UML-diagram med klassen Katalog, dens egenskaper og dens relasjoner til fire andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 25. Klassen Katalog (dcat:Catalog) og klassene den refererer til.

English name

Catalog

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en katalog, i konteksten av spesifikasjonen en katalog over tjenester og hendelser.

This class represents a catalog, in context of this specification a catalog of events and services.

URI

dcat:Catalog

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: CPSV-AP dekker ikke katalogbeskrivelse. Klassen fra DCAT-AP-NO tas med her for å kunne dekke norsk behov for å beskrive «tjeneste-/hendelseskataloger».

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Tjeneste- og hendelsesdelen av Felles datakatalog ⧉ er en katalog over tjenester og hendelser.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Katalog

Katalog – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi fritekstbeskrivelse av innholdet i katalogen. Gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a textual description of the content in the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

«Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder oversikt over tjenester og hendelser»

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:description "Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder oversikt over tjenester og hendelser"@nb ; .

Katalog – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til katalogen.

This property represents the identifier of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – inneholder tjeneste (dcatno:containsService)

English name

contains service

URI

dcatno:containsService

Subegenskap av / Subproperty of

dct:hasPart

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er i katalogen.

This property refers to a service that is in the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

English name

contact point

URI

cv:contactPoint

Verdiområde / Range

cv:ContactPoint

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for katalogen.

This property represents contact points for the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Brønnøy kommune med e-post som et kontaktpunkt.

Eksempel i RDF Turtle:

<tjenestekatalog> a dcat:Catalog ;
  cv:contactPoint [ a cv:ContactPoint ; # kontaktpunkt
   cv:email "mailto:postmottak@bronnoy.kommune.no"^^xsd:anyURI ;
  ] ; .

Katalog – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet på katalogen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the title of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Tjeneste- og hendelseskatalog

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:title "Tjeneste- og hendelseskatalog"@nb ; .

Katalog – utgiver (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.

This property refers to the Agent responsible for making the catalog available.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Digdir er utgiver av «Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Katalog

Katalog – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Verdiområde / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi geografisk område som er dekket av katalogen.

This property represents the spatial coverage of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog har Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; .

Katalog – endringsdato (dct:modified)

English name

modified (last update)

URI

dct:modified

Verdiområde / Range

xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dato for siste oppdatering/endring av katalogen.

This property represents the date of the last update of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – frekvens (dct:accrualPeriodicity)

English name

accrual periodicity

URI

dct:accrualPeriodicity

Verdiområde / Range

dct:Frequency

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi oppdateringsfrekvensen for katalogen.

This property represents the accrual periodicity of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Frekvens ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Frequency ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til nettside som fungerer som hovedside for katalogen.

This property refers to the homepage of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – inneholder hendelse (dcatno:containsEvent)

English name

contains event

URI

dcatno:containsEvent

Subegenskap av / Subproperty of

dct:hasPart

Verdiområde / Range

cv:Event

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en hendelse som er i katalogen.

This property refers to an event that is in the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – lisens (dct:license)

English name

licence

URI

dct:license

Verdiområde / Range

dct:LicenseDocument

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å vise til lisens for katalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.

This property refers to the licence of the catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Lisens ⧉, når lisensen som brukes i vokabularet.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Licence ⧉, when the licence used is in the vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er utgitt under lisens CC BY 4.0.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; .

Katalog – opphav (dct:provenance)

English name

provenance (authenticity)

URI

dct:provenance

Verdiområde / Range

dct:ProvenanceStatement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til beskrivelse av autentisitet og integritet til innholdet i katalogen.

This property indicates a statement of the authenticity and the integrity of the the content in a catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver innholdet i katalogen. Gjentas hvis metadata er gitt på flere språk.

This property represents the languages used in a catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er i bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:language
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
 .

Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy)

English name

theme taxonomy

URI

dcat:themeTaxonomy

Verdiområde / Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere de katalogiserte ressursene i katalogen.

This property refers to a knowledge organisation system (i.e., thesaurus, taxonomy) used to classify the resources in a catalog.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc ⧉ eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser ⧉.

The value should be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc ⧉ or Los ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – utgivelsesdato (dct:issued)

English name

issued (release date)

URI

dct:issued

Verdiområde / Range

xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.

This property represents the date of first publication of a Catalogue.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Valgfrie egenskaper for klassen Katalog

Katalog – er del av (dct:isPartOf)

English name

is part of

URI

dct:isPartOf

Verdiområde / Range

dcat:Catalog

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en beslektet katalog som katalogen fysisk eller logisk er inkludert i.

This property refers to a related Catalogue in which the described Catalogue is physically or logically included.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Verdiområde / Range

dcat:Catalog

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en beslektet katalog som er en del av den beskrevne katalogen.

This property refers to a related Catalogue that is part of the described Catalogue.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – produsent (dct:creator)

English name

creator

URI

dct:creator

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er hovedansvarlig for å produsere katalogen.

This property represents the entity responsible for producing the catalogue.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)

English name

rights (use terms)

URI

dct:rights

Verdiområde / Range

dct:RightsStatement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til uttalelse som spesifiserer brukervilkår knyttet til katalogen.

This property includes a statement that specifies usage rights of the Catalogue.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Klassen Kontaktpunkt (cv:ContactPoint)

UML-diagram med klassen Kontaktpunkt, dens egenskaper og dens relasjoner til to andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 26. Klassen Kontaktpunkt (cv:ContactPoint) og klassen den refererer til.

English name

Contact Point

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere kontakt informasjon for en tjeneste, en tjenestekanal, en offentlig organisasjon osv.

This class represents the contact information for a Service, Channel, Public Organization etc.

URI

cv:ContactPoint

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Valgfrie egenskaper for klassen Kontaktpunkt

Kontaktpunkt – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)

English name

availability restriction

URI

cv:specialOpeningHoursSpecification

Verdiområde / Range

time:TemporalEntity

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi begrenset åpningstid til kontaktpunktet, som strukturert data.

This property is used to specify the time interval during which the Contact Point is not available, as structured data.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – e-post (cv:email)

English name

email

URI

cv:email

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi e-postadresse til kontaktpunktet.

This property represents an electronic address through which the Contact Point can be contacted.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – har språk (vcard:language)

English name

has language

URI

vcard:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi språk som kontaktpunktet bruker.

This property specifies which language(s) the contact point uses.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Kontaktpunkt – kontaktside (cv:contactPage)

English name

contact page

URI

cv:contactPage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktside til kontaktpunktet.

This property refers to a contact page that could be used to reach out the contact point.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – ordinær åpningstid (cv:openingHours)

English name

opening hours (structured)

URI

cv:openingHours

Verdiområde / Range

time:TemporalEntity

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en strukturert beskrivelse av åpningstid.

This property links a contact point to information about when the contact point is available, as structured data.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se eksempler under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Kontaktpunkt – telefon (cv:telephone)

English name

telephone

URI

cv:telephone

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi telefonnummer til kontaktpunktet.

This property represents a telephone number through which the Contact Point can be contacted.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – type kontaktpunkt (vcard:category)

English name

contact type

URI

vcard:category

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å beskrive kontaktpunktet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a description of the Contact Point. This property should be repeated when the description is in different languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Klassen Krav (cv:Requirement)

UML-diagram med klassen Krav, dens egenskaper og dens relasjoner til seks andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 27. Klassen Krav (cv:Requirement) og klassene den refererer til.

English name

Requirement

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere nødvendige betingelser eller forutsetninger for bruk av en tjeneste, som bevises ved dokumentasjon.

The class represents condition or prerequisite that is to be proven by Evidence.

Not all public services are needed or are used by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups. The CPSV-AP reuses the Core Criterion and Core Evidence Vocabulary for this class. Requirement is a generic class representing any type of prerequisite that may be desired, needed or imposed as an obligation. CCCEV recommends to not use the Requirement class directly, but rather a more semantically-enriched subclass such as Criterion, Information Requirement or Constraint. Also note that the Requirement class is specified at a more abstract level and is not to be used as the instantiation of a Requirement for a specific Agent. To illustrate the notion: the European Directive on services in the internal market defines requirement as any obligation, prohibition, condition or limit provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the exercise of their legal autonomy.

URI

cv:Requirement

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for klassen Krav

Krav – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kravet.

This property represents an identifier for the Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Krav – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til kravet. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk.

This property represents the official Name of the Requirement. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Anbefalte egenskaper for klassen Krav

Krav – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kravet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a description of the Requirement. This property should be repeated when the description is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Valgfrie egenskaper for klassen Krav

Krav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name

is requirement of

URI

cv:isRequirementOf

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.

This property represents a reference between a sub-Requirement and its parent Requirement.

The relation between a parent Requirement and a sub-Requirement can be complex. Therefore, qualified relations (see hasQualifiedRelation) can be used to represent this relationship on its own and qualify it with additional information such as a date, a place. This is left to implementers. In the case where the purpose is to link the two Requirements without additional information, the simple relationship as proposed here can be directly used.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

English name

is derived from

URI

cv:isDerivedFrom

Verdiområde / Range

cv:ReferenceFramework

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.

This property refers to the Reference Framework on which the Requirement is based, such as a law or regulation.

Note that a Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – er utstedt av (dct:publisher)

English name

is issued by

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kravet.

This property refers to the Agent that has published the Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name

has evidence type list

URI

cv:hasEvidenceTypeList

Verdiområde / Range

cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kravet.

Et krav kan ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at kravet skal være oppfylt, skal dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.

This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Requirement.

One or several Lists of Evidence Types can support a Requirement. At least one of them must be satisfied by the response to the Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name

has concept

URI

cv:hasConcept

Verdiområde / Range

cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kravet forventer en verdi av.

This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Requirement.

Information Concepts defined for specific Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name

has qualified relation

URI

cv:hasQualifiedRelation

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav eller en av dens subklasser.

This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.

This property leaves the possibility to define a qualified relation from Requirement to Information Requirement or Constraint as well as a qualified relation from Requirement to Requirement. A use case would be to specialize an EU requirement in Member States' specific requirements.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

English name

has requirement

URI

cv:hasRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et mer spesifikt krav som er en del av kravet.

This property refers to a more specific Requirement that is part of the Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Krav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

English name

has supporting evidence

URI

cv:hasSupportingEvidence

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjon som gir informasjon, bevis eller støtte for kravet.

This property refers to the Evidence that supplies information, proof or support for the Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Krav – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

English name

fulfils

URI

cv:fulfils

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regel som kravet tilfredsstiller.

This property refers to the rules that the requirement fulfils.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Krav – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kategorien kravet tilhører.

This property refers to the category to which the Requirement belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien bør velges fra det kontrollerte vokabularet Kravtype ⧉ når verdien finnes i det vokabularet.

The value should be chosen from the controlled vocabulary Requirement type ⧉ when the value is in that vocabulary.

Klassen Kriterium (cv:Criterion)

UML-diagram med klassen Kriterium, dens egenskaper og dens relasjoner til sju andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 28. Klassen Kriterium (cv:Criterion) og klassene den refererer til.

English name

Criterion

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en betingelse for evaluering eller vurdering.

This class represents a Condition for evaluation or assessment.

In general, Criteria are used for comparison, filtering or selection purposes. Criteria usually set minimum conditions (e.g. limits, intervals, thresholds, etc.) that need to be met in order to pass the requirements or to fulfil them to a certain degree or quality. The concept of Criteria is broader than the concept of Constraint since it covers more usages. The evaluation of the fulfilment is usually supported by the provision of Evidence. For example in the eProcurement domain, the eProcurement Ontology defines different subclasses of Criterion such as exclusion grounds, selection criteria or award criteria. A concrete example of a Criterion is 'participation in a criminal organisation' which could also be considered as an exclusion ground criterion in the procurement domain or for requiring a public service.

URI

cv:Criterion

Subklasse av / Subclass of

cv:Requirement

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Obligatoriske egenskaper for klassen Kriterium

Kriterium – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kriteriet.

This property represents an identifier for the Criterion.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til kriteriet. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk.

This property represents the official Name of the Criterion. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Kriterium

Kriterium – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kriteriet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a description of the Criterion. This property should be repeated when the description is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Valgfrie egenskaper for klassen Kriterium

Kriterium – bias (cv:bias)

English name

bias

URI

cv:bias

Verdiområde / Range

xsd:decimal

Anvendelse / Usage note

Brukes til å oppgi parameteren som brukes til å justere evalueringen av kriteriet.

This property represents the parameter used to adjust the evaluation of the Criterion.

The bias parameter tries to correct a systematic error. For example in procurement, a home bias corresponds to the "presence of local preferences distorting international specialisation and resource allocation". When quantified, this systematic error can be removed.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

English name

is requirement of

URI

cv:isRequirementOf

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en referanse mellom et subkrav og dets forelderkrav.

Et subkrav/forelderkrav er en instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a reference between a Requirement and its parent Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

English name

is derived from

URI

cv:isDerivedFrom

Verdiområde / Range

cv:ReferenceFramework

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kriteriet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering.

This property refers to the Reference Framework on which the Criterion is based, such as a law or regulation.

Note that a Criterion can have several Reference Frameworks from which it is derived.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)

English name

is issued by

URI

dct:publisher

Verdiområde / Range

foaf:Agent

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kriteriet.

This property refers to the Agent that has published the Criterion.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name

has evidence type list

URI

cv:hasEvidenceTypeList

Verdiområde / Range

cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer dokumentasjonstypene som trengs for å tilfredsstille kriteriet.

Et kriterium kan ha en eller flere dokumentasjonstypelister. For at et kriterium skal være oppfylt, skal dokumentasjonen være i samsvar med minst én av listene når det er flere lister.

This property refers to the Evidence Type List that specifies the Evidence Types that are needed to meet the Criterion.

One or several Lists of Evidence Types can support a Criterion. At least one of them must be satisfied by the response to the Criterion.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name

has concept

URI

cv:hasConcept

Verdiområde / Range

cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kriteriet forventer en verdi av.

This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Criterion.

Information Concepts defined for specific Criterions also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name

has qualified relation

URI

cv:hasQualifiedRelation

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser.

This property represents a described and/or categorised relation to another Requirement.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

English name

has requirement

URI

cv:hasRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til instans av klassen Krav (cv:Requirement) eller en av dens subklasser, som er en del av kriteriet.

This property refers to a more specific Requirement that is part of the Criterion.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

English name

has supporting evidence

URI

cv:hasSupportingEvidence

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjon som gir informasjon, bevis eller støtte for kriteriet.

This property refers to the Evidence that supplies information, proof or support for the Criterion.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – tilfredsstiller regel (cv:fulfils)

English name

fulfils

URI

cv:fulfils

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regel som kriteriet tilfredsstiller.

This property refers to the rules that the Criterion fulfils.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til kategorien kriteriet tilhører.

This property refers to the category to which the Criterion belongs.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra et kontrollert vokabular.

The value should be chosen from a controlled vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – vekting (cv:weight)

English name

weight

URI

cv:weight

Verdiområde / Range

xsd:decimal

Anvendelse / Usage note

Brukes til å oppgi relativ viktighet (vekting) av kriteriet.

This property represents the relative importance of the Criterion.

The weight must be between 0 and 1. Usually, all Criteria can be integrated within a weighted sum equal to 1.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)

English name

weighting type

URI

cv:weightingType

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Brukes til å oppgi hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk.

This property represents an indication of how the weight should be interpreted in a complex evaluation expression, e.g. as a percentage in an evaluation expression.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

EUs kontrollerte vokabular Number weight ⧉ kan brukes som mulige verdier for denne egenskapen.

EU’s controlled vocabulary Number weight ⧉ may be used as possible values for this property.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)

English name

weighting consideration description

URI

cv:weightingConsiderationDescription

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Brukes til å oppgi en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av et kriterium brukes. Egenskapen bør gjentas når forklaringen finnes på flere språk.

This property contains the explanation of how the weighting of a Criterion is to be used. This property should be repeated when the explanation is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)

UML-diagram med klassen Livshendelse, dens egenskaper og dens relasjoner til tre andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 29. Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) og klassene den refererer til.

English name

Life Event

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en livshendelse ⧉.

The Life Event class represents an important event or situations in a citizen’s life where services may be required.

URI

cv:LifeEvent

Subklasse av / Subclass of

cv:Event

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

I kontekst av denne spesifikasjonen, representerer klassen Livshendelse en hendelse/situasjon for hvilken en tjeneste kan være relevant. F.eks. en forlovelse er utenfor omfanget av denne spesifikasjonen, mens et giftemål er innenfor.

An individual will encounter any number of 'events' in the general sense of the word. In the context of the CPSV-AP, the Life Event class only represents an event for which a Service is related. For example, a couple becoming engaged is not a CPSV-AP Life Event, getting married is, since only the latter has any relevance to services.

Eksempel

«Å få barn» er en livshendelse hos en innbygger.

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse.

This property represents an Identifier for the Event.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Livshendelse – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til en hendelse. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the Name (or title) of the Event. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

«Å få barn»

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb .

Anbefalte egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text description of the Event. This property should be repeated when the description is in parallel languages.

The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant Services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

«Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert.»

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  dct:description "Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert."@nb ; .

Livshendelse – kan utløse behov for (cpsvno:mayTriggerNeedFor)

English name

may trigger need for

URI

cpsvno:mayTriggerNeedFor

Subegenskap av / Subproperty of

cpsvno:mayTrigger

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til tjenester som den aktuelle hendelsen kan utløse behov for.

This property links an event directly to a service that the event may trigger need for.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn cv:hasRelatedService som er i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

«Familieytelser» (NAV), «Hjelpemidler for barn og familier» (NAV), «Bekymringsmelding» (Barnevern)

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  cpsvno:mayTriggerNeedFor <familieytelse> , <hjelpemidlerBarnOgFamilier>, <bekymringsmelding> ; .

<familieytelse> a cpsv:PublicService ; .

<hjelpemidlerBarnOgFamilier> a cpsv:PublicService ; .

<bekymringsmelding> a cpsv:PublicService ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen.

This property refers to concept that is important for the understanding of the event.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Livshendelse – distribusjon (dcat:distribution)

English name

distribution

URI

dcat:distribution

Verdiområde / Range

dcat:Distribution

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til distribusjon av hendelse som f.eks. kan abonneres på.

This property refers to Distribution of the Event.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm som kan abonneres på.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Livshendelse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi type hendelse.

The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Livshendelsestype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Life event type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Å få barn

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/life-event-type#having-a-child> ; .

Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

UML-diagram med klassen Offentlig organisasjon, dens egenskaper og dens relasjoner til fire andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 30. Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation) og klassene den refererer til.

English name

Public Organisation

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en offentlig organisasjon.

This class is used to represent a Public Organisation.

URI

cv:PublicOrganisation

Subklasse av / Subclass of

org:Organization

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå er endret fra obligatorisk til anbefalt, for at spesifikasjonen også skal kunne brukes til beskrivelse av f.eks. tjenester levert av aktører som ikke er offentlige organisasjoner.

Norwegian extension: The requirement level is changed from mandatory to recommended, because this Norwegian application profile also may be used to describe services delivered by agents who are not public organizations.

Eksempel

Brønnøy kommune er en offentlig organisasjon.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Verdiområde / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område dekket av organisasjonen.

This property contains the geographic or administrative region covered by a Public Organisation.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Som range bruker CPSV-AP v.3.1.1 et konkret kontrollert vokabular. Den engelske usage note i CPSV-AP v.3.1.1 sier på den annen side ikke at det oppgitte vokabularet må brukes. For å kunne dekke tilfeller der man ønsker å oppgi administrative enheter som ikke er på den oppgitte EU-listen, har vi valgt å bruke dct:Location som range.

Norwegian extension: CPSV-AP v3.1.1 uses a specific controlled vocabulary as the range. The usage note says though not that the given controlled vocabulary shall be used. In order to be able to specify administrative units that are not in that given controlled vocabulary from EU, we have chosen to use dct:Location as the range.

Eksempel

Offentlig organisasjon «Brønnøy kommune» har Brønnøy kommune i Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , # Norge
   <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy kommune
  .

Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)

English name

preferred name

URI

skos:prefLabel

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents a preferred label is used to provide the primary, legally recognised name of the Public Organization, as defined in the ORG Ontology. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Brønnøy kommune

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ; .

Offentlig organisasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi organisasjonens identifikator, f.eks. i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

This property represents an Identifier for an Agent.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte: Når aktøren har et organisasjonsnummer bør identifikatoren oppgis som en URI med følgende mønster der "nnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: f.eks. https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn.

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications: When the organization has an organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR), the identifier should be given as a URI with e.g. the following pattern where "nnnnnnnnn" is the organization number: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  dct:identifier "https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi type offentlig organisasjon.

This property refers to a type of the public organization.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) ⧉.

The value shall be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Brønnøy kommune er av type Local Authority.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  dct:type adms:LocalAuthority ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – adresse (locn:address)

English name

address

URI

locn:address

Verdiområde / Range

locn:Address

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi adresse til en offentlig organisasjon.

This property represents the address.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  locn:address [ a locn:Address ;
    locn:fullAddress "Sivert Nielsens gt. 24, 8905 Brønnøysund"@nb ; ] ; .

Offentlig organisasjon – deltar i (cv:participates)

English name

participates

URI

cv:participates

Verdiområde / Range

cv:Participation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte en offentlig organisasjon til en deltagelse (cv:Participation).

This property links an Agent / Public Organisation to the Participation class.

The Participation class (cv:Participation) facilitates the detailed description of how an Agent / Organisation / Public Organisation participates in or interacts with a Service and may include temporal and spatial constraints on that participation.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Offentlig organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen.

This property refers to the homepage of a Public Organisation.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

https://www.bronnoy.kommune.no/ ⧉

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  foaf:homepage <https://www.bronnoy.kommune.no/> ; .

Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

UML-diagram med klassen Offentlig tjeneste, dens egenskaper og dens relasjoner til 14 andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 31. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) og klassene den refererer til.

English name

Public Service

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en offentlig tjeneste ⧉.

This class represents a Public Service.

URI

cpsv:PublicService

Subklasse av / Subclass of

cpsvno:Service

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: Kravnivået er endret fra obligatorisk til anbefalt, for at spesifikasjonen også skal kunne brukes til å beskrive tjenester som ikke er offentlige tjenester.

Norwegian extension: The requirement level changed from mandatory to recommended, such that the specification may also be used to describe services that are not public services.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) er i CPSV-AP ikke en subklasse av Tjeneste (cpsvno:Service). Denne spesifikasjonen har utvidet CPSV-AP med å tilføye klassen Tjeneste (cpsvno:Service) slik at det også er mulig å beskrive tjenester som ikke er offentlige.

Norwegian extension: The class Public Service (cpsv:PublicService) in CPSV-AP is not a subclass of the class Service (cpsvno:Service).

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text Description of the Public Service. This property should be repeated when the text is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:description "Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap."@nb ; .

Offentlig tjeneste – har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority)

English name

has competent authority

URI

cv:hasCompetentAuthority

Verdiområde / Range

cv:PublicOrganisation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til den offentlige organisasjonen som har ansvaret for tjenesten, uansett om tjenesten tilbys direkte av den aktuelle offentlige organisasjonen eller er satt bort til andre.

This property links a Public Service to a Public Organization, which is the responsible Agent for the delivery of the Public Service. Whether the particular Public Organization provides the public service directly or outsources it is not relevant. The Public Organization that is the Competent Authority of the service is the one that is ultimately responsible for managing and providing the public service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Begrepet ‘competent authority’ er definert i Services Directive (2006/123/EC) som: “any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof”.

The term ‘Competent Authority’ is defined in the Services Directive (2006/123/EC) in the following way: "Any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof".

Eksempel

Brønnøy kommune er det kompetente organet for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasCompetentAuthority <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/964983291> ; . # Brønnøy kommune

Offentlig tjeneste – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten.

This property represents a formally-issued Identifier for the Public Service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Offentlig tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

English name

contact point

URI

cv:contactPoint

Verdiområde / Range

cv:ContactPoint

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten.

This property represents contact points for the service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse:

 • Kravnivå et endret fra valgfri til obligatorisk – enhver offentlig tjeneste skal ha minst ett kontaktpunkt oppgitt.

 • Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n

Norwegian extension:

 • Requirement level changed from optional to mandatory.

 • Multiplicity changed from 0..1 to 1..n

Eksempel

Brønnøy kommune med telefonnr. 75 01 20 00 er et kontaktpunkt for «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:contactPoint [ a cv:ContactPoint ; # kontaktpunkt
   cv:telephone "tel:+4775012000" ;
  ] ; .

Offentlig tjeneste – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the official Name of the Public Service. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

«Skjenkebevilling»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  dct:title "Skjenkebevilling"@nb ; .

Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces)

English name

produces

URI

cpsv:produces

Verdiområde / Range

cv:Output

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av tjenesteresultat (cv:Output) som beskriver resultatet av tjenesten.

This property links a Public Service to one or more instances of the Output class describing the actual result of executing a given Public Service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: kravnivå et endret fra valgfri til obligatorisk og multiplisitet fra 0..n til 1..n. Dette fordi enhver tjeneste skal resultere i noe.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to mandatory, and multiplicity from 0..n to 1..n.

Eksempel

Selve «bevillingen» er et tjenesteresultat av tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» og dette kan være et datasett som kan deles.

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling> a cv:Output , dcat:Dataset ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten.

This property refers to concept that is important for the understanding of the service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå tjenesten.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Offentlig tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Verdiområde / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten.

This property represents that area(s) a Public Service is likely to be available only within, typically the area(s) covered by a particular public authority.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

«Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» har Brønnøy kommune i Norge som dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , # Norge
   <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy kommune
  .

Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

English name

is part of

URI

dct:isPartOf

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en annen tjeneste som tjenesten er en del av.

This property indicates a related service in which the described resource is included. This property is the inverse of dct:hasPart.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Denne er den inverse av egenskapen Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart).

This is the inverse of the property Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men tatt med i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP.

Norwegian extension: Not explicitly speficied in CPSV-AP, but in DCAT-AP-NO which is based on EU’s BRegDCAT-AP.

Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives.

This property indicates a related service that is included either physically or logically in the described resource.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Dette er den inverse av egenskapen Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf).

This is the inverse of the property Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men tatt med i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name

has input

URI

cpsv:hasInput

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Dokumentasjon (cv:Evidence), som kreves av tjenesten.

This property links a Public Service to one or more instances of the Evidence class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

For å kunne levere en tjeneste kan det kreves dokumentasjon. Hvis dokumentasjon som kreves varierer avhengig av kanal tjenesten tilbys gjennom, kan tilsvarende egenskap i klassen Tjenestekanal benyttes.

A specific Public Service may require the presence of certain pieces of Evidence in order to be delivered. If the evidence required to make use of a service varies according to the channel through which it is accessed, then Has Input should be at the level of the Channel.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Et av dokumentasjonskravene til å søke om skjenkebevilling er bestått «Kunnskapsprøve».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cpsv:hasInput <beståttKunnskapsprøve> ; .

<beståttKunnskapsprøve> a cv:Evidence .

Offentlig tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en hjemmeside til tjenesten.

This property refers to a homepage of the Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

https://kommune24-7.no/1813 ⧉

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  foaf:homepage <https://kommune24-7.no/1813> ; .

Offentlig tjeneste – hovedformål (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular.

This property represents the Type of a Public Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Main activity ⧉, når verdien finnes i standarden.

The possible values for this property are described in EU’s controlled vocabulary Main activity ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå er endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Offentlig tjeneste – status (adms:status)

English name

status

URI

adms:status

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular.

This property indicates whether a Public Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: Verdien skal velges fra ADMS Status Vocabulary (lenket ressurs i RDF) ⧉ (samme krav som i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP).

Norwegian extension: The value shall be chosen from ADMS Status Vocabulary (linked resource in RDF) ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Ferdig utviklet

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
 adms:status <http://purl.org/adms/status/Completed> ; # tjenesten er ferdig utviklet
   .

Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)

English name

thematic area

URI

cv:thematicArea

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten.

This property represents the Thematic Area of a Public Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc ⧉ eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser ⧉.

The value should be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc ⧉ or Los ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Valgfrie egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

English name

processing time

URI

cv:processingTime

Verdiområde / Range

xsd:duration

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden.

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Public Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Opplysningen skal oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden ⧉ som refererer til den offisielle ISO-standarden.

The actual information is provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page ⧉ that references the official ISO standard.

Eksempel

Det tar 1 dag for å behandle en søknad om skjenkebevilling (i Brønnøy kommune).

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:processingTime "P1D"^^xsd:duration ; .

Offentlig tjeneste – beskrivende datasett (cv:isDescribedAt)

English name

is described at

URI

cv:isDescribedAt

Verdiområde / Range

dcat:Dataset

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten.

This property links a Public Service to the Dataset(s) in which it is being described.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Bruk egenskapen Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) for å knytte til datasett som tjenesten bruker, eller egenskapen Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces) for datasett som tjenesten produserer.

Use the property Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) to refer to the dataset that the service uses, or the property Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces) for the dataset that the service produces.

Offentlig tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

English name

is grouped by

URI

cv:isGroupedBy

Verdiområde / Range

cv:Event

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten.

Usage note

This property links the Public Service to the triggering Event class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Flere offentlige tjenester kan være knyttet til en bestemt hendelse, og likedan kan den samme offentlige tjenesten være knyttet til flere forskjellige hendelser.

Several Public Services may be associated with a particular Event and, likewise, the same Public Service may be associated with several different Events.

Eksempel

Tjenesten «Skjenkebevilling» grupperes under hendelsen «Starte og drive en restaurant»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:isGroupedBy <starteOgDriveRestaurant> .

<starteOgDriveRestaurant> a cv:Event .

Offentlig tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

English name

is classified by

URI

cv:isClassifiedBy

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som ikke er eller ikke kan være inkludert i andre egenskaper som Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector) osv.

This property allows to classify the Public Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitly in CPSV-AP (Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector) etc.)

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Dette er en generisk egenskap som kan spesialiseres til å lage spesifikke klassifiseringer, f.eks. å klassifisere offentlige tjenester etter digitaliseringsnivå osv.

It is a generic property which can be further specialised to make the classification explicit, for instance for classifying public services according to level of digitisation etc.

Offentlig tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

English name

has channel

URI

cv:hasChannel

Verdiområde / Range

cv:Channel

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte.

This property links the Public Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Public Service, such as an online service, phone number or office.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» tilbys online på kommunens skjemaportal ⧉

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasChannel <https://kommune24-7.no/1813/> ; .

Offentlig tjeneste – følger regel (cpsv:follows)

English name

follows

URI

cpsv:follows

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten.

This property links a Service to the Rule(s) under which it operates.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se også Å knytte en tjeneste til regelverk.

Offentlig tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)

English name

has participation

URI

cv:hasParticipation

Verdiområde / Range

cv:Participation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte til andre aktører som deltar i eller samhandler med tjenesten.

It links a Public Service to the Participation class.

The Participation class facilitates the detailed description of how an Agent participates in or interacts with a Public Service and may include temporal and spatial information.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Andre aktører vil si andre enn det kompetente organ (cv:hasCompetentAuthority) og tjenesteeieren (cv:ownedBy).

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Offentlig tjeneste – har dokumentasjonstype (cv:hasInputType)

English name

has input type

URI

cv:hasInputType

Verdiområde / Range

cv:EvidenceType

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte til tjenesten en eller flere dokumentasjonstyper.

It links a Public Service to one or more instances of the EvidenceType class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)

English name

has cost

URI

cv:hasCost

Verdiområde / Range

cv:Cost

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten.

This property links a Public Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Public Service for the citizen or business related to the execution of the particular Public Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, skal egenskapen Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) brukes.

Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it shall be linked to the channel using the Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) relationship.

Eksempel

Ifm. «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» er gebyret «Pr. vareliter for alkoholdhold drikke i gruppe 1: 0.49 NOK».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasCost [ a cv:Cost ;
   cv:hasValue "0.49"^^xsd:decimal ; # beløp
   cv:currency <http://publications.europa.eu/resource/authority/currency/NOK> ; # valuta
   dct:description "Pr. vareliter for alkoholdhold drikke i gruppe 1"@nb ;
  ] ; .

Offentlig tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)

English name

holds requirement

URI

cv:holdsRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til krav knyttet til behov for eller bruk av tjenesten.

This property links a Public Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Et av kravene for å søke om skjenkebevilling er at søkeren skal være over 20 år.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:holdsRequirement [ a cv:Requirement ;
  dct:title "Over 20 år"@nb ;
  dct:description "Søkeren må være over 20 år"@nb ; ] ; .

Offentlig tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

English name

has legal resource

URI

cv:hasLegalResource

Verdiområde / Range

eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til.

This property links a Public Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Public Service relates, operates or has its legal basis.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)

English name

requires

URI

dct:requires

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som tjenesten krever utført først, eller som tjenesten på en eller annen måte bruker resultatet fra.

One Public Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Public Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norsk utvidelse av å tilføye Klassen Tjeneste (cpsvno:Service).

Norwegian extension: Range changed from cpsv:PublicService to cpsvno:Service, as a consequence of the Norwegian extension of adding the class Service (cpsvno:Service).

Eksempel

For å kunne søke om skjenkebevilling kreves det at «Kunnskapsprøve» er tatt.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:requires <kunnskapsprøve> .

<kunnskapsprøve> a cpsv:PublicService ;
  dct:title "Kunnskapsprøve for styrere og stedfortredere – Alkoholloven og serveringsloven"@nb .

Offentlig tjeneste – målgruppe (dct:audience)

English name

addressee

URI

dct:audience

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å spesifisere målgruppe av tjenesten.

This property is used to specify the target recipient of the service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

English name

keyword

URI

dcat:keyword

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle offentlige tjenesten.

This property represents a keyword, term or phrase to describe the Public Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel / Example

Eksempler i forbindelse med tjenesten «Skjenkebevilling»: alkoholservering, skjenkebevilling, bar, nattklubb.

Examples in connection with the service «Liquor license»: Alcohol serving, Liquor license, Bar, Nightclub.

Eksempel i RDF Turtle:

<søkjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dcat:keyword "alkoholservering"@nb , "skjenkebevilling"@nb , "bar"@nb , "nattklubb"@nb ; .

Offentlig tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)

English name

related service

URI

cv:relatedService

Subegenskap av / Subproperty of

dct:relation

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester.

This property represents a Service related to the particular instance of the Public Service class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Vurder å bruke egenskapen Offentlig tjeneste – krever (dct:requires) der det er avhengighet mellom tjenestene.

Consider using the property Offentlig tjeneste – krever (dct:requires) where there are dependencies between the services.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norsk utvidelse av å tilføye Klassen Tjeneste (cpsvno:Service).

Norwegian extension: Range changed from cpsv:PublicService to cpsvno:Service, as a consequence of the Norwegian extension of adding the class Service (cpsvno:Service).

Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector)

English name

sector

URI

cv:sector

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle offentlige tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste kan relateres til flere industrier/sektorer.

This property represents the industry or sector a Public Service relates to, or is intended for. Note that a single Public Service may relate to multiple sectors.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

De mulige verdiene for egenskapen er beskrevet i EUs kontrollerte vokabular Data theme ⧉.

The possible values for this property are described in the controlled vocabulary Data theme ⧉ of the Publications Office.

Offentlig tjeneste – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk.

This property represents the language(s) in which the Public Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language ⧉.

Eksempel / Example

For eksempel: Norsk, Norsk Bokmål, Norsk Nynorsk, Nordsamisk, Engelsk.

For example: Norwegian, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Northern Sami, English.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> . # norsk bokmål

Klassen Organisasjon (org:Organization)

UML-diagram med klassen Organisasjon, dens egenskaper og dens relasjoner til tre andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 32. Klassen Organisasjon (org:Organization) og klassene den refererer til.

English name

Organization

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en organisasjon.

This class represents an organization. An organization is a group of people that get together in a community or other social, commercial or political structure. The group has some common purpose or reason for existence which goes beyond the set of people belonging to it and can act as an Agent.

URI

org:Organization

Subklasse av / Subclass of

foaf:Agent

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Som eksempel på bruk av klassen, bruker vi en fiktiv exOrg ("Den beste restauranten AS") som ikke er en offentlig organisasjon.

Eksempel i RDF Turtle:

<exOrg> a org:Organization ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Organisasjon

Organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)

English name

preferred name

URI

skos:prefLabel

Verdiområdet / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents a preferred label is used to provide the primary, legally recognised name of the Organization, as defined in the ORG Ontology. This property should be repeated when the name is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Det foretrukne navnet til vår exOrg er «Den beste restauranten AS» (bokmål)

Eksempel i RDF Turtle:

<exOrg> a org:Organization ;
  skos:prefLabel "Den beste restauranten AS"@nb ; .

Organisasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområdet / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å angi organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

This property contains the identifier for the Organization.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte: Når organisasjonen har et organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret, bør identifikatoren oppgis som en URI med f.eks. følgende mønster der "nnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn.

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications: When the organization has an organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR), the identifier should be given as a URI with e.g. the following pattern where "nnnnnnnnn" is the organization number: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn.

Eksempel

Vår exOrg har organisasjonsnummer 1656923949276 (NB! ugyldig org.nr.)

Eksempel I RDF Turtle:

<exOrg> a org:Organization ;
  dct:identifier "https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/1656923949276"^^xsd:anyURI ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Organisasjon

Organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Verdiområdet / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område dekket av organisasjonen.

This property contains the geographic or administrative region covered by an Organisation.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial).

Organisasjon – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområdet / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi type organisasjon.

This property refers to a type of the organization.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) ⧉.

The value shall be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Vår exOrg er av type Company.

Eksempel i RDF Turtle:

<exOrg> a org:Organization ;
  dct:type <http://purl.org/adms/publishertype/Company> ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Organisasjon

Organisasjon – adresse (locn:address)

English name

address

URI

locn:address

Verdiområdet / Range

locn:Address

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en adresse til organisasjonen.

This property represents an Address related to an Organization.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Klassen Adresse (locn:Address)

Eksempel i RDF Turtle: Se under Klassen Adresse (locn:Address)

Organisasjon – deltar i (cv:participates)

English name

participates

URI

cv:participates

Verdiområdet / Range

cv:Participation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte en deltagelse (cv:Participation) til en organisasjon.

This property links an Organization to the Participation class (cv:Participation). The Participation class facilitates the detailed description of how an Organization participates in or interacts with a Public Service and may include temporal and spatial information.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Verdiområdet / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen.

This property refers to the homepage of an Organisation.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

https://example.org/home

Eksempel i RDF Turtle:

<exOrg> a org:Organization ;
  foaf:homepage <https://example.org/home> ; .

Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

UML-diagram med klassen Referanserammeverk og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 33. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework).

English name

Reference Framework

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere lovgivning eller offisiell politikk som krav er utledet fra.

This class represents legislation or official policy from which Requirements are derived.

URI

cv:ReferenceFramework

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Vanlige referanserammeverk er regulative og ikke-regulative spesifikasjoner. Eksempler kan være prosedyrer, anskaffelsesreglement osv.

Usual Reference Frameworks are legal and non-legal specifications. Examples include procedures, tendering legislation etc.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Eksempel

Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å beskrive dokumentasjonskrav.

Obligatoriske egenskaper for klassen Referanserammeverk

Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en unik referanse til referanserammeverket.

This property represents an unambiguous reference to a reference framework.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som CPSV-AP også bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV which CPSV-AP also uses.

Anbefalte egenskaper for klassen Referanserammeverk

Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av referanserammeverket. Egenskapen bør gjentas når den finnes på flere språk.

This property contains descriptive textual information about the Reference Framework. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Referanserammeverk – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi tittel til referanserammeverket. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes på flere språk.

This property is used to specify the title of the Reference Framework. This property should be repeated when the title is in several parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Klassen Regel (cpsv:Rule)

UML-diagram med klassen Regel, dens egenskaper og dens relasjon til en annen klasse. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 34. Klassen Regel (cv:Rule) og klassen den refererer til.

English name

Rule

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere regler/dokumenter som setter spesifikke regler, retningslinjer eller prosedyrer som skal følges av en tjeneste.

The Rule class represents a document that sets out the specific rules, guidelines or procedures that a Service follows. It includes the terms of service, licence, and authentication requirements of the Service.

URI

cpsv:Rule

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk for eksempler på bruk av klassen.

Obligatoriske egenskaper for klassen Regel

Regel – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av regelen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property contains descriptive textual information about the Rule. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Regel – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til regelen.

This property contains an identifier for the rule.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Regel – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi et beskrivende navn eller tittel for regelen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property refers to the descriptive title or name of a Resource. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Anbefalte egenskaper for klassen Regel

Regel – implementerer (cpsv:implements)

English name

implements

URI

cpsv:implements

Verdiområde / Range

eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en regulativ ressurs som regelen er definert inn under.

This property links a Rule to relevant legislation or policy documents, such as the Legal Resource under which the Rules are defined.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regel – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk regelen er tilgjengelig på.

This property represents the language(s) in which the Rule is available. This could be one or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Valgfrie egenskaper for klassen Regel

Regel – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å spesifisere type regel. Egenskapen skal bruke et kontrollert vokabular.

This property refers to the type of a Rule. It must use a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regeltype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Rule type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

UML-diagram med klassen Regulativ ressurs og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 35. Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource).

English name

Legal Resource

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en regulativ ressurs, f.eks. lovgivning/lovverket, retningslinjer eller politikk som regulerer utførelsen av en tjeneste.

This class represents the legislation, policy or policies that lie behind the Rules that govern the service.

URI

eli:LegalResource

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk for eksempel på bruk av klassen.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Anbefalte egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av ressursen. Egenskapen bør gjentas når den finnes på flere språk.

This property contains descriptive textual information about the Legal Resource. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Regulativ ressurs – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en identifikator til ressursen.

This property contains an identifier for the resource.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Regulativ ressurs – referanse (rdfs:seeAlso)

English name

reference

URI

rdfs:seeAlso

Verdiområde / Range

rdfs:Resource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi referanse til den regulative ressursen.

This property is used to specify the reference(s) to the legal resource.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regulativ ressurs – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi språk som den regulative ressursen er tilgjengelig på.

This property is used to specify the language in which the legal resource is available.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regulativ ressurs – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi tittel til den regulative ressursen. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes på flere språk.

This property is used to specify the title of the legal resource. This property should be repeated when the title is in several parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regulativ ressurs – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

eli:ResourceType

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til typen av en regulativ ressurs (f.eks. direktiv, forordning).

This property refers to the type of a legal resource (e.g. "Directive", "Règlement grand ducal", "law", "Règlement ministériel", "draft proposition", "Parliamentary act", etc.). Member states are encouraged to make their own list of values in the corresponding concept scheme.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regulativ ressurs type ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Legal resource type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Valgfrie egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs – relatert regulativ ressurs (dct:relation)

English name

related legal resource

URI

dct:relation

Verdiområde / Range

eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en annen relatert regulativ ressurs.

This property represents another instance of the Legal Resource class that is related to a particular Legal Resource being described.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)

UML-diagram med klassen Tidsenhet og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 36. Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity) og klassen den refererer til.

English name

Temporal Entity

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere et tidsintervall eller tidspunkt.

This class represents a temporal interval or instant.

URI

time:TemporalEntity

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Anbefalte egenskaper for klassen Tidsenhet

Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)

English name

end time

URI

time:hasEnd

Verdiområde / Range

time:Instant

Anvendelse / Usage noe

Egenskapen brukes til å oppgi slutten på en tidsenhet.

This property represents the end of a temporal entity.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Normal åpningstid: kl. 08.00-16.00 alle ukedager.

Eksempel i RDF Turtle, åpningstider på vanlige ukedager/virkedager:

<exServiceChannelPhone> a cv:Channel;
  dct:type <http://data.europa.eu/snb/com-channel/c05134f579>; # type = Phone
  cv:openingHours <exNormalMondayOpeningHours>, # normal Monday opening hours
   <exNormalTuesdayOpeningHours>, # normal Tuesday opening hours
   <exNormalWednesdayOpeningHours>, # normal Wednesday opening hours
   <exNormalThursdayOpeningHours>, # normal Thursday opening hours
   <exNormalFridayOpeningHours>; # normal Friday opening hours
  .

<exNormalMondayOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 8;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Monday;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 16;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Monday;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>;
  dct:description "normal Monday opening hours"@en, "normal åpningstid på mandager"@nb;
  .

<exNormalTuesdayOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 8;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Tuesday;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 16;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Tuesday;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>;
  dct:description "normal Tuesday opening hours"@en, "normal åpningstid på tirsdager"@nb;
  .

<exNormalWednesdayOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 8;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Wednesday;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 16;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Wednesday;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>;
  dct:description "normal Wednesday opening hours"@en, "normal åpningstid på onsdager"@nb;
  .

<exNormalThursdayOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 8;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Thursday;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 16;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Thursday;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>;
  dct:description "normal Thursday opening hours"@en, "normal åpningstid på torsdager"@nb;
  .

<exNormalFridayOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 8;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Friday;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 16;
     time:minute 0;
     time:dayOfWeek time:Friday;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>;
  dct:description "normal Friday opening hours"@en, "normal åpningstid på fredager"@nb;
  .

Eksempel i RDF Turtle, døgnkontinuerlig åpning:

<exServiceChannelWeb> a cv:Channel;
  dct:type <http://data.europa.eu/snb/com-channel/b37115f83e>; # type = Web
  cv:openingHours <exTwentyfourSevenOpeningHours>;
  .

<exTwentyfourSevenOpeningHours> a time:TemporalEntity;
  time:hasBeginning [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 0;
     time:minute 0;
     ];
   ];
  time:hasEnd [ a time:Instant;
   time:inDateTime [ a time:DateTimeDescription;
     time:unitType time:unitMinute;
     time:hour 24;
     time:minute 0;
     ];
   ];
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY>;
  dct:description "24/7 opening hours"@en, "døgnkontinuerlig åpning"@nb;
  .

Tidsenhet – starttidspunkt (time:hasBeginning)

English name

start time

URI

time:hasBeginning

Verdiområde / Range

time:Instant

Anvendelse / Usage noe

Egenskapen brukes til å oppgi begynnelsen på en tidsenhet.

This property represents the beginning of a temporal entity.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Valgfri egenskaper for klassen Tidsenhet

Tidsenhet – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage noe

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tidsenheten. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property is used to specify a textual description of the temporal entity. This property should be repeated when the description is in several languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Tidsenhet – frekvens (cv:frequency)

English name

frequency

URI

cv:frequency

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage noe

Egenskapen brukes til å oppgi frekvens av tidsenheten.

This property is used to specify the recurrence of an instant or period.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien bør velges fra EUs kontrollerte vokabular for frekvens ⧉.

The value should be chosen from EUs controlled vocabulary for frequency ⧉.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Klassen Tidspunkt (time:Instant)

UML-diagram med klassen Tidspunkt og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 37. Klassen Tidspunkt (time:Instant) og klassene den refererer til.

English name

Time Instant

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere et tidspunkt.

This class represents a time instant.

URI

time:Instant

Subklasse av / Subclass of

time:TemporalEntity

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Obligatoriske egenskaper for klassen Tidspunkt

Tidspunkt – tidspunktangivelse (time:inDateTime)

English name

in date-time description

URI

time:inDateTime

Verdiområde / Range

time:DateTimeDescription

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi et tidspunkt, som en strukturert beskrivelse.

This property is used to specify the position of an instant, expressed using a structured description.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Klassen Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription)

UML-diagram med klassen Tidspunktbeskrivelse og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 38. Klassen Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription).

English name

Date Time Description

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å spesifisere et tidspunkt ved bruk av det gregorianske kalendersystemet.

This class represents a description of date and time structured with separate values for the various elements of a calendar-clock system. The temporal reference system is fixed to Gregorian Calendar, and the range of year, month, day properties restricted to corresponding XML Schema types xsd:gYear, xsd:gMonth and xsd:gDay, respectively.

URI

time:DateTimeDescription

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tidspunktbeskrivelse

Tidspunktbeskrivelse – enhetstype (time:unitType)

English name

unit type

URI

time:unitType

Verdiområde / Range

time:TemporalUnit

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi enhetstypen (presisjonen) for tidspunktet.

This property is used to specify the temporal unit which provides the precision of a date-time value or scale of a temporal extent.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal være en av følgende: time:unitCentury, time:unitDay, time:unitDecade, time:unitHour, time:unitMillenium, time:unitMinute, time:unitMonth, time:unitSecond, time:unitWeek, time:unitYear.

The value shall be one of the following: time:unitCentury, time:unitDay, time:unitDecade, time:unitHour, time:unitMillenium, time:unitMinute, time:unitMonth, time:unitSecond, time:unitWeek, time:unitYear.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

minutt

Eksempel i RDF Turtle, minutt:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:unitType time:unitMinute; # enhetstype minutt
  .

Valgfrie egenskaper for klassen Tidspunktbeskrivelse

Tidspunktbeskrivelse – dag i måneden (time:day)

English name

day (of month)

URI

time:day

Verdiområde / Range

xsd:gDay

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dag, oppgitt som dagens nummer i en måned i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify the day position in a month in the Gregorian calender-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

den femtende i en måned

Eksempel i RDF Turtle, den femtende i en måned:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:day 15; # den 15. i en måned
  .

Tidspunktbeskrivelse – dag i uken (time:dayOfWeek)

English name

day of week

URI

time:dayOfWeek

Verdiområde / Range

time:DayOfWeek

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dag i uken, ved å referere til en predefinert ukedag i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify day of week in the Gregorian calender-clock system, whose value is a member of the class time:DayOfWeek.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal være en av følgende: time:Monday, time:Tuesday, time:Wednesday, time:Thursday, time:Friday, time:Saturday, time:Sunday.

The value shall be one of the following: time:Monday, time:Tuesday, time:Wednesday, time:Thursday, time:Friday, time:Saturday, time:Sunday.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

mandag

Eksempel i RDF Turtle, mandag:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:dayOfWeek time:Monday; # mandag
  .

Tidspunktbeskrivelse – dag i året (time:dayOfYear)

English name

day of year

URI

time:dayOfYear

Verdiområde / Range

xsd:nonNegativeInteger

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi dag i året, oppgitt som nummeret av dagen i året i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify the number of the day within the year in the Gregorian calender-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

den 40. dag i et år

Eksempel i RDF Turtle, den 40. dag i et år:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:dayOfYear 40; # den 40. dag i et år
  .

Tidspunktbeskrivelse – minutt (time:minute)

English name

minute

URI

time:minute

Verdiområde / Range

xsd:nonNegativeInteger

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi minutt i det gregorianske kalendersystem.

This property is used to specify the minute position in the Gregorian calendar-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Tidspunktbeskrivelse – måned (time:month)

English name

month

URI

time:month

Verdiområde / Range

xsd:gMonth

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi måned, oppgitt som månedens nummer i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify the month position in the Gregorian calendar-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

11 (= november)

Eksempel i RDF Turtle, 11 (= november):

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  xsd:gMonth 11; # måned nr. 11 = november
  .

Tidspunktbeskrivelse – måned i året (time:monthOfYear)

English name

month of year

URI

time:monthOfYear

Verdiområde / Range

time:MonthOfYear

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi måned i året, ved å referere til en predefinert måned i det gregorianske kalendersystem.

This property is used to specify the month of the year in the Gregorian calender-clock system, whose value is a member of the class time:MonthOfYear.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal være en av følgende: greg:January, greg:February, greg:March, greg:April, greg:May, greg:June, greg:July, greg:August, greg:September, greg:October, greg:November, greg:December.

TRe value shall be one of the following: greg:January, greg:February, greg:March, greg:April, greg:May, greg:June, greg:July, greg:August, greg:September, greg:October, greg:November, greg:December.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

november

Eksempel i RDF Turtle, november:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:MonthOfYear greg:November; # november
  .

Tidspunktbeskrivelse – sekund (time:second)

English name

second

URI

time:second

Verdiområde / Range

xsd:decimal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi sekund i det gregorianske kalendersystem.

This property is used to specify the second position in the Gregorian calendar-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

60

Eksempel i RDF Turtle, 60:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:second 60;
  .

Tidspunktbeskrivelse – tidssone (time:timeZone)

English name

time zone

URI

time:timeZone

Verdiområde / Range

time:TimeZone

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi tidssonen til tidspunktet.

This property is used to specify the time zone for clock elements in the temporal position.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tidspunktbeskrivelse – time (time:hour)

English name

hour

URI

time:hour

Verdiområde / Range

xsd:nonNegativeInteger

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi time i det gregorianske kalendersystem.

This property is used to specify the hour position in the Gregorian calendar-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd).

Tidspunktbeskrivelse – ukenummer (time:week)

English name

week

URI

time:week

Verdiområde / Range

xsd:nonNegativeInteger

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi ukenummer i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify the week number within the year, in the Gregorian calender-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

uke 42

Eksempel i RDF Turtle, uke 42:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:week 42; # uke nr. 42
  .

Tidspunktbeskrivelse – år (time:year)

English name

year

URI

time:year

Verdiområde / Range

xsd:gYear

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi år, i det gregorianske kalendersystemet.

This property is used to specify the year position in the Gregorian calendar-clock system.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

2023

Eksempel i RDF Turtle, år 2023:

<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:year 2023; # år 2023
  .

Klassen Tidsrom (time:ProperInterval)

UML-diagram med klassen Tidsrom og dens egenskaper. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 39. Klassen Tidsrom (time:ProperInterval) og klassene den refererer til.

English name

Period of Time

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å beskrive et tidsrom eller intervall, der verdien til Tidsrom – sluttidspunkt (time:hasEnd) er forskjellig fra verdien til Tidsrom – starttidspunkt (time:hasBeginning), og/eller der Tidsrom – tidsrom (time:hasXSDDuration) har fått verdi.

This class represents a period or time of interval, where the value of the start time and end time properties should be different, and/or a duration should be given.

URI

time:ProperInterval

Subklasse av / Subclass of

time:TemporalEntity

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som vi bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV that we use.

Anbefalte egenskaper for klassen Tidsrom

Tidsrom – sluttidspunkt (time:hasEnd)

English name

end time

URI

time:hasEnd

Verdiområde / Range

time:Instant

Anvendelse

Egenskapen brukes til å oppgi slutten på et tidsrom eller intervall.

This property represents the end of a period or interval.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som vi bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV that we use.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Range er endret fra xsd:dateTime til time:Instant som er i samsvar med spesifikasjonen i Time Ontology in OWL.

Norwegian extension: Range is changed from xsd:dateTime to time:Instant which is in accordance with the specification in Time Ontology in OWL.

Tidsrom – starttidspunkt (time:hasBeginning)

English name

start time

URI

time:hasBeginning

Verdiområde / Range

time:Instant

Anvendelse

Egenskapen brukes til å oppgi begynnelsen på et tidsrom eller intervall.

This property represents the beginning of a period or interval.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som vi bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV that we use.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Range er endret fra xsd:dateTime til time:Instant som er i samsvar med spesifikasjonen i Time Ontology in OWL.

Norwegian extension: Range is changed from xsd:dateTime to time:Instant which is in accordance with the specification in Time Ontology in OWL.

Tidsrom – tidsrom (time:hasXSDDuration)

English name

duration

URI

time:hasXSDDuration

Verdiområde / Range

xsd:duration

Anvendelse

Egenskapen brukes til å oppgi et tidsrom eller intervall.

This property represents a period or interval.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP, men i CCCEV som vi bruker.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP, but in CCCEV that we use.

Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)

UML-diagram med klassen Tjeneste, dens egenskaper og dens relasjoner til 13 andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 40. Klassen Tjeneste (cpsvno:Service) og klassene den refererer til.

English name

Service

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å beskrive en tjeneste.

This class represents a Service.

URI

cpsvno:Service

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Bruk Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) når det er en offentlig tjeneste som skal beskrives.

Use Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) when the services to be described is a public service.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å beskrive tjenester som ikke er en offentlig tjeneste. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) som CPSV-AP har, blir en subklasse av denne.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP. It is needed in order to describe a service which is not a public service. The Public Service Class (cpsv:PublicService) that CPSV-AP has, is a subclass of this one.

Eksempel

Se under Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) for eksempler på bruk av de tilsvarende egenskapene.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text Description of the Service. This property should be repeated when the text is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)

English name

owned by

URI

cv:ownedBy

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til aktøren som eier tjenesten.

This property refers to the Agent who owns the Service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten.

This property represents a formally-issued Identifier for the Service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad 1 / Note 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

English name

contact point

URI

cv:contactPoint

Verdiområde / Range

cv:ContactPoint

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten.

This property specifies contact points for the service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the official Name of the Service. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – produserer (cpsv:produces)

English name

produces

URI

cpsv:produces

Verdiområde / Range

cv:Output

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av tjenesteresultat (cv:Output) som beskriver resultatet av tjenesten.

This property links a Service to one or more instances of the Output class describing the actual result of executing a given Service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Anbefalte egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Verdiområde/ Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten.

This property refers to concept that is important for the understanding of the service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Verdiområde / Range

dct:Location

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten.

This property represents a given area within which a Service is likely to be available.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

English name

is part of

URI

dct:isPartOf

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en annen tjeneste som tjenesten er en del av.

This property indicates a related Service in which is included. This property is the inverse of dct:hasPart.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Denne er den inverse av egenskapen Tjeneste – har del (dct:hasPart).

This is the inverse of the property Tjeneste – har del (dct:hasPart).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives.

This property indicates a related Service that is included either physically or logically in the described resource.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Dette er den inverse av egenskapen Tjeneste – har del (dct:hasPart).

This is the inverse of the property Tjeneste – har del (dct:hasPart).

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name

has input

URI

cpsv:hasInput

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Dokumentasjon (cv:Evidence), som kreves av tjenesten.

This property links a Service to one or more instances of the Evidence class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

For å kunne levere en tjeneste kan det kreves dokumentasjon. Hvis dokumentasjon som kreves varierer avhengig av kanal tjenesten tilbys gjennom, kan tilsvarende egenskap i klassen Tjenestekanal benyttes.

A specific Service may require the presence of certain pieces of Evidence in order to be delivered. If the evidence required to make use of a service varies according to the channel through which it is accessed, then Has Input should be at the level of the Channel.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Verdiområde / Range

foaf:Document

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til tjenesten.

This property refers to the homepage of a Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – status (adms:status)

English name

status

URI

adms:status

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular.

This property indicates whether a Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra ADMS Status Vocabulary (lenket ressurs i RDF) ⧉ (samme krav som i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP).

The value shall be chosen from ADMS Status Vocabulary (linked resource in RDF) ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)

English name

thematic area

URI

cv:thematicArea

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten.

This property represents the Thematic Area of a Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc ⧉ eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser ⧉.

The value should be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc ⧉ or Los ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Valgfrie egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

English name

processing time

URI

cv:processingTime

Verdiområde / Range

xsd:duration

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden.

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Opplysningen skal oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden ⧉ som refererer til den offisielle ISO-standarden.

The actual information is provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page ⧉ that references the official ISO standard.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – beskrivende datasett (cv:isDescribedAt)

English name

is described at

URI

cv:isDescribedAt

Verdiområde / Range

dcat:Dataset

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten.

This property links a Service to the Dataset(s) in which it is being described.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Bruk egenskapen Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) for å kytte til datasett som tjenesten bruker, eller egenskapen Tjeneste – produserer (cpsv:produces) for datasett som tjenesten produserer.

Use the property Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) to refer to dataset that the service uses, or the property Tjeneste – produserer (cpsv:produces) to refer to dataset that the service produces.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

English name

is grouped by

URI

cv:isGroupedBy

Verdiområde/ Range

cv:Event

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten.

This property links the Service to the triggering Event class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

English name

is classified by

URI

cv:isClassifiedBy

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som ikke er eller ikke kan være inkludert i andre egenskaper som Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Tjeneste – sektor (cv:sector) osv.

This property allows to classify the Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitly in the Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Tjeneste – sektor (cv:sector) etc.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

English name

has channel

URI

cv:hasChannel

Verdiområde / Range

cv:Channel

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte.

This property links the Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Service, such as an online service, phone number or office.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – følger regel (cpsv:follows)

English name

follows

URI

cpsv:follows

Verdiområde / Range

cpsv:Rule

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten.

This property links a Service to the Rule(s) under which it operates.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se også Å knytte en tjeneste til regelverk.

Tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)

English name

has participation

URI

cv:hasParticipation

Verdiområde / Range

cv:Participation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte til andre aktører som deltar i eller samhandler med tjenesten.

The CPSV-AP defines the two basic roles of Competent Authority and Service Provider, but this simple model can be extended if required using this property that links to the Participation class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – har dokumentasjonstype (cv:hasInputType)

English name

has input type

URI

cv:hasInputType

Verdiområde/ Range

cv:EvidenceType

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å knytte til tjenesten en eller flere dokumentasjonstyper.

It links a Service to one or more instances of the EvidenceType class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)

English name

has cost

URI

cv:hasCost

Verdiområde / Range

cv:Cost

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten.

This property links a Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Service for the citizen or business related to the execution of the particular Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, skal egenskapen Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) brukes.

Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it can be linked to the channel using the Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) relationship.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)

English name

holds requirement

URI

cv:holdsRequirement

Verdiområde / Range

cv:Requirement

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til krav knyttet til behov for eller bruk av tjenesten.

This property links a Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

English name

has legal resource

URI

cv:hasLegalResource

Verdiområde / Range

eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til.

This property links a Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Service relates, operates or has its legal basis.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – krever (dct:requires)

English name

requires

URI

dct:requires

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som tjenesten krever utført først, eller som tjenesten på en eller annen måte bruker resultatet fra.

One Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – målgruppe (dct:audience)

English name

addressee

URI

dct:audience

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å spesifisere målgruppe av tjenesten.

This property is used to specify the target recipient of the service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

English name

keyword

URI

dcat:keyword

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle tjenesten.

This property represents a keyword, term or phrase to describe the Service.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)

English name

related service

URI

cv:relatedService

Subegenskap av / Subproperty of

dct:relation

Verdiområde / Range

cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester.

This property represents a Service related to the particular instance of the Service class.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Bruk heller egenskapen Tjeneste – krever (dct:requires) der det er avhengighet mellom tjenestene.

Use rather the property Tjeneste – krever (dct:requires) where there is a dependency between the services.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – sektor (cv:sector)

English name

sector

URI

cv:sector

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste kan relateres til flere industrier/sektorer.

This property represents the industry or sector a Service relates to, or is intended for. Note that a single Service may relate to multiple sectors.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

De mulige verdiene for egenskapen er beskrevet i EUs kontrollerte vokabular Data theme ⧉.

The possible values for this property are described in the controlled vocabulary Data theme ⧉ of the Publications Office.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk.

This property represents the language(s) in which the Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Tjeneste – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular.

This property represents the Type of a Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Verdien bør velges fra et kontrollert vokabular.

The value should be chosen from a controlled vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)

UML-diagram med klassen Tjenestekanal, dens egenskaper og dens relasjoner til fire andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 41. Klassen Tjenestekanal (cv:Channel) og klassene den refererer til.

English name

Channel

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere kanal/medium som tjenesten er tilgjengelig gjennom.

The Channel class represents the medium through which an Agent provides, uses or interacts in another way with a Service. Typical examples include online services, phone, walk-in centres etc.

URI

cv:Channel

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenestekanalen.

This property represents an Identifier for the Channel.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Anbefalte egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi type kanal.

This property represents the type of Channel as defined in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenestekanaltype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Service channel type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Online

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-channel-type#online> ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)

English name

availability restriction

URI

cv:specialOpeningHoursSpecification

Verdiområde / Range

time:TemporalEntity

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi begrenset åpningstid, som strukturert data.

This property links a channel to information about when the channel is not available.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se eksempler under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Tjenestekanal – behandlingstid (cv:processingTime)

English name

processing time

URI

cv:processingTime

Verdiområde / Range

xsd:duration

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden via kanalen.

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service through this canal.

Multiplisitet / Multiplicity

0..1

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1

Egenskapen brukes bare hvis behandlingstiden er spesifikk for den valgte kanalen.

This property is used only if the processing time is specific for the channel chosen.

Merknad 2 / Note 2

Opplysningen skal oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden ⧉ som refererer til den offisielle ISO-standarden.

The actual information is provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page ⧉ that references the official ISO standard.

Tjenestekanal – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelsen av kanalen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents the description of the canal. This property should be repeated when the description is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Tjenestekanal – datatjeneste (cpsvno:dataService)

English name

data service

URI

cpsvno:dataService

Verdiområde / Range

dcat:DataService

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til en beskrivelse av en datatjeneste som kanalen benytter.

This property refers to the description of a data service which the channel uses.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å knytte kanalen til en datatjenestebeskrivelse.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Altinns innsendingstjenester ⧉

Tjenestekanal – eies av (cv:ownedBy)

English name

owned by

URI

cv:ownedBy

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til organisasjonen som eier tjenestekanalen.

This property indicates the owner of a specific Channel through which a Service is being delivered.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Tjenestekanaler for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune» eies av Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
  cv:ownedBy "https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .

Tjenestekanal – har adresse (vcard:hasAddress)

English name

has address

URI

vcard:hasAddress

Verdiområde / Range

vcard:Address

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi adressen som strukturert data, når tjenestekanalen er et fysisk oppmøtested.

This property specifies the address as structured data, when the channel is a service bureau or location.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi adressen når tjenestekanalen er et fysisk oppmøtested.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Besøksadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<personligOppmøte> a cv:Channel ;
  vcard:hasAddress [ a vcard:Address ;
   vcard:street-address "Sivert Nielsens gt. 24" ;
   vcard:locality "Brønnøysund" ;
   vcard:postal-code "8905" ;
   vcard:country-name "Norge"@nb , "Norway"@en ; ] ; .

Tjenestekanal – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name

has input

URI

cpsv:hasInput

Verdiområde / Range

cv:Evidence

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonskrav som er spesifikk for den aktuelle tjenestekanalen.

In the majority of cases, the evidence required to use a Service will be independent of the channel through which the service is accessed. The Has Input property should normally be used to link a Service directly to one or more pieces of Evidence. However, where the type of Evidence required varies according to the channel used to access the Service, then the Has Input property may be used at the Channel level. For example, a digital signature may be required for an online channel, whereas a physical signature may be required for a face to face service provision.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Vanligvis skal dokumentasjonskrav være uavhengig av tjenestekanal, og dokumentasjonskrav bør knyttes til tjeneste.

In the majority of cases, the evidence required to use a service will be independent of the channel through which the service is accessed. The property cpsv:hasInput should normally be used to link a service directly to one or more pieces of evidence. However, where the type of evidence required varies according to the channel used to access the service, then the cpsv:hasInput property may be used at the channel level. For example, a digital signature may be required for an online channel, whereas a physical signature may be required for a face to face service provision.

Tjenestekanal – har e-post (vcard:hasEmail)

English name

has email

URI

vcard:hasEmail

Verdiområde / Range

vcard:Email

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi e-postadresse, når tjenestekanal er e-post.

This property specifies the email address, when the service channel is email.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi e-postadresse når tjenestekanalen er e-post.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

E-postadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaEpost> a cv:Channel ;
  vcard:hasEmail "mailto:postmottak@bronnoy.kommune.no" ; .

Tjenestekanal – har telefon (vcard:hasTelephone)

English name

has telephone

URI

vcard:hasTelephone

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi telefonnummer, når tjenestekanal er telefonisk.

This property specifies the telephone number, when the channel is a telephone.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi telefonnummer når tjenestekanalen er telefon.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Telefonnummeret til Brønnøykommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaTelefon> a cv:Channel ;
  vcard:hasTelephone "tel:+4775012000" ; .

Tjenestekanal – har URL (vcard:hasURL)

English name

has URL

URI

vcard:hasURL

Verdiområde / Range

xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi URLen til tjenestekanalen, når kanalen er av type online.

This property specifies the URL to the channel, when the channel is online.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi nettadresse (URL) når tjenestekanalen er nettkanal.

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Nettadressen til skjemaportalen der søknad om skjenkebevilling i Brønnøy kommune kan direkte fylles ut.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ; .

Tjenestekanal – ordinær åpningstid (cv:openingHours)

English name

opening hours as structured data

URI

cv:openingHours

Verdiområde / Range

time:TemporalEntity

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi detaljer om åpningstid, som strukturert data.

This property specifies in detail and as structured data when the channel is available.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Eksempel

Se eksempler under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity).

Klassen Tjenestekonsesjonskontrakt (cv:ServiceConcessionContract)

UML-diagram med klassen Tjenestekonsesjonskontrakt, dens egenskaper og dens relasjoner til tre andre klasser. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 42. Klassen Tjenestekonsesjonskontrakt (cv:ServiceConcessionContract) og klassene den refererer til.

English name

Service Concession Contract

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere en tjenestekonsesjonskontrakt.

This class represents a service concession contact.

Concessions are contracts for pecuniary interest by means of which one or more contracting authorities or contracting entities entrusts the execution of works, or the provision and the management of services, to one or more economic operators.

The object of such contracts is the procurement of works or services by means of a concession, the consideration of which consists in the right to exploit the works or services or in that right together with payment. Such contracts may, but do not necessarily, involve a transfer of ownership to contracting authorities or contracting entities, but contracting authorities or contracting entities always obtain the benefits of the works or services in question. The definition comes from the Directive 2014/23/EU ⧉.

URI

cv:ServiceConcessionContract

Subklasse av / Subclass of

epo:ConcessionContract

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenestekonsesjonskontrakt

Tjenestekonsesjonskontrakt – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en fritekst beskrivelse av tjenestekonsesjonskontrakten. Egenskap bør gjentas når beskrivelsen er på flere språk.

This property represents a free text description of the service concession contract. This property should be repeated when the description is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Tjenestekonsesjonskontrakt – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenestekonsesjonskontrakten.

This property represents an Identifier for the service concession contract.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Tjenestekonsesjonskontrakt – har leverandør (cv:hasEconomicOperator)

English name

has economic operator

URI

cv:hasEconomicOperator

Verdiområde / Range

org:Organization

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til leverandøren som er ansvarlig for levering og forvaltning av tjenestene.

This property refers to the Economic Operator in charge for the provision and the management of the services.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Tjenestekonsesjonskontrakt – har oppdragsgiver (cv:hasContractingAuthority)

English name

has contracting authority

URI

cv:hasContractingAuthority

Verdiområde / Range

cv:PublicOrganisation

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til oppdragsgiveren som til syvende og sist er ansvarlig for en tjeneste.

This property refers to the Contracting Authority which is ultimately responsible for a service.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Tjenestekonsesjonskontrakt – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navnet til kontrakten. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk.

This property represents the name of the contract. This property should be repeated when the name is in parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Valgfrie egenskaper for klassen Tjenestekonsesjonskontrakt

Tjenestekonsesjonskontrakt – etablert i henhold til (cv:establishedUnder)

English name

established under

URI

cv:establishedUnder

Verdiområde / Range

eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til relevant lovgivning eller policydokumenter (regulativ ressurs) som kontrakten er etablert under.

This property refers to relevant legislation or policy documents i.e. the Legal Resource under which the service concession contracts are being defined.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Klassen Tjenesteresultat (cv:Output)

UML-diagram med klassen Tjenesteresultat, dens egenskaper og dens relasjon til en annen klasse. Norske utvidelser er gulet ut. Innholdet i diagrammet er forklart i teksten.
Figur 43. Klassen Tjenesteresultat (cv:Output) og klassen den refererer til.

English name

Output

Anvendelse / Usage note

Klassen brukes til å representere resultat fra en tjeneste.

Outputs can be any resource – document, artefact – anything produced by the Service. In the context of a Public Service, the output provides an official document or other artefact of the Competent Authority (Public Organization) that permits/authorises/entitles an Agent to (do) something.

URI

cv:Output

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt, fordi en tjeneste bør ha et resultat tilknyttet.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Som illustrert i Figur 3 er Datasett (dcat:Dataset) en subklasse av denne klassen, noe som ikke CPSV-AP eksplisitt sier. Dette fordi et tjenesteresultat ofte kan være datasett.

Norwegian extension: As illustrated in Figur 3, the class Dataset (dcat:Dataset) is a subclass of this class, which CPSV-AP does not explicitly speficy. This is because an Output may often be dataset.

Eksempel

Resultater fra tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» kan være selve bevillingen (når søknaden godkjennes) eller avslag (når søknaden ikke blir godkjent).

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Verdiområde / Range

rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenesteresultatet.

This property represents an Identifier for the Output.

Multiplisitet / Multiplicity

1..1

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉

Identifier is usually generated by the application, such that you as an end-user of the application usually do not need to manually fill out the value of this property.

If you are developing applications, see Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. ⧉ (in Norwegian only).

Tjenesteresultat – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi navn til tjenesteresultatet. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.

This property represents the official Name of the Output. This property should be repeated when the name is in several parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

1..n

Kravnivå / Requirement level

Obligatorisk / Mandatory

Eksempel

«Skjenkebevilling»

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Verdiområde / Range

rdf:langString

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesteresultatet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk.

This property represents a free text Description of the Output. This property should be repeated when the description is in several parallel languages.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad / Note

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , dcat:Dataset ;
  dct:description "Skjenkebevilling for servering av drikke som inneholder fra med 22 og maks 60 volumprosent alkohol"@nb ; .

Tjenesteresultat – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Verdiområde / Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk tjenesteresultat er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk.

This property represents the language(s) in which the Output is available. This could be one or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk ⧉.

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language ⧉.

Merknad 2 / Note 2

Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.

Eksempel

Norsk bokmål

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling for servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3"@nb ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – kan skape (xkos:causes)

English name

may cause

URI

xkos:causes

Verdiområde / Range

cv:Event

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å uttrykke relasjon mellom et tjenesteresultat og en eller flere hendelser, f.eks. endring av data (som et tjenesteresultat) skaper en eller flere hendelser.

This property expresses the relation between an Output and one or more Events, for instance the cases where change of data (as an Output) causes one of more Events.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å tydeliggjøre kopling mellom et tjenesteresultat (f.eks. endring i et datasett) og hendelsen(e) som skapes av endringen.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se Figur 7

Eksempel i RDF Turtle: Se under Figur 7.

Tjenesteresultat – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Verdiområde / Range

skos:Concept

Anvendelse / Usage note

Egenskapen brukes til å referere til begrep som representerer type(r) tjenesteresultat tilhører.

This property represents the type of Output as defined in a controlled vocabulary.

Multiplisitet / Multiplicity

0..n

Kravnivå / Requirement level

Valgfri / Optional

Merknad / Note

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenesteresultattype ⧉, når verdien finnes i vokabularet.

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Service output type ⧉, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

tillatelse

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling for servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-output-type#permit> ; # tillatelse
  .

Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)