Digdir
Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF.
Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på Github Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: til utprøving
Versjon: v.0.9
Publisert: 2022-02-08 (Se Endringslogg)
Oppdatert: 2022-02-28
Gjeldende versjon: <ingen>
Forrige versjon: <ingen>
Redaktørens utkast: https://informasjonsforvaltning.github.io/cpsv-ap-no/
Veileder: <ingen>
Valideringsverktøy: https://data.norge.no/validator (ved å oppgi URLen til denne shacl-fil som "Regelsett lenke", shacl-filen er under utvikling)

Om spesifikasjonen

Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive tjenester og hendelser og en felles måte for å utveksle beskrivelsene. Spesifikasjonen skal bidra til å sikre interoperabilitet av kataloger/beskrivelser av tjenester og hendelser, på tvers av sektorer. Spesifikasjonen muliggjør også maskinell tilgang til beskrivelser av tjenester og hendelser.

Spesifikasjonen inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning.

Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive tjenester og hendelser samt å utveksle/tilgjengeliggjøre beskrivelsene. I konteksten av denne spesifikasjonen, er en hendelse en endring hos en aktør som kan utløse behov for en eller flere tjenester, dvs. ikke en hvilken som helst hendelse.

Spesifikasjonen er basert EUs CPSV-AP (Core Public Service Vocabulary Application Profile). I tillegg til beskrivelser av offentlige tjenester som CPSV-AP dekker, dekker spesifikasjonen også behovet for å beskrive tjenester som ikke er offentlige tjenester, men som f.eks. er involvert i sammenhengende tjenester fra det offentlige.

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (English name) og beskrivelser (Usage note). Det gjøres oppmerksom på at engelske navn eller beskrivelser ikke alle er ordrett sitat fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på RDF (det er planlagt en «Introduksjon til RDF»), vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

 • deg som skal beskrive

  • din virksomhets tjenester overfor innbyggere, næringsliv og sivilsamfunnet ellers,

  • hendelser som kan utløse behov for din eller andre virksomheters tjenester,

  • sammenhengende tjenester (kjeder av tjenester som eies av flere virksomheter),

  • hendelser (f.eks. livshendelser) som kan utløse behov for tjenester fra flere virksomheter,

 • deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter,

 • deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene.

Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Utarbeidelse av nye versjoner av spesifikasjonen initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir med ev. konsultasjon med enkelte ressurspersoner utenfor Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som ev. sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Om kravsnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker kravsnivåene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse har tilsvarende betydning som i DCAT-AP-NO og gjentas derfor ikke her.

Navnerom for dette vokabularet er: https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Prefiks

Navnerom

Forklaring/navn

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

Asset Description Metadata Schema

cccev

http://data.europa.eu/m8g/cccev/

Core Criterion and Core Evidence Vocabulary

cpsv

http://purl.org/vocab/cpsv#

Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)

cpsvno

https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#

Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP, denne spesifikasjonen

cv

http://data.europa.eu/m8g/

e-Government Core Vocabularies

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

Data Catalog Vocabulary

dcatno

https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#

Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)

dct

http://purl.org/dc/terms/

DCMI Metadata Terms

dqv

http://www.w3.org/ns/dqv#

Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary

eli

http://data.europa.eu/eli/ontology#

European Legislation Identifier

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

FOAF Vocabulary

locn

http://www.w3.org/ns/locn#

ISA Programme Location Core Vocabulary

org

http://www.w3.org/ns/org#

The Organization Ontology

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

RDF 1.1 XML Syntax

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

RDF Schema 1.1

schema

http://schema.org/

Schema.org

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

SKOS Simple Knowledge Organization System

time

http://www.w3.org/2006/time#

Time Ontology in OWL

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

vCard Ontology - for describing People and Organizations

xkos

http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#

An SKOS extension for representing statistical classifications

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?

Følgende rader (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen) er brukt i tabellene der krav til og bruk av klasser og egenskaper i CPSV-AP-NO er spesifisert:

Ledetekst i tabellen

Hensikt med raden i tabellen

English name

Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

URI

Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av tjeneste- og hendelsesbeskrivelser som er utformet i henhold til denne spesifikasjonen.

Eksempel: foaf:Agent er identifikatoren til klassen Agent, slik klassen er spesifisert i foaf (se under Navnerom som er brukt i spesifikasjonen for hva foaf står for).

Subklasse av / Subclass of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klasse eventuelt er subklasse av.

Subegenskap av / Subproperty of

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskap eventuelt er subegenskap av.

Range

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlig verdi til egenskapen, i form av klasse eller datatype.

Eksempel: Range skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.

Anvendelse

Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne spesifikasjonen.

Usage note

Tilsvarende «Anvendelse», men på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

Multiplisitet

Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/kan ha.

Kravsnivå

Brukes til å spesifisere om klassen/egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Om kravsnivåene i spesifikasjonen.

Merknad

Brukes til å gi merknader knyttet til bruk av klassen/egenskapen, bl.a. om eventuell norsk utvidelse sammenlignet med EU-standarden, om det er krav til bruk av kontrollerte vokabularer, osv.

Remark

Tilsvarende «Merknad», men på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.

Eksempel

Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst.

Eksempel på hvordan eksemplene vist i prosatekst ser ut i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

Innledning – hendelser, tjenester og data

FigurHendelseTjenesteData
Figur 1. Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data

Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data illustrert i figur Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data som er hentet fra Digitaliseringsbloggen Vi må snakke det samme språket i sammenhengende tjenester!, kan forklares slik: En hendelse kan utløse behov for en eller flere tjenester. En tjeneste bruker data og kan også resultere i endringer i data. Endring i data kan føre til en eller flere nye hendelser som igjen kan utløse behov for en eller flere tjenester.

FigurSyktBarn
Figur 2. Eksempel på sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data

Eksempel, illustrert i figur Eksempel på sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data: En av enkelthendelsene i livshendelsen Alvorlig sykt barn er at "barnet er blitt syk" som utløser behov for "legetjeneste". Et resultat fra "legetjeneste" er at det forskrives legemidler (datasett "e-resept") som skaper en ny hendelse "e-resept sendt". Denne nye hendelse utløser behov for "apotektjeneste" som bruker datasettet "e-resept".

Forenklet modell for CPSV-AP-NO

Figur Forenklet modell for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser viser en forenklet modell av tjeneste- og hendelsesbeskrivelser. Forenklet fordi den ikke viser alle klasser, heller ikke alle relasjoner og egenskaper. Modellen er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen, men kun for å gi en visuell oversikt over klasser og relasjoner mellom dem. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle overensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og diagrammer i resten av spesifikasjonen.

ForenkletModell CPSV AP NO
Figur 3. Forenklet modell for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser

Å beskrive en tjenestekjede

Spesifikasjonen har lagt til grunn at en hendelse er en ikke-delbar enhet, basert på bl.a. EUs forklaring på en Virksomhetshendelse (Business event): "Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time” (vår egen utheving), dvs. at en hendelse er noe som skjer på et gitt tidspunkt. Spesifikasjonen følger derfor CPSV-AP som ikke har støtte for å uttrykke at en hendelse kan bestå av andre hendelser.

Det er på den annen side mulig å beskrive en tjenestekjede som dekker en rekke av enkelthendelser, som vist i figur Klasser og egenskaper for beskrivelse av en tjenestekjede.

FigurTjenestekjede
Figur 4. Klasser og egenskaper for beskrivelse av en tjenestekjede

Figur Eksempel på bruk av CPSV-AP-NO til å beskrive deler av livshendelsen "Alvorlig sykt barn" illustrerer hvordan deler av livshendelsen Alvorlig sykt barn illustrert i figur Eksempel på sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data, beskrives med CPSV-AP-NO.

FigurSyktBarnBeskrevetMedCPSVNO
Figur 5. Eksempel på bruk av CPSV-AP-NO til å beskrive deler av livshendelsen "Alvorlig sykt barn"

Eksempel i RDF Turtle:

<barnetErBlittSyk> a cv:LifeEvent ;
 cpsvno:triggersNeedFor <legetjeneste> .

<legetjeneste> a cpsv:PublicService ;
 cpsv:produces <e-resept> .

<e-resept> a cv:Output, dcat:Dataset ;
 skos:causes <e-reseptSendt> .

<e-reseptSendt> a cv:Event ;
 cpsvno:triggersNeedFor <apotektjeneste> .

<apotektjeneste> a cpsvno:Service.

Å knytte deltagende aktører til en tjeneste

FigurTjenesteOgDeltagelse
Figur 6. Tjeneste og Deltagelse

Som illustrert i figur Tjeneste og Deltagelse brukes egenskapen Tjeneste - eies av (cv:ownedBy) til å uttrykke relasjonen mellom en Tjeneste (cpsvno:Service) og dens eier (en Aktør, foaf:Agent), og egenskapen Offentlig tjeneste - har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority) til å uttrykke relasjonen mellom en Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) og dens kompetente organ (en Offentlig organisasjon, cv:PublicOrganisation).

For å uttrykke involvering av andre aktører (inkl. andre offentlige organisasjoner) enn ovennevnte, brukes Klassen Deltagelse (cv:Participation). En Tjeneste kan ha en eller flere Deltagelser knyttet til seg, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen Tjeneste – deltagende (cv:hasParticipation) (eller egenskapen Offentlig tjeneste – deltagende (cv:hasParticipation)). En Aktør (inkl. Offentlig organisasjon) kan ha en eller flere roller i en eller flere Deltagelser, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen Aktør – har rolle i (cv:playsRole) (eller Offentlig organisasjon – har rolle i (cv:playsRole)).

Den obligatoriske egenskapen Deltagelse – rolle (cv:role) skal brukes til å beskrive en eller flere roller i en Deltagelse, f.eks. «dataleverandør» (leverandør av f.eks. datasett som bekreftelse på at et dokumentasjonsbevis er oppfylt), og «datakonsument» (konsument av datasett som produseres av tjenesten). Slik vi forstår CPSV-AP, ved å knytte en Aktør til en gitt Deltagelse, sier man implisitt at Aktøren har alle rollene i den aktuelle Deltagelse. Det bør derfor lages flere instanser av klassen Deltagelse, f.eks. en med bare rollen «dataleverandør» og en med bare rollen «datakonsument», når ikke alle deltagende aktører har begge roller.

Eksempel: Politidirektoratet (med datasett «Vandelsattest») deltar som dataleverandør til tjenesten «Skjenkebevilling».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasParticipation <deltagendeDataleverandør> ; .

<deltagendeDataleverandør> a cv:Participation ;
  dct:description "deltagende dataleverandører til tjenesten Skjenkebevilling"@nb ;
  cv:role <https://data.norge.no/vocabulary/role-type#data-provider> ; # dataleverandør .

<Politidirektoratet> a cv:PublicOrganisation ;
  cv:playsRole <deltagendeDataleverandør> ; .

Å knytte en tjeneste til et datasett og derfra til API, begrep og informasjonsmodell

FigurTjenesteMedDataInnOgUt
Figur 7. Tjeneste med Datasett (dcat:Dataset) som dokumentasjonskrav og tjenesteresultat

Som illustrert i figur Tjeneste med Datasett (dcat:Dataset) som dokumentasjonskrav og tjenesteresultat, kan et Tjenesteresultat (cv:Output) produsert av en Tjeneste (cpsvno:Service inkl. subklassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)) være et Datasett (dcat:Dataset), f.eks. selve «bevilling» som et resultat fra tjenesten «Skjenkebevilling» kan deles som et datasett.

Som også illustrert i figuren, kan et dokumentasjonskrav (cv:Evidence) også bekreftes ved en dokumentreferanse (cccev:DocumentReference) som kan være et datasett (dcat:Dataset), f.eks. «Vandelsattest». Ut fra den engelske usage note til Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence), kan dokumentasjon (evidence) være en hvilken som helst ressurs som trengs for å utføre en tjeneste, også et utfylt søknadsskjema.

Se Sammenheng mellom datasett, distribusjon, datatjeneste, begrep og informasjonsmodell i Veileder for beskrivelse av datasett osv., for hvordan datasett (som f.eks. «Skjenkebevillingen» og «Vandelsattest») kan videre knyttes til distribusjon, datatjeneste (også kalt API), begrep og informasjonsmodell.

Å knytte en tjeneste eller hendelse til begrep

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med egenskapen «begrep» (dct:subject) i Klassen Hendelse (cv:Event), Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent), Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent), Klassen Tjeneste (cpsvno:Service) og Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService). Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er relatert til hendelsen/tjenesten og som er viktig for å forstå hendelsen/tjenesten. Det anbefales å referere til begreper som er publisert i f.eks. begrepsdelen av Felles datakatalog. Eksempel: begrepet ‘daglig leder’ er viktig for tjenesten «Skjenkebevilling».

Se ellers også Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser for krav til begrepsbeskrivelser, og SKOS-AP-NO-begrep for hvordan begrepsbeskrivelser utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i RDF.

Å knytte en tjeneste til regelverk

Se Beskrivelse av juridiske rammer i Veileder for beskrivelse av datasett osv., for hvordan regelverk knyttes til et datasett (som f.eks. dokumentasjonskrav til eller tjenesteresultat fra en tjeneste).

FigurTjenesteOgRegelverk
Figur 8. Tjeneste og regelverk

Eksempel: Tjenesten «Skjenkebevilling» er hjemlet i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasLegalResource [ a eli:LegalResource ;
   dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/legal-resource-type#act> ; # lov
   dct:title "Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)"@nb ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
   rdfs:seeAlso <https://lovdata.no/eli/lov/1989/06/02/27/> ;
   ] ; .

Å knytte en tjenestekanal til en datatjeneste (også kalt API)

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med en egendefinert egenskap «datatjeneste» (cpsvno:dataService), som kan brukes til å knytte en tjenestekanal (cv:Channel) til en datatjeneste/API (dcat:DataService). Det anbefales å referere til datatjenestebeskrivelser som er publisert i f.eks. API-delen av Felles datakatalog.

Å publisere hendelsesstrøm

FigurHendelseOgDistribusjon
Figur 9. Hendelse og Distribusjon

Som illustrert i figur Hendelse og Distribusjon har spesifikasjonen utvidet CPSV-AP med egenskapen «distribusjon» (dcat:distribution) i Klassen Hendelse (cv:Event), Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) og Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent), og dermed også implisitt sagt at (beskrivelse av) en Hendelse er et Datasett. Denne egenskapen brukes til å referere til konkrete distribusjoner av f.eks. en hendelsesstrøm.

Se ellers Sammenheng mellom datasett, distribusjon, datatjeneste, begrep og informasjonsmodell i Veileder for beskrivelse av datasett osv., for hvordan et datasett (som i dette tilfellet er en hendelsesbeskrivelse) kan knyttes til distribusjon og datatjeneste (også kalt API).

Å beskrive en tjeneste-/hendelseskatalog

FigurKatalog
Figur 10. Katalogbeskrivelse

EUs CPSV-AP som spesifikasjonen baseres på, dekker bare behov for beskrivelse av hendelser og offentlige tjenester. For å beskrive en katalog over tjenester og hendelser, og som en norsk utvidelse til CPSV-AP, gjenbruker spesifikasjonen klassen Katalog (dcat:Catalog) fra DCAT-AP-NO. Spesifikasjonen utvider også klassen Katalog med egendefinerte egenskapene «inneholder tjeneste» (cpsvno:containsService) og «inneholder hendelse» (cpsvno:containsEvent), som brukes til å inkludere tjenestebeskrivelser og hendelsesbeskrivelser i katalogen.

Oversikt over klasser i spesifikasjonen

Før ev. uoverensstemmelse mellom oversikten her og klassebeskrivelsene som følger er rettet opp, gjelder kravsnivåene som er satt i klassebeskrivelsene.

Følgende klasser er obligatoriske:

 • ingen

Følgende klasser er anbefalte:

Følgende klasser er valgfrie:

Følgende klasser som også er vist i den forenklede modellen ovenfor eller i diagrammene som følger, er ikke spesifisert i spesifikasjonen:

 • Datasett (dcat:Dataset), Datatjeneste (dcat:DataService) og Distribusjon (dcat:Distribution): Se DCAT-AP-NO for krav til beskrivelse av Datasett, Datatjeneste og Distribusjon.

 • Begrep (skos:Concept): Se Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser for krav til begrepsbeskrivelser, og SKOS-AP-NO-begrep for hvordan begrepsbeskrivelser utformet i henhold til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i RDF.

I resten av spesifikasjonen er klassene sortert alfabetisk etter norske navn, med beskrivelse av klassen og deretter egenskapene som skal/bør/kan brukes. Egenskapene er gruppert inn i obligatoriske (skal), anbefalte (bør) og valgfrie (kan) egenskaper og der etter sortert alfabetisk etter norske navn.

Klassen Aktør (foaf:Agent)

KlassenAktør
Figur 11. Klassen Aktør (foaf:Agent)

English name

Agent

Anvendelse

Brukes til å representere en aktør, som inkluderer enkeltperson, virksomhet og gruppe.

Usage note

The Agent class is any resource that acts or has the power to act. This includes people, organisations and groups. The Public Organization class, defined in the Core Public Organisation Vocabulary, is a notable sub class of Agent.

URI

foaf:Agent

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

For aktør som er en offentlig organisasjon skal Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation) brukes.

Merknad 2

Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Merknad 3

Norsk utvidelse: URI endret fra dct:Agent til foaf:Agent (EU har sagt at dette skal endres i neste release av CPSV-AP, så dette vil etter hvert ikke være en norsk utvidelse).

Eksempel

Som eksempel på bruk av denne klassen, bruker vi en fiktiv exAktør ("Den beste restauranten AS") som ikke er en offentlig organisasjon.

Eksempel i RDF Turtle:

<exAktør> a foaf:Agent ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Aktør

Aktør – navn (foaf:name)

English name

name

URI

foaf:name

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Navn på aktøren. Denne egenskapen kan gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk).

Usage note

This property contains a name of the agent. This property can be repeated for different versions of the name (e.g. the name in different languages).

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Eksempel

Navnet til vår exAktør er «Den beste restauranten AS»

Eksempel i RDF Turtle:

<exAktør> a foaf:Agent ;
  foaf:name "Den beste restauranten AS"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Aktør

Aktør – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Egenskap som angir aktørens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

Usage note

This property contains an identifier for the Agent.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte: Når aktøren har et organisasjonsnummer bør identifikatoren oppgis som en URI med følgende mønster der "nnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: f.eks. https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn

Eksempel

Vår exAktør har organisasjonsnummer 123456789

Eksempel I RDF Turtle:

<exAktør> a foaf:Agent ;
  foaf:name "Den beste restauranten AS"@nb ;
  dct:identifier "https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/123456789"^^xsd:anyURI ; .

Aktør – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Refererer til type aktør.

Usage note

This property refers to a type of the agent.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Verdien skal velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF).

Remark

The value shall be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF).

Eksempel

Vår exAktør er av type Company.

Eksempel i RDF Turtle:

<exAktør> a foaf:Agent ;
  foaf:name "Den beste restauranten AS"@nb ;
  dct:type <http://purl.org/adms/publishertype/Company> ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Aktør

Aktør – adresse (locn:address)

English name

address

URI

locn:address

Range

locn:Address

Anvendelse

Brukes til å oppgi en adresse til aktøren.

Usage note

This property represents an Address related to an Agent.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: I CPSV-AP er URIen for denne egenskapen cv:hasAddress og range locn:Address. Vi har valgt å samkjøre med DCAT-AP-NO som bruker URI locn:address med range locn:Address. Core Public Organization Vocabulary (v.1.0.0) som CPSV-AP baseres på, bruker også URIen locn:address.

Eksempel

Vår exAktør har følgende adresse: Restaurantgata 1, Gourmetby, Matland

Eksempel i RDF Turtle:

<exAktør> a foaf:Agent ;
  foaf:name "Den beste restauranten AS"@nb ;
   locn:address [ a locn:Address ;
     locn:fullAddress "Restaurantgata 1, Gourmetby, Matland"@nb ; ] ; .

Aktør – har rolle i (cv:playsRole)

English name

plays role

URI

cv:playsRole

Range

cv:Participation

Anvendelse

Brukes til å knytte en deltagelse (cv:Participation) til en aktør.

Usage note

This property links an Agent to the Participation class. The Participation class (cv:Participation) facilitates the detailed description of how an Agent participates in or interacts with a service and may include temporal and spatial constraints on that participation.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Klassen Beskrivende datasett (dcat:Dataset)

English name

Service Describing Dataset

Anvendelse

Klassen brukes til å inneholde metadata om en tjeneste.

Usage note

The class describes the metadata of where the dataset is being described, for instance on a regional service portal and/or a national eGovernment portal.

URI

dcat:Dataset

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad 1

Norsk avvik inntil EU også endrer tilsvarende: URI er endret fra cv:PublicServiceDataset til dcat:Dataset (EU har sagt at dette skal endres i neste release av CPSV-AP, så dette vil etter hvert ikke være en norsk utvidelse)

Merknad 2

Dette er ikke datasett som en tjeneste bruker (Offentlig tjeneste – dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)) eller datasett som tjenesten produsere (Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces)).

Eksempel

Se ellers DCAT-AP-NO for obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper for klassen Datasett, som også gjelder for spesifikasjonen.

Klassen Deltagelse (cv:Participation)

KlassenDeltagelse
Figur 12. Klassen Deltagelse (cv:Participation)

English name

Participation

Anvendelse

Brukes til å representere en deltagelse, som brukes til å inkludere andre aktører enn det kompetente organet (jf. Offentlig tjeneste - har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority)) eller tjenesteeieren (jf. Tjeneste - eies av (cv:ownedBy)), som er involvert i en tjeneste.

Usage note

The CPSV-AP recognises a common role connected with public services, i.e. the Competent Authority. However, this simple structure does not allow statements to be made about those participants, such as the start and end date of a contract, nor does it support the inclusion of other roles. The Participation class supports this extra complexity if required, for instance, the description of a service user or a service provider.

URI

cv:Participation

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Se også Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Obligatoriske egenskaper for klassen Deltagelse

Deltagelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av deltagelsen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk.

Usage note

A free text description of the Participation.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Deltagelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til deltagelsen.

Usage note

This property represents an Identifier for the Participation.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Deltagelse – rolle (cv:role)

English name

role

URI

cv:role

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til et begrep som beskriver en rolle i deltagelsen.

Usage note

Provides the role played.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Rolletype, når verdien finnes i vokabularet.

Remarks

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Role type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Se under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)

KlassenDokumentasjon
Figur 13. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)

English name

Evidence

Anvendelse

Brukes til å representere dokumentasjon som trengs for å kunne utføre en tjeneste.

Usage note

Evidence can be any resource - document, artefact – anything needed for executing the service. In the context of Public Services, Evidence is usually administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. It contains information that proves that a criterion requirement exists or is true, in particular evidences are used to prove that a specific criterion is met.

URI

cv:Evidence

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Krav om vandel

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonen.

Usage note

This property represents an Identifier for the piece of Evidence.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Dokumentasjon – tittel (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel til dokumentasjonen. Gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property represents the official Name of the piece of Evidence.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Krav om vandel

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property represents a free text Description of the piece of Evidence.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Forklaringen til «Krav om vandel»: Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet.

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:description "Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til regnskapslovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgiving på en måte som vil være uforenlig med drift av skjenkestedet."@nb ; .

Dokumentasjon – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å oppgi språk til dokumentasjonen.

Usage note

Indicates the language(s) in which the Evidence must be provided.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language.

Eksempel

Dokumentasjon på «Krav om vandel» kan være på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:language
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål  
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk 
  .

Valgfrie egenskaper for klassen Dokumentasjon

Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

English name

related documentation (about the evidence)

URI

foaf:page

Range

foaf:Document

Anvendelse

Brukes til å referere til mer informasjon om dokumentasjonen.

Usage note

This property represents documentation that contains information related to the Evidence, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the Input.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Krav om vandel er forklart nærmere på denne siden hos Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  foaf:page <https://kommune24-7.no/1813/702431> ; .

Dokumentasjon – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører.

Usage note

This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Dokumentasjonstype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Evidence type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Dokumentasjon til «Krav om vandel» er av type «attest»

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest .

Dokumentasjon – understøttes av (cccev:isSupportedBy)

English name

is supported by

URI

cccev:isSupportedBy

Range

cccev:DocumentReference

Anvendelse

Brukes til å referere til f.eks. en attest eller annen ressurs som understøtter dokumentasjonen. Kan også være URL til der ressursen (ev. fra en tredjepart) kan finnes.

Usage note

An Evidence may refer to the attestation, to the evidentiary document or to the URL where the proof from a third party can be found.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne er ikke eksplisitt med i CPSV-AP, men trengs for f.eks. å knytte et datasett (en eller annen «attest») til dokumentasjonen.

Eksempel

«Krav om vandel» kan bekreftes ved «Vandelsattest».

Eksempel i RDF Turtle:

<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  cccev:isSupportedBy <vandelsattest> ; .

<vandelsattest> a cccev:DocumentReference ; .

Klassen Dokumentreferanse (cccev:DocumentReference)

KlassenDokumentreferanse
Figur 14. Klassen Dokumentreferanse (cccev:DocumentReference)

English name

document reference

Anvendelse

Brukes til å representere en dokumentreferanse som bekreftelse/attest på at et dokumentasjonskrav er oppfylt, vanligvis fra en annen part enn den som oppgir at kravet er oppfylt.

Usage note

To represent a reference to the document, attestation or data, usually provided by a party different from the one providing the response, that proves the response.

URI

cccev:DocumentReference

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men trengs for f.eks. å knytte et datasett (en «attest») som dokumentasjon.

Eksempel

«Vandelsattest», som bekreftelse på at «Krav om vandel» er oppfylt.

Eksempel i RDF Turtle:

<vandelsattest> a cccev:DocumentReference ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentreferanse

Dokumentreferanse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi en identifikator til dokumentreferansen.

Usage note

A Document reference shall contain an identifier.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Dokumentreferanse

Dokumentreferanse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentreferansen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk.

Usage note

A Document reference may contain the description of the attestation or evidentiary document.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

«En politiattest viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal jobbe i eller studere. Arbeidsgiveren din, organisasjonen din eller studiestedet ditt kan kreve en slik attest for å sjekke om du egner deg for jobben eller studiet.»

Eksempel i RDF Turtle:

<politiattest> a cccev:DocumentReference ;
  dct:description "En politiattest viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal jobbe i eller studere. Arbeidsgiveren din, organisasjonen din eller studiestedet ditt kan kreve en slik attest for å sjekke om du egner deg for jobben eller studiet."@nb ; .

Dokumentreferanse – URL (cccev:url)

English name

url

URI

cccev:url

Range

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI

Anvendelse

Brukes til å oppgi URLen hvor dokumentreferansen kan finnes.

Usage note

The Uniform Resource Locator where the document or attestation can be found.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Referansen til datasettbeskrivelsen for Politiattest i Felles datakatalog.

Valgfrie egenskaper for klassen Dokumentreferanse

Dokumentreferanse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til et begrep som representerer type dokumentreferanse.

Usage note

The Document reference may contain the type that categorizes the attestation or evidentiary document.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Dokumentreferansetype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Document reference type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Klassen Gebyr (cv:Cost)

KlassenGebyr
Figur 15. Klassen Gebyr (cv:Cost)

English name

Cost

Anvendelse

Brukes til å representere gebyr.

Usage note

The Cost class represents any costs related to the execution of a service that the Agent consuming it needs to pay.

URI

cv:Cost

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Obligatoriske egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi en identifikator til gebyret.

Usage note

This property represents an Identifier for the Cost.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – beløp (cv:value)

English name

value

URI

cv:value

Range

rdf:Litereal typed as xsd:decimal

Anvendelse

Brukes til å oppgi gebyrbeløpet.

Usage note

This property represents a numeric value indicating the amount of the Cost.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Gebyr – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av gebyret. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents a free text description of the Cost.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Gebyr – valuta (cv:currency)

English name

currency

URI

cv:currency

Range

URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi valutatype av gebyret.

Usage note

This property represents the currency in which the Cost needs to be paid and the value of the Cost is expressed.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Valuta.

Remarks

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Currency.

Eksempel

Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost).

Valgfrie egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – er bestemt av (cv:isDefinedBy)

English name

is defined by

URI

cv:isDefinedBy

Range

foaf:Agent

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere aktører (inkl. offentlige organisasjoner) som bestemmer gebyr for en tjeneste.

Usage note

This property links the Cost class with one or more instances of the Agent class (foaf:Agent). This property refers to the agent(s) defining the costs associated with the delivery of a particular Service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Range er endret fra cv:PublicOrganisation til foaf:Agent, som en følge av at spesifikasjonen også dekker behov for beskrivelse av tjenester som tilbys av en aktør (foaf:Agent) som ikke er en offentlig organisasjon.

Remark

Norwegian extension: Range changed from 'cv:PublicOrganisation' to 'foaf:Agent'.

Eksempel

Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)

English name

if accessed through

URI

cv:ifAccessedThrough

Range

cv:Channel

Anvendelse

Brukes til å referere til en tjenestekanal som det aktuelle gebyret er spesifikt for.

Usage note

Where the cost varies depending on the channel used, for example, if accessed through an online service cf. accessed at a physical location, the cost can be linked to the channel using the If Accessed Through property.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Klassen Hendelse (cv:Event)

KlassenHendelse
Figur 16. Klassen Hendelse (cv:Event)

English name

Event

Anvendelse

Brukes til å representere en hendelse.

Usage note

This class represents an event that can be of any type that triggers, makes use of, or in some way is related to, a service. It is not expected to be used directly, rather, one or other of its subclasses should be used. The properties of the class are, of course, inherited by those subclasses.

URI

cv:Event

Subklasse av / Subclass of

dcat:Dataset

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Bruk den semantisk sett mer presise Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) eller Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent), istedenfor denne generiske klassen.

Merknad 2

Norsk utvidelse: I CPSV-AP er ikke Hendelse (cv:Event) en subklasse av Datasett (dcat:Dataset). For f.eks. å kunne publisere hendelsesstrøm som kan abonneres på, har vi valgt å betrakte beskrivelse av Hendelse som Datasett.

Eksempel

Se tilsvarende eksempler i Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) eller Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent).

Obligatoriske egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse.

Usage note

This property represents an Identifier for the Event.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Hendelse – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel til en hendelse. Gjentas når tittelen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents the Name (or title) of the Event.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents a free text description of the Event. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Norsk utvidelse: Kravsnivået endret fra valgfri til anbefalt, fordi en hendelse bør beskrives med mindre den har et selvforklarende navn.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Hendelse – kan sette i gang (cpsvno:mayInitiate)

English name

may initiate

URI

cpsvno:mayInitiate

Subegenskap av / Subproperty of

dct:relation

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til tjenester som kan settes i gang av den aktuelle hendelsen.

Usage note

This property links an event directly to a service that the event may initiate.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn dct:relation som er i CPSV-AP. Inntil vi finner en passende URI i eksisterende vokabularer, bruker vi denne egendefinerte URI.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Hendelse

Hendelse – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen.

Usage note

To refer to concept that is important for the understanding of the event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen.

Eksempel

Hendelse – distribusjon (dcat:distribution)

English name

distribution

URI

dcat:distribution

Range

dcat:Distribution

Anvendelse

Brukes til å referere til beskrivelsen av distribusjon av hendelsen.

Usage note

To refer to the description of Distribution of the Event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm.

Eksempel

Hendelse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi type hendelse.

Usage note

The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types and it is the nature of those controlled vocabularies that is the major difference between a business event, such as creating the business in the first place and a life event, such as the birth of a child.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Hendelsestype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Event type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Klassen Katalog (dcat:Catalog)

KlassenKatalog
Figur 17. Klassen Katalog (dcat:Catalog)

English name

Catalog

Anvendelse

Brukes til å representere en katalog, i konteksten av spesifikasjonen en katalog over tjenester og hendelser.

Usage note

To represent a catalog, in context of this specification a catalog of events and services.

URI

dcat:Catalog

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: EUs CPSV-AP dekker ikke katalogbeskrivelse. Denne klassen fra DCAT-AP-NO tas med her for å kunne denne norsk behov for å beskrive «tjeneste-/hendelseskataloger».

Eksempel

https://data.norge.no/public-services er en katalog over tjenester og hendelser.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Katalog

Katalog – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi fritekst-beskrivelse av innholdet i katalogen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk.

Usage note

For textual description of the content in the catalog.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

«Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder oversikt over tjenester og hendelser»

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:description "Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder oversikt over tjenester og hendelser"@nb ; .

Katalog – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til katalogen.

Usage note

For the identifier of the catalog.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

For å oppgi navnet på katalogen. Gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.

Usage note

For the title of the catalog.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Tjeneste- og hendelseskatalog

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:title "Tjeneste- og hendelseskatalog"@nb ; .

Katalog – inneholder tjeneste (dcatno:containsService)

English name

service

URI

dcatno:containsService

Subegenskap av / Subproperty of

dct:hasPart

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til en tjeneste som er i katalogen.

Usage note

To refer to a service that is in the catalog.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – utgiver (dct:publisher)

English name

publisher

URI

dct:publisher

Range

foaf:Agent

Anvendelse

Refererer til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.

Usage note

To refer to the Agent responsible for making the catalog available.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Digdir er utgiver av «Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Katalog

Katalog – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Anvendelse

Brukes til å oppgi geografisk område som er dekket av katalogen.

Usage note

For the spatial coverage of the catalog.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Remark 1

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

 • At least one value shall be chosen from the following controlled vocabularies: Continent; Country; Place; GeoNames.

 • To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority’s controlled vocabulary Administrative units should be used.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog har Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; .

Katalog – endringsdato (dct:modified)

English name

modified (last update)

URI

dct:modified

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

For å oppgi dato for siste oppdatering/endring av katalogen.

Usage note

For the date of the last update of the catalog.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – frekvens (dct:accrualPeriodicity)

English name

accrual periodicity

URI

dct:accrualPeriodicity

Range

dct:Frequency

Anvendelse

For å oppgi oppdateringsfrekvensen for katalogen.

Usage note

For the accrual periodicity of the catalog.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Frekvens.

Remark 1

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Frequency.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Anvendelse

Brukes til å referere til nettside som fungerer som hovedside for katalogen.

Usage note

To refer to the homepage of the catalog.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – lisens (dct:license)

English name

licence

URI

dct:license

Range

dct:LicenseDocument

Anvendelse

Brukes til å vise til lisens for katalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.

Usage note

Refer to the licence of the catalog.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Lisens, når lisensen som brukes i vokabularet.

Remkark 1

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Licence, when the licence used is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er utgitt under lisens CC BY 4.0.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ; .

Katalog – opphav (dct:provenance)

English name

provenance (authenticity)

URI

dct:provenance

Range

dct:ProvenanceStatement

Anvendelse

Brukes til å referere til beskrivelse av autentisitet og integritet til innholdet i katalogen.

Usage note

This property indicates a statement of the authenticity and the integrity of the the content in a catalog.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å oppgi språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver innholdet i katalogen. Gjentas hvis metadata er gitt i flere språk.

Usage note

To specify the languages used in a catalog.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark 1

The value shall be chosen from EU’s controllerd vocabulary Language.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er i bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

<https://data.norge.no/public-services> a dcat:Catalog ;
  dct:language 
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål  
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
   <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk 
 .

Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy)

English name

theme taxonomy

URI

dcat:themeTaxonomy

Range

skos:ConceptScheme

Anvendelse

Brukes til å referere til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere de katalogiserte ressursene i katalogen.

Usage note

This property refers to a knowledge organisation system (i.e., thesaurus, taxonomy) used to classify the resources in a catalog.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Minst en verdi skal velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc. Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser kan brukes i tillegg.

Remark 1

At least one value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc. Los may be used in addition.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – utgivelsesdato (dct:issued)

English name

issued (release date)

URI

dct:issued

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

Dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.

Usage note

This property contains the date of first publication of a Catalogue. This property should be typed as xsd:date or xsd:dateTime.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Katalog

Katalog – er del av (dct:isPartOf)

English name

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

dcat:Catalog

Anvendelse

Brukes til å referere til en beslektet katalog som denne katalogen fysisk eller logisk er inkludert i.

Usage note

This property refers to a related Catalogue in which the described Catalogue is physically or logically included.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Range

dcat:Catalog

Anvendelse

Brukes til å referere til en beslektet katalog som er en del av den beskrevne katalogen.

Usage note

This property refers to a related Catalogue that is part of the described Catalogue.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – inneholder hendelse (dcatno:containsEvent)

English name

event

URI

dcatno:containsEvent

Subegenskap av / Subproperty of

dct:hasPart

Range

cv:Event

Anvendelse

Brukes til å referere til en hendelse som er i katalogen.

Usage note

To refer to an event that is in the catalog.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – produsent (dct:creator)

English name

creator

URI

dct:creator

Range

foaf:Agent

Anvendelse

Brukes til å referere til aktøren som er hovedansvarlig for å produsere katalogen.

Usage note

This property contains the entity responsible for producing the catalogue.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)

English name

rights (use terms)

URI

dct:rights

Range

dct:RightsStatement

Anvendelse

Brukes til å referere til uttalelse som spesifiserer brukervilkår knyttet til katalogen.

Usage note

This property includes a statement that specifies usage rights of the Catalogue.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Klassen Kontaktpunkt (vcard:Kind)

KlassenKontaktpunkt
Figur 18. Klassen Kontaktpunkt (vard:Kind)

English name

contact point

Anvendelse

Brukes til å representere kontakt informasjon for en tjeneste, en tjenestekanal, en offentlig organisasjon osv.

Usage note

This class represents the contact information for a Service, Channel, Public Organization, etc.

URI

vcard:Kind

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: URI endret fra schema:ContactPoint til vcard:Kind, for å samkjøre med DCAT-AP-NO.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Kontaktpunkt

Kontaktpunkt – åpningstid strukturert (schema:hoursAvailable)

English name

hours available

URI

schema:hoursAvailable

Range

schema:OpeningHoursSpecification

Anvendelse

Brukes til å referere til en strukturert beskrivelse av åpningstid.

Usage note

This property links a contact point to information about when the contact point is available.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

EU har brukt denne egenskapen til å uttrykke når noe ikke er tilgjengelig, noe vi mener ikke er korrekt bruk av denne egenskapen, til tross for at schema:OpeningHoursSpecification blir per default oppfattet som «lukket» hvis ikke egenskapen schema:opens brukes.

Eksempel

Se eksempler under Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification).

Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)

KlassenLivshendelse
Figur 19. Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)

English name

Life Event

Anvendelse

Brukes til å representere en livshendelse.

Usage note

The Life Event class represents an important event or situations in a citizen’s life where services may be required.

URI

cv:LifeEvent

Subklasse av / Subclass of

cv:Event

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

For hendelser i en virksomhet skal Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent) brukes.

Remarks

An individual will encounter any number of 'events' in the general sense of the word. In the context of the CPSV-AP, the Life Event class only represents an event for which a Service is related. For example, a couple becoming engaged is not a CPSV-AP Life Event, getting married is, since only the latter has any relevance to services.

Eksempel

«Å få barn» er en livshendelse hos en innbygger.

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse.

Usage note

This property represents an Identifier for the Event.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Eksempel

Livshendelse – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel til en hendelse. Gjentas når tittelen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents the Name (or title) of the Event.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

«Å få barn»

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb .

Anbefalte egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents a free text description of the Event. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant Services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt

Merknad 2

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

«Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert.»

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  dct:description "Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert."@nb ; .

Livshendelse – utløser behov for (cpsvno:triggersNeedFor)

English name

triggers need for

URI

cpsvno:triggersNeedFor

Subegenskap av / Subproperty of

dct:relation

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til tjenester som den aktuelle hendelsen utløser behov for.

Usage note

This property links an event directly to a service that the event triggers need for.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn dct:relation som er i CPSV-AP. Inntil vi finner en passende URI i eksisterende vokabularer, bruker vi denne egendefinerte URI.

Eksempel

«Familieytelser» (NAV), «Hjelpemidler for barn og familier» (NAV), «Bekymringsmelding» (Barnevern)

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  cpsvno:triggersNeedFor <familieytelse> , <hjelpemidlerBarnOgFamilier>, <Bekymringsmelding> ; .

<familieytelse> a cpsv:PublicService ; .

<hjelpemidlerBarnOgFamilier> a cpsv:PublicService ; .

<bekymringsmelding> a cpsv:PublicService ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Livshendelse

Livshendelse – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen.

Usage note

To refer to concept that is important for the understanding of the event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen.

Eksempel

Livshendelse – distribusjon (dcat:distribution)

English name

distribution

URI

dcat:distribution

Range

dcat:Distribution

Anvendelse

Brukes til å referere til distribusjon av hendelse som f.eks. kan abonneres på.

Usage note

To refer to Distribution of the Event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm som kan abonneres på.

Eksempel

Livshendelse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi type hendelse.

Usage note

The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types and it is the nature of those controlled vocabularies that is the major difference between a business event, such as creating the business in the first place and a life event, such as the birth of a child.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Livshendelsestype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Life event type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Å få barn

Eksempel i RDF Turtle:

<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/life-event-type#having-a-child> ; .

Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

KlassenOffentligOrganisasjon
Figur 20. Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)

English name

Public Organisation

Anvendelse

Brukes til å representere en offentlig organisasjon.

Usage note

To represent a Public Organisation.

URI

cv:PublicOrganisation

Subklasse av / Subclass of

foaf:Agent

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Kravsnivå er endret fra obligatorisk til anbefalt, for at spesifikasjonen også skal kunne brukes til beskrivelse av f.eks. tjenester levert av aktører som ikke er offentlige organisasjoner.

Eksempel

Brønnøy kommune er en offentlig organisasjon.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Anvendelse

Brukes til å referere til et geografisk område dekket av organisasjonen.

Usage note

This property contains the geographic or administrative region covered by a Public Organisation.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Remark

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

 • At least one value shall be chosen from the following controlled vocabularies: Continent; Country; Place; GeoNames.

 • To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority’s controlled vocabulary Administrative units should be used.

Eksempel

Offentlig organisasjon «Brønnøy kommune» har Brønnøy kommune i Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , # Norge
   <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy kommune
  .

Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)

English name

preferred label

URI

skos:prefLabel

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.

Usage note

For the preferred name of the organisation.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å tillate flerspråklighet.

Eksempel

Brønnøy kommune

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ; .

Offentlig organisasjon – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

dfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi organisasjonens identifikator, f.eks. i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer.

Usage note

This property represents an Identifier for an Agent.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte: Når aktøren har et organisasjonsnummer bør identifikatoren oppgis som en URI med følgende mønster der "nnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: f.eks. https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn

Eksempel

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  dct:identifier "https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .

Offentlig organisasjon – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi navn på organisasjonen. Gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property represents the name of the public organisation.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Både navn (denne egenskapen) og Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel) er obligatorisk (dette for å ha samsvar mellom våre nasjonale spesifikasjoner og EU-standarder på området). Egenskapen Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel) anbefalt brukes primært. Når det ikke finnes flere navn enn det foretrukne navnet, har disse to egenskapene samme verdi.

Eksempel

Brønnøy kommune

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ; # foretrukket navn
  dct:title "Brønnøy kommune"@nb . # navn

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – adresse (locn:address)

English name

address

URI

locn:address

Range

locn:Address

Anvendelse

Brukes til å oppgi adresse til en offentlig organisasjon.

Usage note

This property represents the address.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: I CPSV-AP er URIen for denne egenskapen cv:hasAddress og range locn:Address. Vi har valgt å samkjøre med DCAT-AP-NO som bruker URI locn:address med range locn:Address. Core Public Organization Vocabulary (v.1.0.0) som CPSV-AP baseres på, bruker også URIen locn:address.

Eksempel

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  locn:address [ a locn:Address ;
    locn:fullAddress "Sivert Nielsens gt. 24, 8905 Brønnøysund"@nb ; ] ; .

Offentlig organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Anvendelse

Brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen. Bør gjentas når hjemmesiden finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property refers to the homepage of a Public Organisation.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n for å kunne behov for å ha flere ulike hjemmesider for ulike språk.

Eksempel

https://www.bronnoy.kommune.no/

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  foaf:homepage <https://www.bronnoy.kommune.no/> ; .

Offentlig organisasjon – klassifisering (org:classification)

English name

classification

URI

org:classification

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å indikere klassifisering av organisasjonen i henhold til et klassifikasjonsskjema.

Usage note

This property Indicates a classification for a Public Organisation within some classification scheme.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Verdien skal velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (i RDF).

Eksempel

Brønnøy kommune er av type Local Authority.

Eksempel i RDF Turtle:

<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  org:classification adms:LocalAuthority ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Offentlig organisasjon

Offentlig organisasjon – har rolle i (cv:playsRole)

English name

plays role

URI

cv:playsRole

Range

cv:Participation

Anvendelse

Brukes til å knytte en aktør/organisasjon til en instans av deltagelse (cv:Participation) i en tjeneste der organisasjonen har en eller flere roller i.

Usage note

This property links an Agent / Public Organisation to the Participation class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Remarks

The Participation class (cv:Participation) facilitates the detailed description of how an Agent / Public Organisation participates in or interacts with a Service and may include temporal and spatial constraints on that participation.

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

KlassenOffentligTjeneste
Figur 21. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)

English name

Public Service

Anvendelse

Brukes til å representere en Offentlig tjeneste.

Usage note

To represent a Public Service.

URI

cpsv:PublicService

Subklasse av / Subclass of

cpsvno:Service

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Kravsnivået er endret fra obligatorisk til anbefalt, for at spesifikasjonen også kal kunne brukes til å beskrive tjenester ikke er offentlige tjenester.

Remark

Norwegian extension: Minimum requirement changed from mandatory to recommended, such that the specification may also be used to describe services that are not public services.

Eksempel

Skjenkebevilling

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents a free text Description of the Public Service.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:description "Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap."@nb ; .

Offentlig tjeneste - har kompetent organ (cv:hasCompetentAuthority)

English name

has competent authority

URI

cv:hasCompetentAuthority

Range

cv:PublicOrganisation

Anvendelse

Brukes til å referere til den offentlige organisasjonen som har ansvaret for tjenesten, uansett om tjenesten tilbys direkte av den aktuelle offentlige organisasjonen eller er satt bort til andre.

Usage note

This property links a Public Service to a Public Organization, which is the responsible Agent for the delivery of the Public Service. Whether the particular Public Organization provides the public service directly or outsources it is not relevant. The Public Organization that is the Competent Authority of the service is the one that is ultimately responsible for managing and providing the public service.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Begrepet ‘competent authority’ er definert i Services Directive (2006/123/EC) som: “any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof”.

Eksempel

Brønnøy kommune er det kompetente organet for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasCompetentAuthority <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/964983291> ; . # Brønnøy kommune

Offentlig tjeneste – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten.

Usage note

This property represents a formally-issued Identifier for the Public Service.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Offentlig tjeneste – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name

contact point

URI

dcat:contactPoint

Range

vcard:Kind

Anvendelse

Brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten.

Usage note

To specify contact points for the service.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse:

 • Kravsnivået endret fra valgfri til obligatorisk – enhver offentlig tjeneste skal ha minst ett kontaktpunkt oppgitt.

 • Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n

 • URI endret fra cv:hasContactPoint til dcat:contactPoint, dette for å samkjøre med bl.a. DCAT-AP-NO.

 • Range endret fra schema:ContactPoint til vcard:Kind, dette for å samkjøre med bl.a. DCAT-AP-NO.

Eksempel

Brønnøy kommune med telefonnr. 75 01 20 00 er et kontaktpunkt for «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
   vcard:hasTelephone "tel:+4775012000" ;
  ] ; .

Offentlig tjeneste – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når navnet finnes i flere språk.

Usage note

This property represents the official Name of the Public Service.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

«Skjenkebevilling»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  dct:title "Skjenkebevilling"@nb ; .

Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces)

English name

produces

URI

cpsv:produces

Range

cv:Output

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere instanser av tjenesteresultat (cv:Output) som beskriver resultatet av tjenesten.

Usage note

Links a Public Service to one or more instances of the Output class describing the actual result of executing a given Public Service.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Se tilsvarende beskrivelse i DCAT-AP-NO, der bl.a. Datasett (dcat:Dataset) er en subklasse av cv:Output. På denne måte kan en tjeneste produsere et datasett som tjenesteresultat.

Merknad 2

Norsk utvidelse: kravsnivået endret fra valgfri til obligatorisk og multiplisitet fra 0..n til 1..n. Dette fordi enhver tjeneste skal resultere i noe.

Eksempel

Selve «bevillingen» er et tjenesteresultat av tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» og dette kan være et datasett som kan deles.

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling> a cv:Output , dcat:Dataset ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten.

Usage note

To refer to concept that is important for the understanding of the service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå tjenesten.

Eksempel

Offentlig tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

English name

spatial coverage

URI

dct:spatial

Range

dct:Location

Anvendelse

Brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten.

Usage note

A Public Service is likely to be available only within a given area, typically the area covered by a particular public authority.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Remark 1

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

 • At least one value shall be chosen from the following controlled vocabularies: Continent; Country; Place; GeoNames.

 • To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority’s controlled vocabulary Administrative units should be used.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Remark 2

Norwegian extension: Requirement level changed from optinoal to recommended.

Eksempel

«Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» har Brønnøy kommune i Norge som dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , # Norge
   <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy kommune
  .

Offentlig tjeneste – dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name

has input

URI

cpsv:hasInput

Range

cv:Evidence

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Dokumentasjon (cv:Evidence), som kreves av tjenesten.

Usage note

The Has Input property links a Public Service to one or more instances of the Evidence class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Norsk utvidelse: kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Remark 1

Norwegian extension: Minimum requirement changed from optional to recommended.  

Remark 2

A specific Public Service may require the presence of certain pieces of Evidence in order to be delivered. If the evidence required to make use of a service varies according to the channel through which it is accessed, then Has Input should be at the level of the Channel.

Eksempel

Et av dokumentasjonskravene til å søke om skjenkebevilling er bestått «Kunnskapsprøve».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cpsv:hasInput <beståttKunnskapsrøve> ; .

<beståttKunnskapsrøve> a cv:Evidence .

Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

English name

is part of

URI

dct:isPartOf

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til en annen tjeneste som denne tjenesten er en del av.

Usage note

This property indicates a related service in which the described resource is included. This property is the inverse of dct:hasPart.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Denne er den inverse av egenskapen Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart).

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men tatt med i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP.

Eksempel

Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)

English name

has part

URI

dct:hasPart

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives.

Usage note

This property indicates a related service that is included either physically or logically in the described resource.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Dette er den inverse av egenskapen Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf).

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men tatt med i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP.

Eksempel

Offentlig tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

English name

homepage

URI

foaf:homepage

Range

foaf:Document

Anvendelse

Brukes til å referere til en hjemmeside til tjenesten.

Usage note

This property refers to a homepage of the Service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt

Remark

Norwegian extension: Minimum requirement changed from optional to recommended.

Eksempel

https://kommune24-7.no/1813

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  foaf:homepage <https://kommune24-7.no/1813> ; .

Offentlig tjeneste – status (adms:status)

English name

status

URI

adms:status

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular.

Usage note

Indicates whether a Public Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Norsk utvidelse: Verdien skal velges fra ADMS Status Vocabulary (lenket ressurs i RDF) (samme krav som i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP).

Remark 1

Norwegian extension: The value shall be chosen from ADMS Status Vocabulary (linked resource in RDF).

Merknad 2

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Remark 2

Norwegian extension: Minimum requirement changed from optional to recommended.

Eksempel

Ferdig utviklet

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
 adms:status <http://purl.org/adms/status/Completed> ; # tjenesten er ferdig utviklet
   .

ADMS Status v.1.0 inneholder nå følgende verdier:

 • Completed

 • Deprecated

 • UnderDevelopment

 • Withdrawn

Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)

English name

thematic area

URI

cv:thematicArea

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten.

Usage note

This property represents the Thematic Area of a Public Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Minst en verdi skal velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc. Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser kan brukes i tillegg.

Remark 1

At least one value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc. Los may be used in addition.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Remark 2

Norwegian extension: Minimum requirement changed from optional to recommended.

Eksempel

Offentlig tjeneste – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular.

Usage note

This property represents the Type of a Public Service as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Offentlig tjeneste type, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Public service type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt.

Remark 2

Norwegian extension: Minimum requirement changed from optional to recommended.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Offentlig tjeneste

Offentlig tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

English name

processing time

URI

cv:processingTime

Range

rdfs:Literal typed as xsd:duration

Anvendelse

Brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden.

Usage note

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Public Service.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Remarks

The actual information is provided using the ISO8601 syntax for durations.

Eksempel

Det tar 1 dag for å behandle en søknad om skjenkebevilling (i Brønnøy kommune).

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:processingTime "P1D"^^xsd:duration ; .

Offentlig tjeneste – beskrivende datasett (cv:isDescribedAt)

English name

is described at

URI

cv:isDescribedAt

Range

dcat:Dataset

Anvendelse

Brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten.

Usage note

The Is Described At property links a Public Service to the Dataset(s) in which it is being described.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Bruk egenskapen Offentlig tjeneste – dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) for å kytte til datasett som tjenesten bruker, eller egenskapen Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces) for datasett som tjenesten produserer.`

Merknad

Norsk utvidelse: Range endret fra cv:PublicServiceDataset til dcat:Dataset. EU kommer også til å endre dette i neste release av CPSV-AP, slik at dette etter hvert ikke vil være norsk utvidelse.

Eksempel

Offentlig tjeneste – deltagende (cv:hasParticipation)

English name

has participation

URI

cv:hasParticipation

Range

cv:Participation

Anvendelse

Brukes til å knytte til andre aktører som er deltagende i å levere tjenesten.

Usage note

The CPSV-AP defines the two basic roles of Competent Authority and Service Provider, but this simple model can be extended if required using the Has Participation property that links to the Participation class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Andre aktører vil si andre enn det kompetente organ (cv:hasCompetentAuthority) og tjenesteeieren (cv:ownedBy).

Eksempel

Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under Å knytte deltagende aktører til en tjeneste.

Offentlig tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

English name

is grouped by

URI

cv:isGroupedBy

Range

cv:Event

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten.

Usage note

This property links the Public Service to the triggering Event class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Flere offentlige tjenester kan være knyttet til en bestemt hendelse, og likedan kan den samme offentlige tjenesten være knyttet til flere forskjellige hendelser.

Remarks

Several Public Services may be associated with a particular Event and, likewise, the same Public Service may be associated with several different Events.

Eksempel

Tjenesten «Skjenkebevilling» grupperes under hendelsen «Starte og drive en restaurant»

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:isGroupedBy <starteOgDriveRestaurant> .

<starteOgDriveRestaurant> a cv:Event .

Offentlig tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

English name

is classified by

URI

cv:isClassifiedBy

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som ikke er eller ikke kan være inkludert i andre egenskaper som Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Offentlig tjeneste – næringsgruppering (cv:sector) osv.

Usage note

The Is Classified By property allows to classify the Public Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitely in the CPSV-AP (Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea), Offentlig tjeneste – næringsgruppering (cv:sector) etc.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Remarks

It is a generic property which can be further specialised to make the classification explicit, for instance for classifying public services according to level of digitisation, type of audience etc.

Eksempel

Offentlig tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

English name

has channel

URI

cv:hasChannel

Range

cv:Channel

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte.

Usage note

This property links the Public Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Public Service, such as an online service, phone number or office.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» tilbys online på kommunens skjemaportal

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasChannel <https://kommune24-7.no/1813/> ; .

Offentlig tjeneste – følger regel (cpsv:follows)

English name

follows

URI

cpsv:follows

Range

cpsv:Rule

Anvendelse

Brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten.

Usage note

This property links a Service to the Rule(s) under which it operates.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Se også Å knytte en tjeneste til regelverk.

Offentlig tjeneste – gebyr (cv:hasCost)

English name

has cost

URI

cv:hasCost

Range

cv:Cost

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten.

Usage note

The Has Cost property links a Public Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Public Service for the citizen or business related to the execution of the particular Public Service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, skal egenskapen Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) brukes.

Remarks

Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it can be linked to the channel using the Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) relationship.

Eksempel

Ifm. «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» er gebyret «Pr. vareliter for alkoholdhold drikke i gruppe 1: 0.49 NOK».

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasCost [ a cv:Cost ;
   cv:value "0.49"^^xsd:decimal ; # beløp
   cv:currency <http://publications.europa.eu/resource/authority/currency/NOK> ; # valuta
   dct:description "Pr. vareliter for alkoholdhold drikke i gruppe 1"@nb ;
  ] ; .

Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)

English name

requires

URI

dct:requires

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som denne tjenesten krever utført først, eller som denne tjenesten på en eller annen måte bruker resultat fra.

Usage note

One Public Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Public Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norsk utvidelse av å tilføye Klassen Tjeneste (cpsvno:Service).

Eksempel

For å kunne søke om skjenkebevilling kreves det at «Kunnskapsprøve» er tatt.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:requires <kunnskapsprøve> .

<kunnskapsprøve> a cpsv:PublicService ;
  dct:title "Kunnskapsprøve for styrere og stedfortredere – Alkoholloven og serveringsloven"@nb .

Offentlig tjeneste – næringsgruppering (cv:sector)

English name

sector

URI

cv:sector

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle offentlige tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste kan relateres til flere industrier/sektorer.

Usage note

This property represents the industry or sector a Public Service relates to, or is intended for. Note that a single Public Service may relate to multiple sectors.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

De mulige verdiene for denne egenskapen velges fra Standard for næringsgruppering.

Remarks

The possible values for this property are provided as a controlled vocabulary, Standard Industrial Classification (based on NACE Rev.2).

Eksempel

Næringsgruppe «56.1 – Restaurantvirksomhet»

Example

NACE Group “56.1 - Restaurants and mobile food service activities”

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:sector <https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/koder/56.1> ; .

Offentlig tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

English name

keyword

URI

dcat:keyword

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle offentlige tjenesten.

Usage note

This property represents a keyword, term or phrase to describe the Public Service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Eksempler i forbindelse med tjenesten «Skjenkebevilling»: alkoholservering, skjenkebevilling, bar, nattklubb.

Example

Examples in connection with the service «Liquor license»: Alcohol serving, Liquor license, Bar, Nightclub.

Eksempel i RDF Turtle:

<søkjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dcat:keyword "alkoholservering"@nb , "skjenkebevilling"@nb , "bar"@nb , "nattklubb"@nb ; .

Offentlig tjeneste – relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

English name

has legal resource

URI

cv:hasLegalResource

Range

eli:LegalResource

Anvendelse

Brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til.

Usage note

The Has Legal Resource property links a Public Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Public Service relates, operates or has its legal basis.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Offentlig tjeneste – relatert tjeneste (dct:relation)

English name

related service

URI

dct:relation

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester.

Usage note

This property represents a Service related to the particular instance of the Public Service class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad 1

Vurder å bruke egenskapen Offentlig tjeneste – krever (dct:requires) der det er avhengighet mellom tjenestene.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norsk utvidelse av å tilføye Klassen Tjeneste (cpsvno:Service).

Eksempel

Offentlig tjeneste – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk.

Usage note

This property represents the language(s) in which the Public Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language.

Eksempel

For eksempel: Norsk, Norsk Bokmål, Norsk Nynorsk, Nordsamisk, Engelsk.

Example

For example: Norwegian, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Northern Sami, English.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> . # norsk bokmål

Offentlig tjeneste – vilkår (cv:hasCriterion)

English name

has criterion

URI

cv:hasCriterion

Range

cv:CriterionRequirement

Anvendelse

Brukes til å referere til vilkår knyttet til behov for eller bruk av tjenesten.

Usage note

Links a Public Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Et av vilkårene for å søke om skjenkebevilling er at søkeren skal være over 20 år.

Eksempel i RDF Turtle:

<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasCriterion [ a cv:CriterionRequirement ;
  dct:title "Over 20 år"@nb ;
  dct:description "Søkeren må være over 20 år"@nb ;
  cccev:expectedDataType xsd:boolean ] ; .

Klassen Regel (cpsv:Rule)

KlassenRegel
Figur 22. Klassen Regel (cv:Rule)

English name

Rule

Anvendelse

Brukes til å representere regler/dokumenter som setter spesifikke regler, retningslinjer eller prosedyrer som skal følges av en tjeneste.

Usage note

The Rule class represents a document that sets out the specific rules, guidelines or procedures that a Service follows. It includes the terms of service, licence, and authentication requirements of the Service.

URI

cpsv:Rule

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk for eksempler på bruk av denne klassen.

Obligatoriske egenskaper for klassen Regel

Regel – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av regelen. Denne egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.

Usage note

This property contains descriptive textual information about the Rule. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Regel – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til regelen.

Usage note

This property contains an identifier for the rule.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Regel – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en beskrivende tittel eller navn for regelen. Gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property refers to the descriptive title or name of a Resource. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Regel

Regel – implementerer (cpsv:implements)

English name

implements

URI

cpsv:implements

Range

eli:LegalResource

Anvendelse

Brukes til å referere til en regulativ ressurs som regelen er definert inn under.

Usage note

This property links a Rule to relevant legislation or policy documents, such as the Legal Resource under which the Rules are defined.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regel – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å referere til språk/målform som regelen er tilgjengelig i.

Usage note

This property represents the language(s) in which the Rule is available. This could be one or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark

The value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary Language.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Regel

Regel – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å spesifisere type regel. Denne egenskapen skal bruke et kontrollert vokabular.

Usage note

This property refers to the type of a Rule. It must use a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regeltype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Rule type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource)

KlassenRegulativRessurs
Figur 23. Klassen Regulativ ressurs (eli:LegealResource)

English name

Legal Resource

Anvendelse

Brukes til å representere en regulativ ressurs, f.eks. regelverk eller politikk som regulerer utførelsen av en tjeneste.

Usage note

This class represents the legislation, policy or policies that lie behind the Rules that govern the service.

URI

eli:LegalResource

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk for eksempel på bruk av denne klassen.

Eksempel i RDF Turtle: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Obligatoriske egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

eli:ResourceType

Anvendelse

Brukes til å referere til typen av en regulativ ressurs (f.eks. direktiv, forordning).

Usage note

This property refers to the type of a legal resource (e.g. "Directive", "Règlement grand ducal", "law", "Règlement ministériel", "draft proposition", "Parliamentary act", etc.). Member states are encouraged to make their own list of values in the corresponding concept scheme.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regulativ ressurs type, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Legal resource type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å referere til en tekstlig beskrivelse av ressursen. Gjentas når den finnes i flere ulike språk.

Usage note

This property contains descriptive textual information about the Legal Resource. This property should be repeated in case there are various versions of the text in different languages.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Eksempel

Regulativ ressurs – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en identifikator til ressursen.

Usage note

This property contains an identifier for the rule.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Eksempel

Regulativ ressurs – referanse (rdfs:seeAlso)

English name

reference

URI

rdfs:seeAlso

Range

rdfs:Resource

Anvendelse

Brukes til å oppgi referanse til den regulative ressursen.

Usage note

To specify the reference(s) to the legal resource.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men i DCAT-AP-NO.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regulativ ressurs – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å oppgi språk som den regulative ressursen er i.

Usage note

To specify the language the legal resource is in.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1 

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark 1

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Regulativ ressurs – tittel (dct:title)

English name

title

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel til den regulative ressursen.

Usage note

To specify the title of the legal resource.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Eksempel i RDF: Se under Å knytte en tjeneste til regelverk.

Valgfrie egenskaper for klassen Regulativ ressurs

Regulativ ressurs – relatert regulativ ressurs (dct:relation)

English name

related legal resource

URI

dct:relation

Range

eli:LegalResource

Anvendelse

Brukes til å referere til en annen relatert regulativ ressurs.

Usage note

This property represents another instance of the Legal Resource class that is related to a particular Legal Resource being described.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Klassen Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

KlassenTidsrom
Figur 24. Klassen Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

English name

Period of time

Anvendelse

Brukes til å beskrive et tidsrom.

Usage note

To represent a Period of time.

URI

dct:PeriodOfTime

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad 1

Norsk utvidelse: Klassen Tidsrom er ikke eksplisitt i CPSV-AP, men brukes som range av en egenskap (fra CCCEV) som vi har føyet til.

Remark 1

Norwegian extension: The class Period of Time is not in CPSV-AP, but used as range of a property (from CCCEV) that we have added.

Merknad 2

Norsk utvidelse: URIen endret fra cv:PeriodOfTime til dct:PeriodOfTime, for å samkjøre med bl.a. DCAT-AP-NO. Dette er en utvidelse til CCCEV (og ikke CPSV-AP direkte).

Remark 2

Norwegian extension: URI changed from cv:PeriodOfTime to dct:PeriodOfTime in order to align with e.g. DCAT-AP-NO. This is an extension to CCCEV (not CPSV-AP directly).

Eksempel

Anbefalte egenskaper for klassen Tidsrom

Vær oppmerksom på at selv om følgende to egenskaper begge er anbefalte og ingen obligatoriske, skal en av de to være til stede for hver forekomst av klassen dct:PeriodOfTime (hvis klassen er brukt). Starten av perioden bør forstås som starten på datoen, timen, minuttet (f.eks. starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato). Slutten av perioden skal forstås som slutten av datoen, timen, minuttet (f.eks. slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato).

Tidsrom – sluttdato/-tid (dcat:endDate)

English name

end date

URI

dcat:endDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

Brukes til å oppgi slutten på et tidsrom.

Usage note

To specify the end of a period of time.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Tidsrom – startdato/-tid (dcat:startDate)

English name

start date

URI

dcat:startDate

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

Brukes til å oppgi starten på et tidsrom.

Usage note

To specify the start of a period of time.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)

KlassenTjeneste
Figur 25. Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)

English name

Service

Anvendelse

Brukes til å beskrive en tjeneste.

Usage note

To represent a Service.

URI

cpsvno:Service

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Bruk Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) når det er en offentlig tjeneste som skal beskrives.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP, men trengs for å kunne dekke behov for å beskrive tjenester som ikke er en offentlig tjeneste. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) som CPSV-AP har, blir en subklasse av denne.

Remarks

Norwegian extension: CPSV-AP does not have this class. It is needed in order to describe a service which is not a public service. The Public Service Class (cpsv:PublicService) that CPSV-AP has, is a subclass of this one.

Eksempel

Se under Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService) for eksempler på bruk av de tilsvarende egenskapene.

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name 

description 

URI 

dct:description 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk. 

Usage note 

This property represents a free text Description of the Service. 

Multiplisitet 

1..n 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste - eies av (cv:ownedBy)

English name 

owned by

URI 

cv:ownedBy 

Range 

foaf:Agent 

Anvendelse 

Brukes til å referere til aktøren som eier tjenesten. 

Usage note 

To refer to the Agent who owns the Service. 

Multiplisitet 

1..n 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – identifikator (dct:identifier)

English name 

identifier 

URI 

dct:identifier 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten. 

Usage note 

This property represents a formally-issued Identifier for the Service. 

Multiplisitet 

1..1 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory

Merknad 1

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

English name 

contact point 

URI 

dcat:contactPoint 

Range 

vcard:Kind 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten. 

Usage note 

To specify contact points for the service.  

Multiplisitet 

1..n 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste – navn (dct:title)

English name 

name 

URI 

dct:title 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Denne egenskapen kan gjentas når navnet finnes i flere språk. 

Usage note 

This property represents the official Name of the Service. 

Multiplisitet 

1..n 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste - produserer (cpsv:produces)

English name 

produces 

URI 

cpsv:produces 

Range 

cv:Output 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere instanser av tjenesteresultat (cv:Output) som beskriver resultatet av tjenesten.  

Usage note 

Links a Service to one or more instances of the Output class describing the actual result of executing a given Service. 

Multiplisitet 

1..n 

Kravsnivå 

Obligatorisk/Mandatory 

Merknad 1

Se tilsvarende beskrivelse i DCAT-AP-NO, der bl.a. Datasett (dcat:Dataset) er en subklasse av cv:Output. På denne måte kan en tjeneste produsere et datasett som tjenesteresultat.  

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Anbefalte egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten.

Usage note

To refer to concept that is important for the understanding of the service.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

English name 

spatial coverage 

URI 

dct:spatial 

Range 

dct:Location 

Anvendelse 

Brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten. 

Usage note 

A Service is likely to be available only within a given area. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1

Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder:

Remark 1

Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:

 • At least one value shall be chosen from the following controlled vocabularies: Continent; Country; Place; GeoNames.

 • To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority’s controlled vocabulary Administrative units should be used.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste - dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name 

has input 

URI 

cpsv:hasInput 

Range 

cv:Evidence 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Dokumentasjon (cv:Evidence), som kreves av tjenesten.  

Usage note 

The Has Input property links a Service to one or more instances of the Evidence class. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Remarks

A specific Service may require the presence of certain pieces of Evidence in order to be delivered. If the evidence required to make use of a service varies according to the channel through which it is accessed, then Has Input should be at the level of the Channel.  

Eksempel 

Tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

English name 

is part of 

URI 

dct:isPartOf 

Range 

cpsvno:Service 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en annen tjeneste som denne tjenesten er en del av. 

Usage note 

This property indicates a related Service in which is included. This property is the inverse of dct:hasPart. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1 

Denne er den inverse av egenskapen Tjeneste - har del (dct:hasPart).

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste - har del (dct:hasPart)

English name 

has part 

URI 

dct:hasPart 

Range 

cpsvno:Service 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives. 

Usage note 

This property indicates a related Service that is included either physically or logically in the described resource.  

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1

Dette er den inverse av egenskapen Tjeneste - har del (dct:hasPart)

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

English name 

homepage 

URI 

foaf:homepage 

Range 

foaf:Document 

Anvendelse 

Brukes til å referere til hjemmesiden til tjenesten.   

Usage note 

This property refers to the homepage of a Service. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – status (adms:status)

English name 

status 

URI 

adms:status 

Range 

skos:Concept 

Anvendelse 

Brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular. 

Usage note 

Indicates whether a Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary. 

Multiplisitet 

0..1 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1

Verdien skal velges fra ADMS Status Vocabulary (lenket ressurs i RDF) (samme krav som i DCAT-AP-NO som er basert på EUs BRegDCAT-AP). 

Remark 1

The value shall be chosen from ADMS Status Vocabulary (linked resource in RDF).

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste - temaområde (cv:thematicArea)

English name 

thematic area 

URI 

cv:thematicArea 

Range 

skos:Concept 

Anvendelse 

Brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten. 

Usage note 

This property represents the Thematic Area of a Service as described in a controlled vocabulary. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1

Minst en verdi skal velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc. Los - felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser kan brukes i tillegg.

Remark 1

At least one value shall be chosen from EU’s controlled vocabulary EuroVoc. Los may be used in addition.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste - type (dct:type)

English name 

type 

URI 

dct:type 

Range 

skos:Concept 

Anvendelse 

Brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular. 

Usage note 

This property represents the Type of a Service as described in a controlled vocabulary. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Anbefalt/Recommended 

Merknad 1 

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenestetype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Service type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Valgfrie egenskaper for klassen Tjeneste

Tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

English name 

processing time 

URI 

cv:processingTime 

Range 

rdfs:Literal typed as xsd:duration 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden. 

Usage note 

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service. 

Multiplisitet 

0..1 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Remarks 

The actual information is provided using the ISO8601 syntax for durations. 

Eksempel 

Tjeneste – beskrivende datasett (cv:isDescribedAt)

English name 

is described at 

URI 

cv:isDescribedAt 

Range 

dcat:Dataset 

Anvendelse 

Brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten.  

Usage note 

The Is Described At property links a Service to the Dataset(s) in which it is being described. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1

Bruk egenskapen Tjeneste - dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput) for å kytte til datasett som tjenesten bruker, eller egenskapen Tjeneste - produserer (cpsv:produces) for datasett som tjenesten produserer.  

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – deltagende (cv:hasParticipation)

English name 

has participation 

URI 

cv:hasParticipation 

Range 

cv:Participation 

Anvendelse 

Brukes til å knytte til andre aktører som er deltagende i å levere tjenesten.  

Usage note 

The CPSV-AP defines the two basic roles of Competent Authority and Service Provider, but this simple model can be extended if required using the Has Participation property that links to the Participation class. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

English name

is grouped by

URI

cv:isGroupedBy

Range

cv:Event

Anvendelse

Brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten.

Usage note

This property links the Service to the triggering Event class.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

English name 

is classified by 

URI 

cv:isClassifiedBy 

Range 

skos:Concept 

Anvendelse 

Brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som ikke er eller ikke kan være inkludert i andre egenskaper som Tjeneste - temaområde (cv:thematicArea), Tjeneste - næringsgruppering (cv:sector) osv. 

Usage note 

The Is Classified By property allows to classify the Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitely in the Tjeneste - temaområde (cv:thematicArea), Tjeneste - næringsgruppering (cv:sector) etc. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.  

Eksempel 

 

Tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

English name 

has channel 

URI 

cv:hasChannel 

Range 

cv:Channel 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte. 

Usage note 

This property links the Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Service, such as an online service, phone number or office.  

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste - følger regel (cpsv:follows)

English name 

follows 

URI 

cpsv:follows 

Range 

cpsv:Rule 

Anvendelse 

Brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten. 

Usage note 

This property links a Service to the Rule(s) under which it operates. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Se også Å knytte en tjeneste til regelverk

Tjeneste – gebyr (cv:hasCost)

English name 

has cost 

URI 

cv:hasCost 

Range 

cv:Cost 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten.  

Usage note 

The Has Cost property links a Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Service for the citizen or business related to the execution of the particular Service. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1

 Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, skal egenskapen Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) brukes.

Remarks 1

Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it can be linked to the channel using the Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough) relationship. 

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste - krever (dct:requires)

English name 

requires 

URI 

dct:requires 

Range 

cpsvno:Service

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som denne tjenesten krever utført først, eller som denne tjenesten på en eller annen måte bruker resultat fra.  

Usage note 

One Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste - næringsgruppering (cv:sector)

English name 

sector 

URI 

cv:sector 

Range 

skos:Concept 

Anvendelse 

Brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste kan relateres til flere industrier/sektorer.  

Usage note 

This property represents the industry or sector a Service relates to, or is intended for. Note that a single Service may relate to multiple sectors. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1 

De mulige verdiene for denne egenskapen velges fra Standard for næringsgruppering

Remarks  1

The possible values for this property are provided as a controlled vocabulary, Standard Industrial Classification (based on NACE Rev.2).  

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Example 

Tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

English name 

keyword 

URI 

dcat:keyword 

Range 

rdfs:Literal 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle tjenesten. 

Usage note 

This property represents a keyword, term or phrase to describe the Service. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste - relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

English name 

has legal resource 

URI 

cv:hasLegalResource 

Range 

eli:LegalResource 

Anvendelse 

Brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til. 

Usage note 

The Has Legal Resource property links a Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Service relates, operates or has its legal basis. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – relatert tjeneste (dct:relation)

English name 

related service

URI 

dct:relation 

Range 

cpsvno:Service 

Anvendelse 

Brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester.  

Usage note 

This property represents a Service related to the particular instance of the Service class. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1

Bruk heller egenskapen Tjeneste - krever (dct:requires) der det er avhengighet mellom tjenestene. 

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

 

Tjeneste – språk (dct:language)

English name 

language 

URI 

dct:language 

Range 

dct:LinguisticSystem 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk. 

Usage note 

This property represents the language(s) in which the Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1 

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark 1

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Tjeneste – vilkår (cv:hasCriterion)

English name 

has criterion 

URI 

cv:hasCriterion 

Range 

cv:CriterionRequirement 

Anvendelse 

Brukes til å referere til vilkår knyttet til behov for eller bruk av tjenesten.   

Usage note 

Links a Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc. 

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel 

Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)

KlassenTjenestekanal
Figur 26. Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)

English name

Channel

Anvendelse

Brukes til å representere kanal/medium som tjenesten er tilgjengelig gjennom.

Usage note

The Channel class represents the medium through which an Agent provides, uses or interacts in another way with a Service. Typical examples include online services, phone, walk-in centres etc.

URI

cv:Channel

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til tjenestekanalen.

Usage note

This property represents an Identifier for the Channel.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Valgfrie egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – behandlingstid (cv:processingTime) 

English name 

processing time 

URI 

cv:processingTime 

Range 

rdfs:Literal typed as xsd:duration 

Anvendelse 

Brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden via denne kanalen. 

Usage note 

The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service through this canal. 

Multiplisitet 

0..1 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 1 

 Denne egenskapen brukes bare hvis behandlingstiden er spesifikk for den valgte kanalen.

Remark 1

This property is used only if the processing time is specific for the channel chosen.

Merknad 2

Norsk utvidelse: ikke eksplisitt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Remark 3 

The actual information is provided using the ISO8601 syntax for durations.

Eksempel 

Tjenestekanal – datatjeneste (cpsvno:dataService)

English name

data service

URI

cpsvno:dataService

Range

dcat:DataService

Anvendelse

Brukes til å referere til en beskrivelse av en datatjeneste som kanalen benytter.

Usage note

To refer to the description of a data service which the channel uses.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å knytte kanalen til en datatjenestebeskrivelse.

Eksempel

Tjenestekanal – dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)

English name

has input

URI

cpsv:hasInput

Range

cv:Evidence

Anvendelse

Brukes til å referere til dokumentasjonskrav som er spesifikk for den aktuelle tjenestekanalen.

Usage note

In the majority of cases, the evidence required to use a Service will be independent of the channel through which the service is accessed. The Has Input property should normally be used to link a Service directly to one or more pieces of Evidence. However, where the type of Evidence required varies according to the channel used to access the Service, then the Has Input property may be used at the Channel level. For example, a digital signature may be required for an online channel, whereas a physical signature may be required for a face to face service provision.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Vanligvis skal dokumentasjonskrav være uavhengig av tjenestekanal, og dokumentasjonskrav bør knyttes til tjeneste.

Eksempel

Tjenestekanal – eies av (cv:ownedBy)

English name

owned by

URI

cv:ownedBy

Range

foaf:Agent

Anvendelse

Brukes til å referere til aktøren som eier tjenestekanalen.

Usage note

This property links the Channel class with one or more instances of the Agent class. This property indicates the owner of a specific Channel through which a Service is being delivered. Note that Public Organization is a sub class of Agent so that if the owner is the Public Organization, the ownedBy property can link to it.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: range endret fra cv:PublicOrganisation til foaf:Agent. Dette både fordi usage note i CPSV-AP sier at den kan referere til «one or more instances of the Agent Class», og at spesifikasjonen også dekker behov for å kunne beskrive tjenester som ikke eiers av offentlig organisasjon.

Eksempel

Tjenestekanaler for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune» eies av Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
  cv:ownedBy "https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .

Tjenestekanal – har adresse (vcard:hasAddress)

English name

has address

URI

vcard:hasAddress

Range

vcard:Address

Anvendelse

Brukes til å oppgi adressen som strukturert data, når tjenestekanalen er et fysisk oppmøtested.

Usage note

To specify the address as structured data, when the channel is a service bureau or location.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi adressen når tjenestekanalen er et fysisk oppmøtested.

Eksempel

Besøksadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<personligOppmøte> a cv:Channel ;
  vcard:hasAddress [ a vcard:Address ;
   vcard:street-address "Sivert Nielsens gt. 24" ;
   vcard:locality "Brønnøysund" ;
   vcard:postal-code "8905" ;
   vcard:country-name "Norge"@nb , "Norway"@en ; ] ; .

Tjenestekanal – har e-post (vcard:hasEmail)

English name

has email

URI

vcard:hasEmail

Range

vcard:Email

Anvendelse

Brukes til å oppgi e-postadresse, når tjenestekanal er e-post.

Usage note

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi e-postadresse når tjenestekanalen er e-post.

Eksempel

E-postadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaEpost> a cv:Channel ;
  vcard:hasEmail "mailto:postmottak@bronnoy.kommune.no" ; .

Tjenestekanal – har telefon (vcard:hasTelephone)

English name

has telephone

URI

vcard:hasTelephone

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi telefonnummer, når tjenestekanal er telefonisk.

Usage note

To specify the telephone number, when the channel is a telephone.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi telefonnummer når tjenestekanalen er telefon.

Eksempel

Telefonnummeret til Brønnøykommune.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaTelefon> a cv:Channel ;
  vcard:hasTelephone "tel:+4775012000" ; .

Tjenestekanal – har URL (vcard:hasURL)

English name

has URL

URI

vcard:hasURL

Range

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI

Anvendelse

Brukes til å oppgi URLen til tjenestekanalen, når kanalen er av type online.

Usage note

To specify the URL to the channel, when the channel is online.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi nettadresse (URL) når tjenestekanalen er nettkanal.

Eksempel

Nettadressen til skjemaportalen der søknad om skjenkebevilling i Brønnøy kommune kan direkte fylles ut.

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ; .

Tjenestekanal – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi type kanal.

Usage note

This property represents the type of Channel as defined in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenestekanaltype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Service channel type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Online

Eksempel i RDF Turtle:

<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-channel-type#online> ; .

Tjenestekanal – åpningstid fritekst (schema:openingHours)

English name

opening hours

URI

schema:openingHours

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi åpningstid til den aktuelle kanalen, som fritekst. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents the normal opening hours of a channel. The value should follow the flexible format defined for schema.org’s opening hours property28. Following that structure, days of the week are represented by two letter codes (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su). Lists should be comma separated (for example: Mo, We, Fr) and periods separated by a hyphen (for example: Mo-Fr).

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Denne egenskapen brukes til å oppgi åpningstid i fritekst. Bruk heller egenskapen Tjenestekanal - åpningstid strukturert (schema:hoursAvailable) for å oppgi åpningstid som strukturerte data.

Eksempel

Tidsrom når telefon er betjent.

Tjenestekanal - åpningstid strukturert (schema:hoursAvailable)

English name

opening hours as structured data

URI

schema:hoursAvailable

Range

schema:OpeningHoursSpecification

Anvendelse

Brukes til å oppgi detaljer om åpningstid, som strukturert data.

Usage note

To specify in detail and as structured data when the channel is available.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

EU har brukt denne egenskapen til å uttrykke når noe ikke er tilgjengelig, noe vi mener ikke er korrekt bruk av denne egenskapen, til tross for at schema:OpeningHoursSpecification blir per default oppfattet som «lukket» hvis ikke egenskapen schema:opens brukes.

Eksempel

Se eksempler under Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification).

Klassen Tjenesteresultat (cv:Output)

KlassenTjenesteresultat
Figur 27. Klassen Tjenesteresultat (cv:Output)

English name

Output

Anvendelse

Brukes til å representere resultat fra en tjeneste.

Usage note

Outputs can be any resource - document, artefact – anything produced by the Service. In the context of a Public Service, the output provides an official document or other artefact of the Competent Authority (Public Organization) that permits/authorises/entitles an Agent to (do) something.

URI

cv:Output

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

I samsvar med DCAT-AP-NO, kan datasett (dcat:Dataset) være en type cv:Output. På denne måten kan tjenesteresultatet være et datasett som kan deles, f.eks. selve «bevillingen» som et datasett

Merknad 2

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt, fordi en tjeneste bør ha et resultat tilknyttet.

Eksempel

Resultater fra tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» kan være selve bevillingen (når søknaden godkjennes) eller avslag (når søknaden ikke blir godkjent).

Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til tjenesteresultatet.

Usage note

This property represents an Identifier for the Output.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Tjenesteresultat – tittel (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel/navn til tjenesteresultatet.

Usage note

This property represents the official Name of the Output.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

«Skjenkebevilling til «Den beste restauranten AS»»

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , a dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling til «Den beste restauranten AS»"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesteresultatet.

Usage note

This property represents a free text Description of the Output.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , a dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling til «Den beste restauranten AS», for servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3"@nb ; .

Tjenesteresultat – språk (dct:language)

English name

language

URI

dct:language

Range

dct:LinguisticSystem

Anvendelse

Brukes til å oppgi språk som tjenesteresultatet er i.

Usage note

To specify the language that the output is in.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommende

Merknad 1 

Verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk.

Remark 1

The value shall be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Norsk bokmål

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , a dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling til «Den beste restauranten AS», for servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3"@nb ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Tjenesteresultat

Tjenesteresultat – kan skape (xkos:causes) 

English name 

may cause

URI 

xkos:causes

Range 

cv:Event

Anvendelse 

Brukes til å uttrykke relasjon mellom et tjenesteresultat og en eller flere hendelser, f.eks. endring av data (som et tjenesteresultat) skaper en eller flere hendelser.

Usage note 

To express the relation between an Output and one or more Events, for instance the cases where change of data (as an Output) causes one of more Events.

Multiplisitet 

0..n 

Kravsnivå 

Valgfri/Optional 

Merknad 

Norsk utvidelse: Finnes ikke i CPSV-AP. Det er behov for å tydeliggjøre kopling mellom et tjenesteresultat (f.eks. endring i et datasett) og hendelsen(e) som skapes av endringen.

Eksempel 

 

Tjenesteresultat – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som representerer type(r) tjenesteresultat tilhører.

Usage note

This property represents the type of Output as defined in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenesteresultattype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Service output type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

tillatelse

Eksempel i RDF Turtle:

<bevilling1001> a cv:Output , a dcat:Dataset ;
  dct:title "Skjenkebevilling til «Den beste restauranten AS», for servering av alkoholholdig drikk i gruppe 3"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-output-type#permit> ; # tillatelse
  .

Klassen Vilkår (cv:CriterionRequirement)

KlassenVilkår
Figur 28. Klassen Vilkår (cv:CriterionRequirement)

English name

Criterion Requirement

Anvendelse

Brukes til å representere vilkår knyttet til bruk av en tjeneste.

Usage note

Not all services are needed or usable by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups.

URI

cv:CriterionRequirement

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

«Over 20 år»

Obligatoriske egenskaper for klassen Vilkår

Vilkår – forventet datatype (cccev:expectedDataType)

English name

expected datatype

URI

cccev:expectedDataType

Range

URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi forventet datatype til svaret fra respondenten.

Usage note

Each Criterion requirement shall describe the expected data type that the responder has to provide.

Multiplisitet

Obligatorisk/Mandatory

Kravsnivå

1..1

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP, men CCCEV som CPSP-AV baseres på sier «Each Criterion requirement shall describe the expected data type shall describe…».

Eksempel

Kravet om at søkeren skal være over 20 år har forventet datatype «boolean» (ja/nei).

Eksempel i RDF Turtle:

<over20år> a cv:CriterionRequirement ;
  cccev:expectedDataType xsd:boolean ; .

Vilkår – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as URI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til vilkåret.

Usage note

This property represents an Identifier for the Criterion Requirement.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Vilkår – tittel (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi tittel til vilkåret.

Usage note

This property represents the official Name of the Criterion Requirement.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

«Over 20 år»

Eksempel i RDF Turtle:

<over20år> a cv:CriterionRequirement ;
  dct:title "Over 20 år"@nb ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Vilkår

Vilkår – anvendbarhetsperiode (cccev:applicableinPeriodOfTime)

English name

applicable in Period of time

URI

cccev:applicableinPeriodOfTime

Range

dct:PeriodOfTime

Anvendelse

Hvis et dokumentasjonskrav skal gjelde for en spesifikk tidsperiode, brukes denne egenskapen til å uttrykke dette.

Usage note

If the Criterion requirement shall apply to a specific time period, this class is used to describe it.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad 1

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Range endret fra cv:PeriodOfTime i CCCEV, til dct:PeriodOfTime for å samkjøre med bl.a. DCAT-AP-NO.

Eksempel

Vilkår – forventet verdi (cccev:expectedValue)

English name

expected value

URI

cccev:expectedValue

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi forventet verdi i svaret fra respondenten.

Usage note

This property is used to define the expected value that the responder has to provide in the Criterion response.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Eksempel

Vilkår – kopitype (cccev:typeOfCopyQuality)

English name

type of copy quality

URI

cccev:typeOfCopyQuality

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi hvilken type kopi som kreves av en dokumentasjon.

Usage note

A Criterion requirement may specify whether the Evidence proving this Criterion requirement shall be of a specific type of copy, for instance, certified copy.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Copy quality type, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Kopitype, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Attestert kopi

Vilkår – nedre verdigrense (cccev:minimumValue)

English name

minimum value

URI

cccev:minimumValue

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Når verdien som oppgis av respondenten må være innenfor et verdiområde eller større enn en spesifikk nedre verdigrense, brukes denne egenskapen til å oppgi den nedre verdigrensen.

Usage note

When the value of the Criterion response must fall into a range or it shall be larger than a specific threshold, this property is used to define the minimum expected value.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..1

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Eksempel

Vilkår – sertifiseringsnivå (cccev:levelOfCertification)

English name

level of certification

URI

cccev:levelOfCertification

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi nivå av sertifisering.

Usage note

A Criterion requirement may specify whether the Evidence proving this Criterion requirement shall belong to a specific level of certification, for instance, legalisation.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Sertifiseringsnivå, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Level of certification, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Vilkår – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi type vilkår.

Usage note

This property represents the type of Criterion Requirement as described in a controlled vocabulary.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Vilkårstype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Criterion requirement type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Vilkåret at søkeren skal være over 20 år, er av type ‘alder’

Eksempel i RDF Turtle:

<over20år> a cv:CriterionRequirement ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/criterion-requirement-type#age> ; # alder
  .

Vilkår – type oversettelse (cccev:typeOfTranslation)

English name

type of translation

URI

cccev:typeOfTranslation

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi hvilken type oversettelse som kreves av dokumentasjonsbevis.

Usage note

A Criterion requirement may specify whether the evidence proving that this Criterion requirement shall be translated and what type of translation shall apply, for instance, certified translation.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad 1

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Oversettelsestype, når den finnes i vokabularet.

Remark 1

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Translation type, when the value is in the vocabulary.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.

Eksempel

Autorisert oversettelse

Vilkår – verifisert ved dokumentasjon (cccev:metByEvidence)

English name

met by Evidence

URI

cccev:metByEvidence

Range

cv:Evidence

Anvendelse

Brukes til å oppgi mulig dokumentasjon (instans av cv:Evidence) som brukes av respondenten til å argumentere for at et dokumentasjonskrav er oppfylt.

Usage note

Criterion Requirement may point to a list of candidate Evidences that can be used by the responder to prove the Criterion requirement is fulfilled.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..n

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Eksempel

Vilkår – øvre verdigrense (cccev:maximumValue)

English name

maximum value

URI

cccev:maximumValue

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Når verdien som oppgis av respondenten må være innenfor et verdiområde eller mindre enn en spesifikk øvre verdigrense, brukes denne egenskapen til å oppgi den øvre verdigrensen.

Usage note

When the value of the Criterion response must fall into a range or it shall be lesser than a threshold, this property is used to define the maximum expected value.

Multiplisitet

Valgfri/Optional

Kravsnivå

0..1

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP.

Eksempel

Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)

KlassenVirksomhetshendelse
Figur 29. Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)

English name

Business Event

Anvendelse

Brukes til å representere en virksomhetshendelse.

Usage note

This class represents a Business Event, which specialises Event. A Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time.

URI

cv:BusinessEvent

Subklasse av / Subclass of

cv:Event

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Remarks

A Business Event requires a set of services to be delivered and consumed in order for the associated business need(s) or obligation(s) to be fulfilled. Business Events are defined within the context of a particular Member State.

Eksempel

«Å starte og drive en restaurant» er en virksomhetshendelse.

Eksempel i RDF Turtle:

<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ; .

Obligatoriske egenskaper for klassen Virksomhetshendelse

Virksomhetshendelse – identifikator (dct:identifier)

English name

identifier

URI

dct:identifier

Range

rdfs:Literal typed as xsd:anyURI

Anvendelse

Brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse.

Usage note

This property represents an Identifier for the Event.

Multiplisitet

1..1

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.

For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifier) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.

Eksempel

Virksomhetshendelse – navn (dct:title)

English name

name

URI

dct:title

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi navn til en hendelse. Gjentas når navnet finnes i flere språk.

Usage note

This property represents the Name (or title) of the Event.

Multiplisitet

1..n

Kravsnivå

Obligatorisk/Mandatory

Merknad

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 1..1 til 1..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Å starte og drive en restaurant

Eksempel i RDF Turtle:

<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;
  dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ; .

Anbefalte egenskaper for klassen Virksomhetshendelse

Virksomhetshendelse – beskrivelse (dct:description)

English name

description

URI

dct:description

Range

rdfs:Literal

Anvendelse

Brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Gjentas når beskrivelsen finnes i flere språk.

Usage note

This property represents a free text description of the Event. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant Services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad 1

Norsk utvidelse: Kravsnivå endret fra valgfri til anbefalt, dette fordi enhver hendelse bør beskrives med mindre navnet er selvforklarende.

Merknad 2

Norsk utvidelse: Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n, for å støtte flerspråklighet.

Eksempel

Elektronisk prosess for etablering og oppstart av en restaurant.

Eksempel i RDF Turtle:

<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;
  dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ;
  dct:description "Elektronisk prosess for å starte og drive en restaurant"@nb ; .

Virksomhetshendelse – utløser behov for (cpsvno:triggersNeedFor)

English name

triggers need for

URI

cpsvno:triggersNeedFor

Subegenskap av / Subproperty of

dct:relation

Range

cpsvno:Service

Anvendelse

Brukes til å referere til tjenester som den aktuelle hendelsen kan utløse behov for.

Usage note

This property links an event directly to a service that the event triggers need for.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Anbefalt/Recommended

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn dct:relation som er i CPSV-AP. Inntil vi finner en passende URI i eksisterende vokabularer, bruker vi denne egendefinerte URI.

Eksempel

Hendelsen «Starte og drive en restaurant» utløser behov for tjenesten «Skjenkebevilling».

Eksempel i RDF Turtle:

<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;
  dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ;
  cpsvno:triggersNeedFor <skjenkebevilling> ; .

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ; .

Valgfrie egenskaper for klassen Virksomhetshendelse

Virksomhetshendelse – begrep (dct:subject)

English name

subject

URI

dct:subject

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen.

Usage note

To refer to concept that is important for the understanding of the event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen.

Eksempel

Virksomhetshendelse – distribusjon (dcat:distribution)

English name

distribution

URI

dcat:distribution

Range

dcat:Distribution

Anvendelse

Brukes til å referere til distribusjon av hendelse som f.eks. kan abonneres på.

Usage note

To refer to Distribution of the Event.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Denne finnes ikke i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm som kan abonneres på.

Eksempel

Virksomhetshendelse – type (dct:type)

English name

type

URI

dct:type

Range

skos:Concept

Anvendelse

Brukes til å oppgi type hendelse.

Usage note

The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types and it is the nature of those controlled vocabularies that is the major difference between a business event, such as creating the business in the first place and a life event, such as the birth of a child.

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Virksomhetshendelsestype, når verdien finnes i vokabularet.

Remark

The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Business event type, when the value is in the vocabulary.

Eksempel

Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecification)

KlassenÅpningstid
Figur 30. Klassen Åpningstid (schema:OpeningHoursSpecificatinon)

English name

Opening Hours Specification

Anvendelse

Brukes til å beskrive detaljer i åpningstid på en strukturert måte.

Usage note

A structured value providing information about the opening hours.

URI

schema:OpeningHoursSpecification

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Eksempel

Valgfrie egenskaper for Klassen Åpningstid

Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek)

English name

day of week

URI

schema:dayOfWeek

Range

schema:DayOfWeek

Anvendelse

Dag i uke som åpningsspesifikasjonen gjelder for.

Usage note

The day of the week for which these opening hours are valid

Multiplisitet

0..n

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Mandag til Fredag.

Eksempel i RDF Turtle:

<åpningsTid> a schema:OpeningHoursSpecification ;
  schema:dayOfWeek schema:Monday , schema:Tuesday , schema:Wednesday , schema:Tursday , schema:Friday ;
  schema:opens "08:00"^^xsd:time ;
  schema:closes "16:00"^^xsd:time ; .

Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom)

English name

valid from inclusive

URI

schema:validFrom

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

Brukes til å oppgi fra og med når den aktuelle åpningstid gjelder.

Usage note

The date when the open hours specification becomes valid.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Gyldighet til julestengning.

Eksempel i RDF Turtle:

ex:ChristmasClosed a schema:OpeningHoursSpecification;
  schema:validFrom "2016-12-24T012:00Z"^^xsd:dateTime ;
  schema:validThrough "2017-01-02T09:00Z"^^xsd:dateTime .

Åpningstid – gyldig til og med (schema:validThrough)

English name

valid through inclusive

URI

schema:validThrough

Range

rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse

Brukes til å oppgi til og med når den aktuelle åpningstiden gjelder.

Usage note

The date after which when the open hours specification is not valid.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Se under Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Åpningstid – gyldig fra og med (schema:validFrom).

Åpningstid – stenger (schema:closes)

English name

closes

URI

schema:closes

Range

rdfs:Literal typed as xsd:time

Anvendelse

Brukes til å oppgis stengningstidspunkt.

Usage note

The closing hour.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek).

Åpningstid – åpner (schema:opens)

English name

opens

URI

schema:opens

Range

rdfs:Literal typed as xsd:time

Anvendelse

Brukes til å oppgi åpningstidspunkt.

Usage note

The opening hour.

Multiplisitet

0..1

Kravsnivå

Valgfri/Optional

Merknad 1

I henhold til schema.org, at denne egenskapen brukes betyr «åpent» og «lukket» ellers.

Remarks 1

According to schema.org, “The place is open if the opens property is specified, and closed otherwise.”

Merknad 2

Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP.

Remark 2

Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSP-AP.

Eksempel

Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek).

Eksempel i RDF Turtle: Se under Åpningstid – dager i uka (schema:dayOfWeek).

Endringslogg

Fra v.8.x til v.0.9

I tillegg til en del redaksjonelle feilopprettinger/presiseringer som ikke forklares her, er følgende endret:

Fra v.0.8 til v.0.8.1

I forbindelse med publisering av de to egendefinerte dcatno-egenskapene, ble det gjort endelig valg av URIer og engelske og norske navn for disse egenskapene.

Som følge av dette ble følgende endret i CPSV-AP-NO:

 • "Katalog – tjenestebeskrivelse (dcatno:service)" endret til "Katalog - inneholder tjeneste (dcatno:containsService)", beskrivelsen og den engelske usage note også justert.

 • "Katalog – hendelsesbeskrivelse (dcatno:event)" endret til "Katalog - inneholder hendelse (dcatno:containsEvent)", beskrivelsen og den engelske usage note også justert.